ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 703 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.С.О., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представено пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 01.12.2014г., в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Т. Желева Д., на 61 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – На първо място бихте ли ми казали, дали сте приели конкретни дати за предоставянето на трите заема или сте се ръководили от годината на предоставяне?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Посочила съм заемите съгласно договорите по дати, но в паричния поток, който съм направила, са използвани в рамките на годината. В изследването на паричния поток не ги ползвам като дата. За заемодателите пак в рамките на годините съм правила заключения.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Ръководили сте се от датата на договора и сте се ръководили от годината, така ли да разбирам? По отношение на Анна Георгиева коментирате заем от 9 000лв. Видяхте ли, че в кориците на делото има договор за 12 000лв.?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Аз съм го видяла, но не съм го използвала при изготвяне на експертизата. Ползвала съм договора, който е от 20.11.2006г. за 9 000лв. Доколкото си спомням от ревизиращия орган въобще беше отхвърлен като несъществуващ. Някъде в обясненията ставаше дума и за заемодателя и за жалбоподателя ставаше дума, че е отхвърлен и затова съм изселвала само сумата от 9 000лв.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Казвате, че ви е предоставена информация от Анна Георгиева, информация от 25.11.2014г. във връзка със заемите от „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, каква е тази информация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Информацията ми беше предоставена от Ана Георгиева, извлечение по детайли за заем, но е издадена от „Сосиете Женерал експресбанк” АД и го няма в преписката. Беше ми предоставено по време на извършената проверка, като го представям сега за пълнота на заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Считам, че е редно жалбоподателя да го представи като доказателство.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това представлява информацията, разпечатка от банката, това са данни за доказване на изтегления заем от Анна Георгиева.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – От тази разпечатка става ли ясно кога е изтеглена сумата, какъв е кредита, колко реално е преведен?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Има представен документ по ревизионната преписка, с който се установява, че заема е изцяло изплатен. Това, което виждам са само 9 000лв.

Това, което съм описала е размера на заема и срока за изплащане.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси. Ще взема отношение по същество.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателтсва.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхъврилте жалба като неоснователна и да ми дадете възможност за представяне на писмено становище, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 14 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: