ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  799                          05 май 2016 година                         град Бургас

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, XIV-ти състав, в открито заседание, проведено на двадесет и осми април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Златина Бъчварова

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  1. Г. Радикова                                                                                                   2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова

касационно административно дело номер 703 по описа на 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на   „Вип - глас“ООД, с ЕИК по Булстат 102913210, със седалище и адрес на управление –с.Просеник, Община Поморие, ул.“Христо Ботев“ ***, представлявано от Т.К.К. и Г.К.К. против Решение № 76/23.02.2016г., постановено по административно - наказателно дело  № 1771/2015 г. по описа на Районен съд - Несебър, в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата му срещу наказателно постановление № 755 от 16.10.2015г., на директора на РДГ - Бургас, с което за нарушение на чл.213, ал.1 и ал.2 от Закона за горите/ЗГ/, на Д.С.С. от гр.Белослав е наложено наказание „глоба“ в размер на 800.00 лева, на основание чл.266, ал.1 ЗГ и е прекратено производството по делото.

         Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата моли да се измени обжалваното наказателно постановление, като бъде намален размера на наложената на С. глоба до законоустановения минимум.

Ответникът по частната жалба – директор на РДГ - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на жалба,  а решението на районния съд в оспорената част да се остави в сила.

         Административен съд - Бургас, ХІV – ти състав, намира, че решението, в оспорената част, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Вип - глас“ООД срещу цитираното по-горе наказателно постановление, в посочената част и е прекратено производството по делото  е правилно по следните съображения:

          Предмет на административно - наказателно дело  № 1771/2015 г. по описа на Районен съд – Несебър е било наказателно постановление № 755 от 16.10.2015г., издадено от директора на РДГ - Бургас, оспорено изцяло от „Вип- глас“ООД. С наказателното постановление е наложена глоба в размер на 800.00 лева на Д.С.С. на основание чл. 266, ал.1 ЗГ за това, че на 11.06.2015г. на главен път 1 км. преди с. Гюльовца, в посока с. Козичено, управлявал камион ДАФ, ведно с ремарке, в които транспортирал обли занаятчийски материали, като притежавал превозен билет КС 400386/000649 с разрешение за превозване на 69 бр. „дъб” – обли занаятчийски материали с плътност 20,82 кубични метра, като не всички били маркирани, а за 15 бр. – 4,61 плътни куб. метра от тях, С. нямал превозен билет. С наказателното постановление е постановено и отнемане в полза на държавата на превозните средства, послужили за извършване на нарушението, които са собственост на „Вип - глас“ООД, видно от представените от дружеството документи в хода на образуваното административнонаказателното производство.

За да постанови решението в оспорената част, която има характер на определение, районният съд е обосновал правилния извод, че „Вип - глас“ООД е упражнил правото на жалба на друг субект - Д.С.С., без да разполага с правомощия да упражни пред съда чужди права, т.е. не е бил активно легитимиран.  Жалбата на „Вип - глас“ООД правилно е оставена без разглеждане в посочената част, тъй като е недопустима, като подадена от юридическо лице, което няма правен интерес да оспорва наказателното постановление в частта, с която е санкциониран различен от него правен субект - физическо лице.  След като наложеното на Д. С.  административно наказание не касае пряко дружеството, същото не е активно легитимирано да оспорва наказателното постановление.

По тези съображения, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 76/23.02.2016г., постановено по административно - наказателно дело  № 1771/2015 г. по описа на Районен съд - Несебър, в частта, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Вип- глас“ООД срещу наказателно постановление № 755 от 16.10.2015г., издадено от директора на РДГ гр.Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.213, ал.1 и ал.2 ЗГ, на Д.С.С. е наложено наказание глоба в размер на 800.00 лева на основание чл.266, ал.1 ЗГ и е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно.

    

    ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.