ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 703 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.С.О., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на осн. §2 от ДР на ДОПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

В предходното съдебно заседание съдът е допуснал по искане на жалбоподателя извършването на съдебно-икономическа експертиза, като е определил първоначален депозит в размер на 450 лв. в тежест на жалбоподателя. До настоящия момент липсват данни, от които да се установява, че този депозит е внесен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не възразявам да бъде удължен срока за представяне на депозит.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че за наведените в жалбата твърдения не сочи доказателства. Част от твърденията биха били установени с поисканата от същия съдебно-икономическа експертиза, за извършването на която обаче е необходимо да бъде платен определения от съда първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването писмено да посочи дали поддържа искането си за извършване на съдебно-икономическа експертиза и съответно в същия срок, ако го поддържа да представи доказателство за внесен депозит.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че ако не изпълни указанията на съда и по този начин стане причина за ново отлагане на делото ще му бъде наложена санкция на осн. чл. 92а от ГПК. 

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014г. от 10.50 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: