РЕШЕНИЕ

 

        № …………….                   дата 09 юли 2012 год.                гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 02 юли 2012 год.,

в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело № 703 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.23, ал.2 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Предмет на оспорване е Заповед № 65/03.02.2012г. на кмета на община Несебър, с която, на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за туризма и чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, е прекратил действието на удостоверения за утвърдена категория № 5163/01.06.2011г., № 5164/01.06.2011г., № 5165/01.06.2011г., № 5166/01.06.2011г., № 5167/01.06.2011г. и № 5168/01.06.2011г.

Заповедта се оспорва от търговското дружество “Стройинженеринг-6000” ЕООД, който възразява, че имотите, по отношение на които е прекратено действието на издадените за тях удостоверения за категоризация, са съсобствени при равни квоти със “Стани” ЕООД, по чиято инициатива е сезиран административния орган, но в противоречие с нормата на чл.26, ал.1 от АПК, кметът на община Несебър не е уведомил другия съсобственик за откриване на административното производство. На основание посоченото съществено нарушение на административнопроизводствените правила  се иска отмяна на издадената заповед.

В съдебно заседание жалбоподателят не изпраща представител.

Ответникът – кмета на община Несебър също не се представлява.

Заинтересованата страна “Стани” ЕООД се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на жалбата, като посочва, че твърдяното от жалбоподателя нарушение не може да обоснове отмяна на заповедта.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е основателна.

Установява се по делото, че жалбоподателят “Стройинженеринг-6000” ЕООД и заинтересованата страна “Стани” ЕООД притежават в съсобственост при равни квоти недвижими имоти, находящи се в сграда, разположена в УПИ І, кв.56 по плана на гр.Несебър (ПИ с идентификатор 51500.502.422 по КК на гр.Несебър) видно Нотариален акт № 172/04.12.2008г. по описа на нотариус с рег. № 110 на НК, които имоти са подробно описани в раздел ІІ, т.т.13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36  на нотариалния акт. По отношение на тези имоти, от община Несебър са издадени удостоверения за утвърдена категоризация “две звезди” № 5163/01.06.2011г., № 5164/01.06.2011г., № 5165/01.06.2011г., № 5166/01.06.2011г., № 5167/01.06.2011г. и № 5168/01.06.2011г., видно от които, като собственици на имотите са вписани жалбоподателят “Стройинженеринг-6000” ЕООД и заинтересованата страна “Стани” ЕООД. Всички удостоверения за утвърдена категоризация са издадени въз основа на заповеди на кмета на община Несебър № 696/01.06.2011г., № 695/01.06.2011г., № 694/01.06.2011г., № 693/01.06.2011г., № 692/01.06.2011г., № 691/01.06.2011г., в които двете дружества също са посочени като собственици на обектите.    

Впоследствие, кметът на община Несебър е бил сезиран с молба вх. № 92-00-29/31.12.2012г. от заинтересованата страна “Стани” ЕООД за прекратяване категоризациите на самостоятелни стаи по издадени от община Несебър удостоверения № 5163/01.06.2011г., № 5164/01.06.2011г., № 5165/01.06.2011г., № 5166/01.06.2011г., № 5167/01.06.2011г. и № 5168/01.06.2011г. По тази молба кметът на община Несебър се е произнесъл с оспорваната понастоящем Заповед № 65/03.02.2012г., с която на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за туризма   и чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, е прекратил действието на удостоверения за утвърдена категория № 5163/01.06.2011г., № 5164/01.06.2011г., № 5165/01.06.2011г., № 5166/01.06.2011г., № 5167/01.06.2011г. и № 5168/01.06.2011г.

Заповедта е незаконосъобразна.

Данните по делото сочат, че двете дружества са съсобственици при равни квоти на недвижимите имоти, по отношение на които е издадена категорийна символика с посочените удостоверения за утвърдена категория. Именно поради това, както в издадените удостоверения, така и в предхождащите ги заповеди на кмета на община Несебър, двете дружества са вписани като собственици на обектите.

Съгласно нормата на чл.53, ал.1, т.2 от Закона за туризма категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се прекратява по искане на собственика на туристическия обект. В конкретния случай, собствениците на туристическите обекти са двама, което предполага, че искането за прекратяване категоризациите на обектите, следва да изхожда от двамата съсобственици. В случая, административният орган е процедирал по искане, направено само от единия съсобственик, което, освен че е нарушение на административнопроизводствените правила, поради неуведомяване на другия собственик, но също така е процедиране в нарушение изискванията на материалния закон. Фактът на съсобствеността е бил известен на административния орган, още повече, че двете дружества изрично са вписани като собственици в издадените удостоверения, поради което, следвало е да констатира липсата на молба за прекратяване на категоризацията и от другия съсобственик, и на това основание, с оглед законовата на норма на чл.53, ал.1, т.2 от ЗТ, да откаже издаването на искания административен акт. Административният орган не само не е съобразил това, но е процедирал, като въобще не е уведомил другия съсобственик за откритото производство, което се явява съществено процесуално нарушение и също е основание за отмяна на издадената заповед.  Нарушението е съществено, защото ако органът бе уведомил жалбоподателя “Стройинженеринг-6000” ЕООД, той би констатирал липсата на съгласие от негова страна, което би било пречка за издаване на административния акт, т.е. нарушението е повлияло по същество.

На основание изложените мотиви, процесната заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна, поради което и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 65/03.02.2012г. на кмета на община Несебър, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: