ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 691

 

22.03.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 702 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на  чл. 153, ал. 7 от ДОПК.

Образувано по жалба на „Хелиос 2007“ ООД, ЕИК 147143821, със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя П.И.Д. против Решение № 49/01.03.2018 г. на НАП – Бургас, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № Р-02000217003554-091-001/19.12.2017 г., издаден от Н.К.Ж. на длъжност началник сектор – възложил ревизията и Д.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията на „Хелиос 2007“, ЕИК 147143821. Иска се решението да бъде отменено и да се спре изпълнението на обжалвания РА № Р-02000217003554-091-001 от 19.12.2017 г.

На 21.03.2018 г. от процесуалния представител на изпълнителния директор на НАП е постъпило заявление с вх. № 3320, с което заявява, че с Решение № 61/20.03.2018 г. директорът на дирекция ОДОП – Бургас е уважил подадената срещу РА № Р-02000217003554-091-001/19.12.2017 г. С цитираното решение, ревизионният акт е отменен в обжалваната му част с която са установени задължения по ЗДДС за данъчните периоди 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. и 01.12.2016 г. – 31.12.2016 г. и по ЗКПО за данъчните периоди от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г., като преписката е върната на органа издал ЗВР за издаване на нов РА.

С оглед на изложеното за жалбоподателя е отпаднал правния интерес от оспорване на решението за отказ спиране на изпълнението на РА № Р-02000217003554-091-001/19.12.2017 г., издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията.

По тези съображения, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 4 АПК, Административен  съд – Бургас, І-ви състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Хелиос 2007“ ООД, ЕИК 147143821, със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя П.И.Д. против Решение № 49/01.03.2018 г. на НАП – Бургас, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № Р-02000217003554-091-001/19.12.2017 г., издаден от Н.К.Ж. на длъжност началник сектор – възложил ревизията и Д.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията на „Хелиос 2007“, ЕИК 147143821. Иска се решението да бъде отменено и да се спре изпълнението на обжалвания РА № Р-02000217003554-091-001 от 19.12.2017 г.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 702 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: