О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 580

 

гр.Бургас , 27.03.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 701 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата, подадена от процесуален представител адв. И.К. против ППСПДВ №1/ 11.01.2012г., издадено от Началник Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на Агенция „Митници”.

            Съдът, намира, че не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол с оглед разпоредбата на чл. 211и ал.6 от ЗМ.

            ППСПДВ №1/ 11.01.2012г., издадено от Началник Митница Бургас е било връчено на жалбоподателя на 19.01.2012г. На 27.01.2012г. е обжалвано по реда на чл. 211е от ЗМ пред Директора на Агенция „Митници”, като жалбата е подадена чрез Началник Митница Бургас. Последният е администрирал жалбата, като я е изпратил в едно с административната преписка на Директора на Агенция „Митници” на 14.02.2012г.

            Жалбата е получена в Агенция „Митници” на 16.02.2012г.  Разгледана е по реда на чл. 211и, като с Решение № 164/ 16.03.2012г. на Директора на агенцията е отменено ППСПДВ №1/ 11.01.2012г.

            На първо място, в случая не е налице мълчаливо потвърждение. Съгласно чл. 211и ал.2 ЗМ, директорът се произнася в тридесетдневен срок от получаване на жалбата с мотивирано решение. Жалбата е получена на 16.02.2012г., а решението по нея е постановено на 16.03.2012г.

            На следващо място, разпоредбата на чл. 211и ал.6 от ЗМ въвежда изрична забрана за осъществяване на съдебен контрол върху акта, когато той е отменен от по- горестоящия административен орган.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата, подадена от процесуален представител адв. И. К. против ППСПДВ №1/ 11.01.2012г., издадено от Началник Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на Агенция „Митници”.

Прекратява производството по адм. дело № 701 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………