ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 702 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя Н.С.Н.-редовно уведомен, се явява адв. Н. с представено пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. Т. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Щ.  П..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 2340/10.03.2015г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Юк. Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на инж. П..          

         Имам доказателствени искания: Моля да задължите ответната дирекция да представи разпечатка за вида декларации или да бъдат разпечатани самите декларации по съответния описан входящ номер и дата, както са представени в справката от № 1 до № 161, приложена по делото от л.1895 до л. 1911- том VІІ.

         Моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която представям в днешното съдебно заседание.

         Моля да приемете Удостоверение за раждане на моя доверител, от което е видно кой е неговия баща и в разпечатката фигурира и името на фирмата на неговия баща С. Н.С. за подадени декларации от потребител ЕТ „Евклипс-Н.Н.”.

Представям и списък на свидетелите, които искаме да бъдат разпитани при довеждане в следващото съдебно заседание, като те ще уточняват дали извършваните от моя доверител услуги са поставени на търговска основа или същите са близки приятели и роднини на моя доверител и същият чисто приятелски им е услужвал за подаване на данни в ТД на НАП, като данните са периодично, а не системно подавани.

 

         Юк. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         Не се противопоставям на искането за предоставяне на разпечатка за подадените по вид декларации.

         Относно представеното удостоверение за раждане - намирам същото за неотносимо към спора.

         По отношение на свидетелите - оставям на преценката на съда.

 

         Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 200.00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 200.00лв. на 25.03.2015г./

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „ОДОП” Бургас да представи надлежно заверена разпечатка за вида декларации или самите декларации по съответно описан входящ номер и дата за декларациите посочени от № 1 до № 161 от разпечатката приложена по делото от л.1895 до л.1911, в 14- дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с постъпилите разпечатки от Дирекция „ОДОП” Бургас да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочната писмена молба, представена в днешното съдебно заседание,  както и на въпроса поставен от съда, а именно:

„Да се извърши рекапитулация на ревизионния акт за ревизирания период 2007-2011 г., съобразена с неотчетените приходи от Н.Н. в качеството му на ЕТ „Еклипс-Н.Н.” и съобразно предоставената от ТД на НАП информация за подадените декларации от потребител  ЕТ „Еклипс-Н.Н.”.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 800,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА до разпит посочените в нарочна молба свидетели – при довеждане за следващото съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2015 година от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: