ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,10.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На десети юни                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 703 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.С.О., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 021302211/10.12.2013г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП –ИРМ Сливен, потвърден изцяло с решение №70/06.03.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата, като моля да отмените ревизионния акт като неправилен. С оглед изясняване на фактическа и правна страна на спора, моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, чиито задачи сме формулирали в отделна молба, приложена към жалбата. Спорни са фактите относно даването на заеми, във връзка с което уточнявам въпрос 1 към молбата с въпросите: нека вещото лице да установи дали заемодателите са имали финансовата възможност, дали са имали доходи или имущества, позволяващи да отпуснат въпросните парични средства, които са предоставени на жалбоподателя, т.е. да се провери за периода към момента, към който са отпуснали заеми на жалбоподателя. С въпросните заемодатели поддържаме контакт и вещото лице няма да има проблем да изследва въпросите.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Доказателствени искания нямам, а по отношение искането на жалбоподателя за назначаване на съдебно-икономическа експертиза – предоставям на съда.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие от ревизионната преписка, съгласно описи на л. от 1060 до 1072 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка при тримата заемодатели на жалбоподателя по отношение на техните доходи от всякакви източници към момента, когато се твърди, че са предоставили заем, тяхното имуществено и семейно положение и извършените от тях разходи, както и като извършва справки навсякъде, където е необходимо във връзка с изпълнение на поставените към експертизата задачи, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси на л.6 от делото, доразвити в изявлението му в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450лв. вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2014г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: