О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 807

 

Град Бургас, 9.04.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на девети април през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 701 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на К.П.К., ЕГН **********,***, против решение № 65/19.02.2013г. на директора на дирекция „ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт № 021201075/13.09.2012г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас.

Искането в жалбата е съдът да отмени оспорения акт като незаконосъобразен.

Ответникът изпраща административната преписка по издаване на административния акт, ведно с възражение за просрочие на жалбата до съда.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и приложимия закон, намира следното по допустимостта на жалбата:

От доказателствата по делото се установява, че оспореното решение № 65/19.02.2013г. на директора на дирекция „ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП, постановено по искане с вх. № 04-К-Ж-38/07.02.2013г. на К.П.К. за възстановяване на срока на обжалване на издадения му ревизионен акт № 021201075/13.09.2012г., е редовно получено съобразно разпоредбите на чл.29, ал.3 и ал.7 от ДОПК, вр. чл.28, ал.1, т.1 от ДОПК, на 4.03.2013г., видно от оформеното известие за доставяне на пощенска пратка AR 1100014637640.

Разпоредбата на чл.26 от ДОПК, уреждаща възстановяване на сроковете за обжалване в административното производство, препраща към уредбата, предвидена за това в АПК. Относимата разпоредба в АПК за възстановяване на срока е чл.89 от АПК. Последната не съдържа изрична уредба относно редът и срокът за обжалване на акта на административния орган, но с оглед обстоятелството, че ал.1 на чл.89 от АПК касае  случаите по чл.88, ал.1, т.2 от АПК, намира приложение нормата на чл.88, ал.3 от АПК, предвиждаща обжалване пред административния съд в случаите, когато производството е прекратено от административния орган, в 7-дневен срок от съобщаване на акта за прекратяване.

В случая, жалбата до съда против решение № 65/19.02.2013г. на директора на дирекция „ОДОП” – Бургас е входирана в деловодството на административния орган на 12.03.2013г. Законоустановеният и преклузивен 7-дневен срок за оспорване по чл.88, ал.3 от АПК е изтекъл на 11.03.2013г. (присъствен ден). При това положение, подадената до съда жалба е просрочена и на основание чл.159, т.5 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.К., ЕГН **********,***, против решение № 65/19.02.2013г. на директора на дирекция „ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт № 021201075/13.09.2012г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 701/2013г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: