ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 701 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАПИТАЛ ЕКСПРЕС“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕЛПРОМ ИЕП“ АД, редовно уведомена, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

М.П.М. – 55 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм писмено заключение с приложени към него две скици, които поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: По това заявление, което цитирате в заключението – вх. № 99-28011/29.11.2010 г., има ли издаден някакъв акт на Службата по геодезия, картография и кадастър?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не съм проверявал. Няма издадена заповед, само казаха, че са върнали с отказ за прилагане на проекта.

АДВОКАТ М.: Тоест, по това заявление няма нанасяне?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, по това заявление от 29.11.2010 г. няма нанасяне.

АДВОКАТ М.: Това, което огледахте, според Вас всички бунгала, влизащи в обхвата на понятието „почивна база” и заснети по проекта, доколкото виждам нямат белезите на строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Нямам сведение за преместваемост. Това може да го констатира инженер-конструктор. Иначе знам какво е условието да бъде преместваем обектът, тоест да може да се демонтира и пренесе на друго място, но това може да каже инженер-конструктор дали е възможно.

АДВОКАТ М.: Столовата на каква основа е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Столовата е на бетонова основа, бунгалата и те са на бетонова основа.

АДВОКАТ М.: Тя въобще не е в имота, между другото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Бунгалата не съм ги заснемал, само съм описал, че са дървени постройки на бетонова основа.

АДВОКАТ М.: С тези приложения № 1 и № 2 искате да покажете до колко бунгалата заемат част от имота ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Искам да покажа доколко частта, която е заградена от „Елпром ИЕП” АД заема част от поземлен имот 469, а именно приблизително 1980 кв. Останалата част попада в други поземлени имоти. Останалата източна част е незаета от бунгала на „Елпром ИЕП” АД.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза при възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от заинтересованата страна „Елпром ИЕП” АД предварителен депозит.

 

АДВОКАТ М.: Нямаме други доказателствени и процесуални искания.

Считаме, че експертизата, макар и компетентно изготвена и приета от съда, не е касателна по предмета на спора.

Представям доказателства за разноските на доверителя ми.

Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ П.: Аз нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Оспорвам размера на адвокатския хонорар. Хонорарът съгласно Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения за такива дела е 600 лева.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Аз ще Ви моля да постановите Ваше решение, с което да отмените обжалваната от нас заповед от 2013 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър.

Моля уважаемият съд да съобрази подробните доводи относно твърдяната незаконосъобразност, изложени в сезиращото оспорване. Моля да се приложи законодателството към датата на постановяване на заповедта, включително относно основанията и процедурата за отстраняване на грешки в кадастъра, а в случая, забележете, се извършва промяна в имотния регистър към кадастралната карта.

Моля да ми се даде възможност с писмени бележки да подкрепя защитаваната от нас теза.

Относно размера на възнаграждението, би било прекомерно ако бяхме в едно заседание, а не в няколко заседания, отлагани с неоснователни искания.

Моля да се отмени заповедта.

Моля да присъждане на разноските.

Ще представя писмена защита.

 

АДВОКАТ П.: Моля да постановите решение, по силата на което жалбата на „Капитал експрес“ ЕООД да бъде върната като процесуално недопустима и производството да бъде прекратено, доколкото жалбоподателят не е заинтересована страна по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР – не е собственик на процесния имот към момента на подаване на жалбата до съда.

Евентуално, ако приемете, че все пак е активно легитимирана страна да обжалва тази заповед, моля жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Молим да ни бъде дадена възможност за представяне на писмени бележки.

Молим да ни бъдат присъдени направените разноски по делото – адвокатски хонорар. Представям списък на разноските.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ М.: Ние също оспорваме правния интерес от участието, включително и искането за откриване на процедура пред административния орган от страна на дружеството, като считаме, че за нас е налице такъв с оглед вписване в имотния регистър като собственик на имота, което е заличено именно с обжалваната заповед.

Ще изложа подробни доводи в защита на тезата си в писмен вид.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: