ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 701 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАПИТАЛ ЕКСПРЕС“ ЕООД, редовно уведомен, явява се управителят Я.М..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕЛПРОМ ИЕП“ АД, редовно призована, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

УПРАВИТЕЛЯТ НА „КАПИТАЛ ЕКСПРЕС“ ЕООД Я.М.: Адвокат М., който е упълномощен да представлява дружеството, е в съседна съдебна зала по друго дело. Моля да го изчакаме.

 

Съдът намира, че следва да уважи направеното искане, с цел да обезпечи процесуална равнопоставеност на всички страни.

 

На повторното именно повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАПИТАЛ ЕКСПРЕС“ ЕООД, редовно уведомен, явява се управителят Я.М.. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕЛПРОМ ИЕП“ АД, редовно призована, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ М.: Процесуални възражения нямам, да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Капитал Експрес“ ЕООД против заповед № КД-14-02-443/28.03.2013 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралния регистър към одобрената със заповед № РД-18-55/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София и влязла в сила кадастрална карта на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор 00878.107.469, както следва: заличаване в кадастралния регистър на вписания като собственик за имота „Капитал Експрес“ ЕООД, с документ за собственост – нотариален акт № 145, том 5, рег. № 1575, дело 1203 от 18.06.2007 г., издаден от Служба по вписванията – гр. Царево, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил по делото отговор от „Елпром ИЕП“ АД, с приложени доказателства, съгласно опис, находящ се на л. 80 от материалите по делото. С отговора по жалбата е направено и искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам оспорването и изложените в жалбата доводи за незаконосъобразност на заповедта. Същата е издадена към 2013 г. и тогава приложимата редакция на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е ясна и категорична – при отказ да се попълни и да се подпише акт за непълноти и грешки, следва да се извърши отказ по искането. Отделно твърдим, че „Елпром ИЕП“ АД, на каквото и да е собственик като почивна база, не може да иска откриване на процедура за заличаването на вписания собственик на терена. Ние считаме, че същото дружество няма и качеството на заинтересовано лице, защото то не е вписано в имотния регистър нито за имота, нито за сградите. То е поискало, както пише Върховният съд в едно решение, поискало е заличаване на нас като собственици на терена без да поиска вписване себе си като собственик и тук административният орган приема, че имат правен интерес и може да открие такава процедура. Това е едно от възраженията ни.

Представям становище по техния отговор и по доказателствените искания. Не считаме, че има съдебно решение, което да даде право на административния орган да извърши промяна в този вид. Считаме, че доказателствените искания са неотносими и не е необходимо да се събират нови доказателства.

Към настоящия момент нямаме доказателствени искания. За нас преписката е комплектована. Касае се за заповед към 2013 г., всички други доказателства след тази година не касаят законосъобразността на заповедта.

АДВОКАТ П.: Моля да бъде оставена без уважение жалбата на „Капитал Експрес“ ЕООД като неоснователна.

Моля  да бъдат приети представените доказателства.

Моля да бъде назначена исканата от нас техническа експертиза. С въпросите към експертизата искаме да установим наличието на нашата база – кога е била построена, законово ли е била построена, тоест да докажем качеството ни на заинтересована страна и владелец и впоследствие на собственик съгласно решение, което сме цитирали. Ние се легитимираме като заинтересована страна в производството въз основа на съдебно решение, което сме представили – № 15/10.03.2014 г. по гр. дело № 102/2012 г. Категорично признато е по сила на присъдено нещо, че сме собственици. Фактът на невписване считаме, че не е от значение за определяне на качеството на заинтересована страна.

Молим, също така, да бъде изискана от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас преписка № 94-28011/29.11.2010 г. Съгласно същата преписка ние сме се легитимирали като собственици на почивната база, част от която се намира върху имот № 469, който не е собственост на „Капитал Експрес“ ЕООД. Това искане е с оглед качеството ни на заинтересована страна, което се оспорва.

Съгласно параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗКИР освен собствениците, заинтересовани страни са и притежателите на вещни права върху имота. Към момента, когато е издадена заповедта, ние сме били добросъвестни владелци на построеното върху имота. С това заявление № 94-28011/29.11.2010 г. сме направили искане за вписване, „Капитал Експрес“ ЕООД отказаха да го подпишат и започнаха правните спорове, доколкото те изпревариха със завеждането на иск по чл. 108 от Закона за собствеността, който загубиха, докато праводателят не е бил собственик на имота, тоест ние сме се легитимирали като заинтересована страна още на 29.11.2010 г. пред СГКК – гр. Бургас и в тази връзка помолих да бъде задължена да представи тази преписка. В очите на СГКК ние сме заинтересована страна. Това, че не сме вписани е вярно, защото не беше съставен акт за непълноти и грешки и започнаха правните спорове.

АДВОКАТ М.: Решението е по дело, образувано през 2014 година, приключило през 2016 година. Тези решения са постановени след издаване на процесната заповед, което означава, че не са послужили като никакво основание за нейното издаване и са неотносими. На следващо място тези решения са постановени без наше участие, ние не сме страна по него и нямат сила на присъдено нещо, досежно твърдяната собственост върху почивната база. Там собственици са държавата, общината и „Елпром ИЕП“ АД и най-накрая Върховният административен съд приема, че те са собственици на  почивна база от бунгала, което не е обект на кадастъра, което не е сграда, строеж, нито терен. Те са собственици на нещо, което не е обект на кадастъра и до днес нямат нанасяне на бунгала. В този смисъла те не фигурират в имотния регистър нито за терена, нито за самостоятелния обект върху терена и не могат да докажат собственост върху обект на кадастъра.

АДВОКАТ П.: Бунгалата са строежи, приети на три съдебни инстанции и същите подлежат на нанасяне. За съжаление процедурата е бавна.

АДВОКАТ М.: Експертизата категорично не касае имотния регистър.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложената с жалбата до съда скица на поземлен имот, документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо, както и документите, представени с отговора на заинтересованата страна „Елпром ИЕП“ АД по опис, находящ се на л. 80 от материалите по делото.

 

Като намери, че въпросите към експертизата, поставени от заинтересованата страна „Елпром ИЕП“ АД, са неотносими към предмета на спора – оспорената заповед на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, която не касае нанасяне или отказ за нанасяне на обекти на „Елпром ИЕП“ АД в кадастъра, а единствено  заличаване в кадастралния регистър на вписания като собственик на имота „Капитал Експрес“ ЕООД, намира, че следва да остави без уважение искането на заинтересованата страна за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените от адвокат П. въпроси.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на адвокат П. за изискване на преписката от СГКК – гр. Бургас, за доказване на твърдяните от него факти и обстоятелства.

Воден от горното, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна „Елпром ИЕП“ АД за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените от адвокат П. въпроси.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в заверен препис документите, съставляващи административна преписка № 94-28011/29.11.2010 г., образувана по заявление на заинтересованата страна „Елпром ИЕП“ АД  да бъде нанесена в кадастъра почивна база, част от която се намира върху поземлен имот с идентификатор 00878.107.469 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните най-късно до следващо съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2017 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас за изпълнение указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: