ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 702 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД, редовно призован, се явява законният представител Н.А. и с адвокат С., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Представям и моля да приемете запечатан плик, с който жалбоподателят „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД е депозирал наддавателното предложение във връзка с проведения търг с тайно наддаване на 20.09.2016 г., организиран от НАП – гр. Бургас.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в запечатан плик, представен в съдебно заседание от пълномощника на ответника.

Документите, представляващи такива, подадени от жалбоподателя за участие в търг с тайно наддаване по изпълнителното дело, се намират в бял запечатан плик. Върху заглавната страница на плика има поставен щемпел на Национална агенция за приходите ТД Бургас. Върху него е изписан входящ № С160002-000-0308510. С печат е поставена дата 14.09.2016 г. Ръкописно е изписан час 16:45 и с молив е изписан ръкописно № 2 в дясната горна част на плика.

В лявата горна част на плика има следния запис:

 

С160002-111-0000644/15.08.2016

ТД на НАП – Бургас

М.Д. М.

Алексиев Транс ЕООД

БУЛСТАТ 1471429138

МОЛ Н.Д.А.

***

 

Записът е изпълнен ръкописно и под него е поставен син печат на „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД Средец, в който е положен подпис, изпълнен с химикал.

Съдът отпечатва плика, в който се съдържа предложението на жалбоподателя. В плика, в найлонов пакет съдът намери следните документи: декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т . 3 ЗМИП с дата 14.09.2016 г., подписана от Н.Д.А. и подпечатана с печата на „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД. В декларацията е отбелязано, че паричните средства, предмет на посочената операция, имат произход – печалби от дейности на фирмата; заверен препис от удостоверение №20160427103131/27.04.2016 г., издадено от Агенция по вписванията, касаещо актуални вписвания в Търговския регистър по партидата на „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД; заверен препис от платежно нареждане от 14.09.2016 г., с което „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД нарежда по сметка на ТД на НАП Бургас сума в размер на 11 190,00 лева, представляващи депозит за участие в търг. Нареждането е извършено при банка УниКредит Булбанк, филиал Бургас Славейков, кв. Славейков бл. 46, 8000 гр. Бургас. Под копието са поставени мокър печат на „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД върху подпис до ръкописно изписан текст „Вярно с оригинала“ и мокър печат на УниКредит Булбанк, филиал Бургас Славейков 02, носещ дата 14.09.2016 г. Последният намерен в плика документ съдържа предлагана цена от жалбоподателя. В документа като предложител са печатно изписани идентификационните данни на дружеството-жалбоподател и разплащателната му сметка в УниКредит Булбанк. На втора позиция е описана вещта, за която се участва в търга: поз. 2 – Стопански двора в местност „Кръста“, представляващ имот № 100002  с площ 1.800 дка, трета категория земя, ведно с построената в него масивна сграда, представляваща метален навес – ремонтна работилница, със застроена площ 736 кв.м. На трета позиция, озаглавена „Предлагана цена“, изписана с машинописен текст, ръкописно е изписана сума от 60 006,01 лева. Ръкописно е изпасана дата 14.09.2016 г., положен е подпис, върху който е поставен мокър печат на дружеството-жалбоподател.

 

АДВОКАТ С.: Да се приема като доказателства по делото.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други доказателствени искания.

Моля след влизане в сила на съдебното решение, документните да бъдат върнати.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото индивидуализираните по-горе документи, съдържащи се в запечатан плик, представен от пълномощника на ответника, като наред с тях като неразделна част към делото следва да се приложи и пликът, в който са се намирали документите.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т . 3 ЗМИП с дата 14.09.2016 г., подписана от Н.Д.А. и подпечатана с печата на „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД; заверен препис от удостоверение №20160427103131/27.04.2016 г., издадено от Агенция по вписванията; заверен препис от платежно нареждане от 14.09.2016 г., с което „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД нарежда по сметка на ТД на НАП Бургас сума, в размер на 11 190,00 лева, представляващи депозит за участие в търг и документ, съдържащ предлагана цена от жалбоподателя, ведно с плик, отпечатан в съдебно заседание, в който документите са намерени.

След влизане в сила на крайния съдебен акт, тези документи следва да бъдат върнати така, както са приети, на ответника – Директор на ТД на НАБ – гр. Бургас или негов пълномощник, а към делото да бъдат приложени заверени с печат на съда копия от тях.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите предявената жалба ведно със законните последици.

Поддържам съображенията, които съм изложила в предходно съдебно заседание и направените искания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, подадена от „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД, на основанията, изложени в решението на Териториалния директор и съображенията, изложени в предходно съдебно заседание в писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: