ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 700 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хармонт“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкуретноспособност“ (ГД ЕФК) и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма (УО на ОП) „Иновации и конкурентноспособност 2014 – 2020г.“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) при Министерство на икономиката, се представлява от Б.П., служител с юридическо образование и правоспособност, заемащ длъжността главен експерт в отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство“ в главна дирекция „Европейски фондове за конкуретноспособност в Министерство на икономиката.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Докладва, че производството по делото е образувано след решение № 3210/13.03.2018г. постановено по адм.д.№ 14391/2017г. по описа на Върховен административен съд, с което предходно постановеното решение на друг състав на настоящия съд по процесния спор е било отменено и делото е върнато за ново разглеждане.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания, няма да соча нови доказателства.

Да се приключи събирането на доказателства.

Гл.експерт П.: Нямам доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като взе предвид изявленията на пълномощниците на двете страни за липса на доказателствени искания, както и като се съобрази с указанията на горната инстанция, които касаят мотивите на съдебния акт, и като взе предвид, че доказателствата са събрани при предходното разглеждане на делото, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Й.: Уважаема госпожо съдия, от името на доверителят ми, моля да постановите съдебно решение, с което да отмените изцяло атакувания акт, с който е наложена корекция, като постановено в нарушение на материалния закон и при нарушение на процесуалните правила.

Безспорно е, че през целия период на процедурата, предхождаща сключването на договора, доверителите ми са действали под контрола и проверки от страна на проверяващия орган, като всяко едно действие е потвърждавано с писма, и в този смисъл има представени писмени доказателства по делото, предвид на което считам, че няма основания към настоящия момент, пет години по-късно, да се наложи финансова корекция за „нарушение“, допуснато в по-ранен етап от развитие на процедурата.

Подробни съображения съм изложила в писмена защита, която представям с копие за ответната страна.

Моля да поставите съдебен акт, с всички законови последици, както и да ни присъдите разноски по делото.

 

Гл.експерт П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите акта на проверяващия орган.

Моля да вземете предвид изложените писмени бележки при предходното разглеждане на делото с №1434/2017г. по описа на Административен съд Бургас и моля да се обърне внимание, че в мотивите на касационното решение са изложени указания във връзка с това, че изводите на съда противоречат на установената фактическа обстановка, което не означава, че трябва да се напишат нови мотиви. Съдът не се е произнесъл по същността на спора, доколкото ние разбираме от мотивите на касационното решение на Върховния административен съд, който иска при новото разглеждане на делото, да се разгледа същността на спора.

С оглед на това, след като бъде извършено от настоящия състав, считаме, че следва да се постанови решение с различен диспозитив, защото Върховен административен съд е дал указания именно за това.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

СЪДЪТ обръща внимание на процесуалния представител на ответника, че мотивите на отменителното решение на ВАС касаят допуснати от предходния съдебен състав процесуални нарушения свързани с мотивиране на съдебния акт. Горната инстанция няма предоставена от закона възможност да дава указания по съществото на спора и в конкретния случай не е дала указания как да бъде разрешен той.

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: