ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми октомври                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 702 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Н.С.Н. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Н. с представено пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. Т. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила заключение на вещото лице  С.А. с вх.№ 9194/21.10.2015г., което не е в срока по чл.199 ГПК.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като намира, че няма процесуални пречки  за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Запозната съм със заключението. Не възразявам да се изслуша заключението в днешното съдебно заседание.

         Юк. Т.: Запозната съм със заключението. Не възразявам да се изслуша заключението в днешното съдебно заседание.

 

         Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Допуснала съм една грешка в заключението: в заключителната част за 2008 г. данъкът е в размер 2091,22 лв. Моля, вместо посочената цифра от 1293,44 лв., да се чете 2091,22 лв., а лихвата от 627,79 лв. - да се чете 1015,00 лв.  /на л.7 от заключението./

 

Адв. Н.: Нямам въпроси  да се приеме заключението.

 

Юк. Т.: На стр. 4 от заключението - с какви ставки е работило вещото лице?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Годишни изравнителни вноски за ДОО и ЗОВ са изчислени на база на установените проценти за 2007г., които за 9-месечието на 2007г. са в размер на 18 %, а за последното тримесечие - в размер на 17 %. По  този начин са изчислени.

 

Юк. Т.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Н.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 800,00 лева на 28.10.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Моля да уважите жалбата и отмените процесния ревизионен акт. По отношение на допълнително определените задължителни вноски е налице практика, че преди влизане на нормата на чл.124а ДОПК  е недопустимо да се определят по чл.122 ДОПК. 

Моля за присъждане на разноски по представен списък по чл. 80 ГПК.

 

Юк. Т.: Моля да потвърдите издадения ревизионен акт. Подробни съображения са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, с който ревизионният акт е частично потвърден. Моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилен и законосъобразен ревизионния акт.

Правя възражение за прекомерност на разноските, тъй като не е налице такава фактическа и правна сложност на делото.

Моля за присъждане на направените разноски по наредбата за минималното адвокатско възнаграждение или юрисконсултско възнаграждение в размер на 2959,00 лв.

 

Адв. Н.: По отношение становището за прекомерност  на разноските, моля да съобразите разпоредбата на ДОПК, че съдът не може да присъди по-малко от двукратния размер по наредбата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: