О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  890          от 16.04.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на шестнадесети април януари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 702 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 157 от ДОПК.

            Образувано е по молба от „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с ЕИК 838102661 с данъчен адрес гр. *** и адрес за кореспонденция гр. ***, представлявано от Изпълнителния директор С.И.И., в която молба е формулирано искане на основание чл. 153 и сл. от ДОПК да бъде спряно изпълнението на Ревизионен акт № Р-28-1401409-091-01/07.01.2015 год. на ТД на НАП гр. Бургас. Към така депозираното искане са приложени жалба от „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, чрез Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ („ОДОП“) гр. Бургас до Административен съд гр. Бургас, Решение за спиране изпълнението на ревизионен акт № 43/02.02.2015 год. на Директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, Банкова гаранция № 961DG1150190003 с изх. № 0911-58-004483 от 19.01.2015 год. на „УниКредит Булбанк“ и Промяна № 1 към цитираната банкова гаранция.

С Разпореждане № 864/14.04.2015 год. съда е указал на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас да изпрати пълната административна преписка, касаеща формулираното искане за спиране. В изпълнение на така даденото разпореждане, с писмо, вх. № 3536/ 15.04.2015 год. в Административен съд гр. Бургас е депозирана пълната административна преписка по направеното от „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД искане за спиране на ревизионния акт. 

            Съдът, след като обсъди молбата на жалбоподателя и представените писмени доказателства, намира искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт за основателно по следните съображения:

            От представените с административната преписка писмени доказателства се установява, че с Ревизионен акт (РА) № Р-28-1401409-091-01/07.01.2015 год., издаден от Г.Д.П. – на длъжност Началник сектор при ТД на НАП гр. Бургас, възложил ревизията и М.И.Б.-П. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Бургас, ръководител на ревизията, в тежест на „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е установен размера на задълженията по видове, периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 07.01.2015г. на дружеството, а именно: задължения за довнасяне в размер общо на 234 368,46 лева и лихви за просрочие към тях в размер на 54 735,66 лева. Така постановения РА е бил връчен на дружеството по електронен път на 08.01.2015 год., видно от приложената разписка. С жалба, вх. № 740/21.01.2015 год. по описа на ТД на НАП Бургас, офис Сливен, „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е оспорило пред Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас констатациите обективирани в цитирания РА.

            Пред Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас е било депозирано и искане на „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за спиране на оспорения РА с вх. № 04-О-Ж-24/26.01.2015 год., към което искане е приложена Банкова гаранция № 961DG1150190003 с изх. № 0911-58-004483 от 19.01.2015 год. на „УниКредит Булбанк“ АД за сумата от 290 083,00 лева. Във връзка с така депозираното искане и приложените към него доказателства, с Решение за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 43/02.02.2015 год., Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас е спрял изпълнението на оспорения РА № Р-28-1401409-091-01/ 07.01.2015 год. до 14.04.2015 год.

            С Решение № 92/30.03.2015 год., Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас е потвърдил оспорения пред него РА № Р-28-1401409-091-01/07.01.2015 год., като така постановеното решение е редовно връчено по електронен път на 30.03.2015 год. С жалба, вх. № 04-О-Ж-29#2/08.04.2015 год., „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е оспорило пред Административен съд гр. Бургас постановения ревизионен акт и потвърждаващото го решение на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. На същата дата – 08.04.2015 год. дружеството е депозирало пред Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас и искане за спиране изпълнението на оспорения РА, като към така депозираното искане е приложена и Промяна № 1 към Банкова гаранция № 961DG1150190003 с изх. № 0911-58-004483 от 19.01.2015 год. на „УниКредит Булбанк“ АД. По повод така депозираното искане, с писмо изх. № 04-О-Ж-29#4/08.04.2015 год., Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас е уведомил представляващия дружеството, че искането за спиране на изпълнението на РА ще бъде изпратено по компетентност за произнасяне на Административен съд гр. Бургас, на основание чл. 157 от ДОПК и по повод постъпилата жалба до съда против РА и потвърждаващото го решение на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас.

            След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира искането за спиране на РА № Р-28-1401409-091-01/07.01.2015 год. за процесуално допустимо. Разгледано по същество, искането е основателно по следните съображения:

            В производството по реда на чл. 157 от ДОПК, законодателят е предоставил на съда, който следва да се произнесе по жалбата срещу ревизионния акт, правото да спре или не допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на този ревизионен акт. Съгласно чл. 157, ал. 3 от ДОПК, към искането се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. В настоящият случай, с оспорения Ревизионен акт, в тежест на дружеството жалбоподател са установени данъчни задължения в общ размер на 232 477,91 лева и лихви за просрочие в размер общо на 54 270,04 лева. От страна на жалбоподателя е представена Банкова гаранция № 961DG1150190003 с изх. № 0911-58-004483 от 19.01.2015 год. на „УниКредит Булбанк“ АД за сумата от 290 083,00 лева. Цитираната банкова гаранция е валидна до 18.04.2015 год. С Промяна № 1 от 02.04.2015 год. е променена цитираната банкова гаранция, като е променен срока на валидността, която следва да се счита до 18.01.2016 год.

            В разпоредбата на чл. 157, ал. 3 от ДОПК е регламентирано, че към искането за спиране изпълнението на ревизионния акт се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. В цитираната норма на чл. 157, ал. 3 от ДОПК е визирана необходимостта от представяне на доказателства за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите, като представените от жалбоподателя Банкова гаранция № 961DG1150190003 с изх. № 0911-58-004483 от 19.01.2015 год. и Промяна № 1 от 02.04.2015 год. към нея съставляват именно такива писмени доказателства.

            Така представената банкова гаранция в размер на 290 083,00 лева изцяло покрива размера на спорното публично задължение в общ размер на 286 747,95 лева (главницата и лихвите), поради което е достатъчно основание да се постанови спиране изпълнението на ревизионния акт. Целта на обезпечаване на изпълнението на публичното задължение, като основание за спиране на предварителното изпълнение, е да се осигури изпълнението на вземането по този акт и тази цел, в случая е постигната.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 157, ал. 4 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            СПИРА изпълнението на Ревизионен акт № Р-28-1401409-091-01/07.01.2015 год., издаден от Г.Д.П. – на длъжност Началник сектор при ТД на НАП гр. Бургас, възложил ревизията и М.И.Б.-П. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Бургас, ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 92/30.03.2015 год. на Директор Дирекция „ОДОП” гр. Бургас до срока на валидност на банковата гаранция – 18.01.2016 год.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: