ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 701 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Л.И., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Д.К.К. на длъжност специалист репатрация в ОП „Транспорт“ при Община Бургас, редовно призован, не се явява. За нея се явява юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по иска – Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Т.Л.И. против ПАМ, с която е разпоредено принудително преместване на собственото й превозно средство по смисъла и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП, която жалба е предявена ведно с искова претенция по реда и при условията на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК за заплащане на сумата от 95.60 лв., представляваща обезщетение за претърпените от жалбоподателката имуществени вреди, представляващи заплатената от нея такса по репатриране на лекия автомобил и за наказателен паркинг, ведно със законната лихва от 06.03.2018 г. до окончателното изплащане на сумата.

Съдът докладва, че по делото е постъпила уточнителна молба с вх. № 3343 от 21.03.2018 г. от жалбоподателката.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с молба вх. № 3525 от 26.03.2018 г. от ответника.

 

Адв. К.: Поддържам така подадената жалба, както и иска по чл. 1 зодов. Моля да се приеме приложената преписка. Имаме искания по доказателствата за разпит на един свидетел, когото водим за днешното съдебно заседание. Свидетелят ще установява факти, визирани в жалбата, а именно дали мястото, на което е бил паркиран автомобилът на жалбоподателката е създавал затруднения за останалите участници в движението, имало ли  е пътен знак B27 и къде точно се е намирал този пътен знак. Други доказателствени искания нямаме на този етап.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана, както и допълващото искане по чл. 1 ал. 1 зодов считам също за неоснователно и недоказано. По отношение на искането за допускане на свидетел считам, че обстоятелствата, които бяха изложени от процесуалния представител на жалбоподателя, за които ще свидетелства този свидетел, не са от категорията, които биха могли да се съберат със свидетелски показания, тъй като са представени официални документи от органа, от които е видно, че на мястото има поставен знак. Затова дали е пречел автомобилът вероятно ще се изложат субективните възприятия на този свидетел. Аз не знам какъв е по образование, специалност. Моля да не се допускат свидетелски показания, тъй като същите не биха допринесли за изясняване предмета на спора и са недопустими.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да бъдат приети приложените до момента писмени доказателства. Досежно свидетеля считам, че обстоятелствата по делото действително от фактическа страна са изяснени, а  във връзка с това дали автомобилът е пречил на движението е въпрос по същество.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с допълнителната молба и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение искането за допускане до разпит на свидетел, който да установи заявените от процесуалния представител на жалбоподателя факти и обстоятелства намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. По делото на л. 6 е представен протокол от 05.03.2018 г., съставен от длъжностно лице при Община Бургас, в който протокол е описана фактическата обстановка, възприета на място от компетентен служител. Така изготвеният протокол безспорно съставлява официален документ, изготвен е от длъжностно лице при и по повод изпълнение на служебните му задължения и е надлежно подписан от него. В разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк, субсидиарно приложим по реда на чл. 144 апк е указано, че свидетелските показания са допустими във всички случаи, освен ако се отнася за опровергаване съдържанието на официален документ. В случая съдът намира, че е налице именно цитираната хипотеза, поради което искането за разпит на свидетел се явява процесуално недопустимо.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТхВЪРЛя искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на лице, което да удостовери поисканите факти и обстоятелства.

 

АДВ. К.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на страните и липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. К.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата, както и уточняващата молба към нея. В същите съм изложила подробни съображения защо считам атакувания акт за неправилен и незаконосъобразен. Моля съдът да обърне внимание, така както сме визирали и в жалбата, че относно твърдението, че мпс е било паркирано в зона на действие на знак B27 моля тук съдът да съобрази изложеното от нас нарушение на ППЗДвП относно поставянето му, като същият не е бил поставен от страната на движението – отдясно, за да могат водачите на Ппс да го възприемат и отчетат,  а е бил поставен от лявата страна на пътното плътно, с което са създадени затруднения по възприемането му от движещите се водачи в дясната лента и неяснота относно зоната му на действие. Другото важно е мястото, на което е бил паркиран автомобилът, а именно глуха и задънена улица, която не е представлявала нито тротоар, нито зона за движение на пешеходци и по никакъв начин не е създавала затруднения за останалите участници в движението. Останалите основания много подробно съм изложила в жалбата и няма да ги преповтарям пред съда. Моля да ми присъдите разноските по делото съобразно представеното пълномощно.

 

ЮК. Д.: Уважаеми г-н съдия, считам жалбата за неоснователна. Тя остана и недоказана. Безспорно по делото се установи, че на мястото, където е паркиран процесният автомобил, е бил поставен знак B27, който е забранявал това паркиране там по причини, които и органът, установил нарушението, е посочил, изпълнявайки хипотезата на чл. 171, т. 5, б. „б“, първо предложение, което прави спирането незаконосъобразно и е дало всички основания на органа да наложи процесната мярка, която моля като правилна и законосъобразна да потвърдите. Ако достигнете до тези изводи моля да отхвърлите и иска по зодов. По отношение на наведените съображения затова, че от една страна се твърди,  че улицата е еднопосочна,  а от друга от процесуалния представител на жалбоподателя беше заявено, че е глуха, задънена улица, то аз твърдя, че улицата е двупосочна и тя не може да е еднопосочна, тъй като ако е затворена и глуха не могат автомобилите да влизат само без да излизат. Знакът е поставен правилно на място, където органът е преценил, за да не създава затруднения за останалите участници в движението, поради което моля да потвърдите мярката и да отхвърлите иска. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че наложената ПАМ е законосъобразна като ИАА. На това основание считам, че предявеният иск по ЗОДОВ се явява неоснователен. Има доказателства в тази насока. 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: