ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести юни                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 701 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАПИТАЛ ЕКСПРЕС“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕЛПРОМ ИЕП“ АД, редовно призована, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото от ответника административна преписка, в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание, съгласно опис, находящ се на л. 217-218.

АДВОКАТ П.: Моля да бъдат приети като доказателства представените допълнително от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас документи, съдържащи се в делото под номера на листове от 217 до 314.

Моля, също така, да бъде допусната съдебно-техническа експертиза във връзка с новите доказателства със следните задачи:

Наше заявление входящ номер в СГКК – гр. Бургас 99-28011/29.11.2010 г. включва ли нанасяне на част от почивна база в имот 00878.107.469?

Каква част от базата ни попада в този имот?

Да изготви скица като защрихова имота и нанесе частта от  базата, която попада вътре в този имот, който е сега процесен.

 

АДВОКАТ М.: По повод наличието на преписка – по тази преписка няма постановен административен акт и малко некоректно е, защото  заинтересованото лице не споменава, че всъщност е образувана друга преписка с искане от 20.12.2016 г. за нанасяне на 35 броя бунгала. Бих представил скица-проект, която в преписката за бунгалата сме възразили по новия ред на ЗКИР.

Представям възражение от 26.05.2017 г. до Служба по  геодезия, картография и кадастър. По това възражение при сегашния ЗКИР не може да се издаде заповед за нанасяне на бунгалата и би следвало да се укаже да си заведат спор за права или трябва да има заповед за изричен отказ от Началника на СГКК. Уточнявам, че преписката е № 01-393509/20.12.2016 г. и е по тяхно искане за нанасяне на бунгала в пет имота, включително и този за когото в имотния регистър сме заличени.

Считам, че искането за експертизата е неотносимо. Дори защитата на заинтересованото лице да се позовава на решението на ВКС, по силата на което се признава собственост върху почивна база на „Елпром ИЕП“ АД, то не засяга основния спор по това дело – терена. Там за почивна база се разбира бунгала, така че те не са от значение за настоящото дело.

Поддържаме всички изложени досега доводи, че когато е издадена заповедта 2013 г. отказът ни да подпишем акта за непълноти и грешки е било достатъчно основание да се откаже промяна в картата по тогавашния ред.

АДВОКАТ П.: Това доказателство считам, че не следва да бъде прието, доколкото касае съвсем друга преписка, която няма нищо общо със заличаването на жалбоподателя като собственик на имот 00878.107.469. Тя касае ново наше искане, което е на друго основание и няма нищо общо с настоящото дело. Включването само би усложнило делото. Държим на съдебно-техническата експертиза, доколкото жалбоподателят оспорва наличието на база към момента на подаване на нашето заявление за нанасяне. Във всички случаи, когато ние сме подали нашето заявление за нанасяне на базата, същият не беше собственик по силата на влязло в сила решение за нанасяне на имот 00878.107.469. Решението е влязло в сила преди подаване на нашето първо заявление, не второто, 2010 г., но по непонятни за нас причини службата в Бургас го включи и той отказа да подпише акта за непълноти и грешки, включително и община Царево. Впоследствие бяхме принудени да водим материален иск. Там жалбоподателят „Капитал Експрес“ ЕООД не фигурира, доколкото към момента на завеждане на делото не беше собственик и ние нямахме правен интерес да заведем делото.

АДВОКАТ М.: Там си има бунгала, но ние твърдим, че не са обект на кадастъра, не са недвижими имоти и не следва да се нанасят.

АДВОКАТ П.: А същите ли са съгласно нашето заявление?

АДВОКАТ М.: Експертизата не може да оспори собствеността.

АДВОКАТ П.: Една последна точка от задачите на вещото лице да установи имат ли характер на строеж бунгалата, които се намират в имот 00878.107.469.

АДВОКАТ М.: Накратко позицията по повод на бунгалата е във възражението. Ние сме в обжалване на заповед, в която сме заличени по тяхно искане без да имат вещни права. Ние сме заличени с неотменен нотариален акт.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото допълнително представените от ответника документи, изискани с определение на съда от предходно съдебно заседание, съгласно опис, съдържащ се на л. 217-2018, както и днес представеното на адвокат М. възражение рег. № 02-281/26.05.2017 г. по описа на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас.

Като намери, че следва да уважи искането на заинтересованата страна за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на днес поставените от адвокат П. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 300 лева, вносими от заинтересованата страна „Елпром ИЕП“ АД по сметка на Административен съд – гр. Бургас в седемдневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. М.М..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните най-късно до следващо съдебно заседание да изчерпят всички свои доказателствени искания.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне на платежния документ за определения предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: