ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 702 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛЕКСИЕВ ТРАНС“ ЕООД, редовно призован, се явява законният представител Н.А. и процесуален представител адвокат С., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам подадената жалба.

Да се приемат представените с жалбата решения на Административен съд – гр. Бургас и представената по делото административна преписка.

При запознаване с преписката установявам, че не е приложено наддавателно предложение, което е подаденото по съответното изпълнително дело. В тази връзка ще Ви моля да задължите ответната структура да представи наддавателно предложение № С-160002-000-0308510 от 14.09.2016 г., с час на подаване 16:45 часа, находящо се по изпълнително дело № 2140002403/2014 г. на Публичен изпълнител М.Д. към ТД на НАП – гр. Бургас. Алтернативно, тъй като по делото се съдържат косвени доказателства за оферирания размер на цената, моля след като се вземе становището на ответника, да бъде признат като факт, който не се нуждае от доказване, че за процесния търг доверителят ми е предложил цена от 60 006,01 лева за покупка на недвижим имот – стопански двор, находящ се в местността „Кръста” в землището на гр. Средец, област Бургас, представляващ имот № 100002 с площ 1.800 дка, категория на земята: трета, ведно с построената в него масивна сграда, представляваща метален навес – ремонтна работилница със застроена площ 736.00 кв.м.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Признаваме за факт, който не се нуждае от доказване, че за посочения от пълномощника на жалбоподателя недвижим имот, жалбоподателят е предложил цена в размер на 60 006,01 лева.

 

СЪДЪТ, с оглед направено от страните признание за един и същ факт , при хипотезата на чл.175 от ГПК, намира, че не се нуждае от доказване, че с наддавателно предложение от 14.09.2016 г. по изпълнително дело№ 2140002403/2014 г. на публичен изпълнител М.Д. жалбоподателят е предложил цена от 60 006,01 лева за покупка на недвижим имот – стопански двор, находящ се в местността „Кръста” в землището на гр. Средец, област Бургас, представляващ имот № 100002 с площ 1.800 дка, категория на земята: трета, ведно с построената в него масивна сграда, представляваща метален навес – ремонтна работилница със застроена площ 736.00 кв.м.

 

АДВОКАТ С.: При това положение считам, че не е необходимо да бъде отлагано делото, за да бъде представено наддавателното предложение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата, уважаема госпожо съдия.

Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането им.

Моля да приемете представената от административния орган преписка в цялост.

 

АДВОКАТ С.: Представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата и тези, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата и тези, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Почитаема госпожо съдия, моля да отмените атакуваното решение на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас като неправилно и незаконосъобразно и вместо него да постановите друго, с което да обявите жалбоподателя за купувач на процесния недвижим имот  по съображенията, изложени в жалбата, както и моля да ми бъде дадена възможност да представя писмена защита.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че действията на публичния изпълнител във връзка с проведения търг за тайно наддаване за продажба на недвижим имот са правилни и законосъобразни и в този смисъл е правилно и законосъобразно решението на териториалния директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което ги потвърждава. Моля за решение, с което потвърдите тези действия по съображения, подробно изложени в решение № 155А/21.02.2017 г. на териториалния директор на ТД на НАП – гр. Бургас.

Моля да ми присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните в 7-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: