ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети юни                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 700 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЩАТА Д.С.П., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата срещу принудителната административна мярка – Е. А. П. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол” при дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, редовно призована, се явява лично и с юрисконсулт Б., с пълномощно по от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска за обезщетение – Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Образувано е по жалба на Д.С.П. против принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, извършено на 04.03.2015 година.

С жалбата е съединен иск за обезщетение за имуществени вреди - възстановяване на сумата, заплатена за наказателен паркинг, в размер на 43,20 лева, 10 лева съдебни разноски, както и иск с размер 200 лева неимуществени вреди за преживения стрес и ужас и пропуснати ползи за изгубено време. В залата ищцата уточнява, че от тези 200 лева претендира 100 лева неимуществени вреди за преживения стрес и ужас и 100 лева имуществени вреди пропуснати ползи за изгубеното време.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

ИЩЦАТА П.: Поддържам жалбата и  съединената с нея искова молба, уточнена в днешното заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам в цялост жалбата и исковата молба. Поддържам писмения отговор, който съм представила по делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата намирам за процесуално допустима и моля да бъде разгледана, също така предявеният кумулативно иск по ЗОДОВ. За основателността ще вземе отношение по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да приемете като доказателства по делото извадка от действащия регулационен план, от която е видно, че широчината на тротоара е 3 м и улицата е 3 м, както и извадка от интернет, от която е видно каква е широчината на въпросната кола.

ИЩЦАТА П.: Да се приемат представените доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети доказателствата, приложени с преписката, както и представените в днешно съдебно заседание извадка от действащия регулационен план и доказателство за широчината на автомобила, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени с преписката, както и представените в днешно съдебно заседание извадка от действащия регулационен план и доказателство за широчината на автомобила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Лично се явява и ответникът по делото, който може да даде устно обяснения как е наложена принудителната административна мярка, какво е констатирала на място и какво е наложило репатрирането на автомобила.

ИЩЦАТА П.: Да се разпита.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Мисля че няма пречка да бъде разпитан ответникът.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъде разпитан ответникът Е. П., поради което пристъпва към разпит на същата.

ЮРИСКОНСУЛТ Б..: Принудителната административна мярка е наложена на 04.03.2015 г. Да кажете какво установихте, когато пристигнахте с Вашите колеги на място.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Установихме че лек автомобил „Ауди” е паркиран върху тротоар на ул. Агоп Мелконян до детска площадка, с което автомобилът е пречка за преминаването на останалите участници в движението, които са пешеходци.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Според Вас пешеходец можеше ли да мине от другата страна на тротоара?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Не, абсурд. От едната страна на тротоара има нещо като шахта и е абсурд да се мине от там. От другата страна вече е платното за движение на моторните превозни средства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам повече въпроси.

ИЩЦАТА П.:*** Мелконян имаше ли неподвижен знак „Забранено паркирането”?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Не.

ИЩЦАТА П.: Имаше ли неподвижен знак, предупреждаващ принудително преместване на моторни превозни средства?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Не, няма.

ИЩЦАТА П.: Има ли сега в момента такива знаци?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Не, няма.

ИЩЦАТА П.: В присъствието на тези знаци, визирани в хипотеза № 1, при което може да се приложи принудителна административна мярка, в моя случай липсват, поради което показват, че принудителната административна мярка е неприложим за мен.

Служители на УКОРС по принцип могат ли да прилагат санкция фиш глоба за нарушение по чл. 94, ал. 3 от ЗДвП?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да.

ИЩЦАТА П.: Независимо от това какъв ще е отговорът на въпроса, защо не приложихте тази мярка спрямо мен, тъй като моето нарушение е по чл. 94, ал. 3 от ЗДвП?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Още нямаме тези фишове, впоследствие ще има, за сега е така.

ИЩЦАТА П.: Знаете ли колко е висока оградата, която е по цялото протежение на ул. Агоп Мелконян?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Сигурно е 2 м.

ИЩЦАТА П.: Оградата е 2,5 м.

Прекъсната ли е тази ограда по някакъв начин към улицата по цялото й протежение?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Не е прекъсната.

ИЩЦАТА П.: От отговорите се подразбира, че мястото е изцяло изолирано от улицата и в този случай има ли значение на това изолирано място какво е разположено – дали детска градина, площадка или друго и от това изводът е следният – описанието на недействителна обстановка с цел засилване значимостта на нарушението.

При поставянето на скоби на четирите колела за паяка, за да го вдигне, в изправено положение или в клекнало, как се поставят скобите?

ОТВЕТНИКЪТ П.:  Аз не поставям скоби.

ИЩЦАТА П.: Щом има разстояние да минат служители да сложат скобите между колата и оградата, има достатъчно място да мине и пешеходец.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво е било разстоянието между сградата и паркирания автомобил?

ОТВЕТНИКЪТ П.: Около 50 см сигурно.

ИЩЦАТА П.: Аз не съм съгласна, че е толкова. Казаха че тротоарът е 3 м. Моята кола не може да бъде широка 2,50 м. На 50 см разстояние служител не може да клекне и да сложи скоба.

 

Поради изчерпване на въпросите приключва разпитът на ответника Е. П..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа от страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

ИЩЦАТА П.: Моля уважаемият съд да отмени принудителната административна мярка, приложена спрямо мен на 04.03.2015 г. като незаконосъобразна. Поддържам исковата си молба, в която подробно съм описала, че принудителната административна мярка, приложена в случая, е незаконосъобразен акт. В подкрепа на това свое твърдение прилагам копия на решения на Върховен административен съд, също и на Административен съд Бургас по идентични на моя случай от различни съдийски състави през различни периоди от време и всички излизат с едно решение „Налагането на принудителна административна мярка на основание чл. 171, т. 5, буква „б” от ЗДвП е неприложимо в случаите на нарушение на чл. 94, ал. 3 от ЗДвП.”

Представям подробни писмени  бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Б..: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите без уважение жалбата на Д.С.П. против принудителна административна мярка, наложена на 04.03.2015 г., както и да отхвърлите иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, включващ не само сумата за репатриране на автомобила, но и претенция за заплащане на обезщетение в размер на 200 лева неимуществени вреди за причинен стрес като изцяло неоснователен и недоказан. Несъобразявайки се с правилата за движение по пътищата, водачът не е оставил място за пешеходци, като с това е създал опасност за тях, поставяйки ги в ситуация да излязат на пътното платно.

Подробни мотиви съм изложила в писмения си отговор, които поддържам изцяло и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение по делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, с оглед предявения иск по ЗОДОВ ще взема отношение по законосъобразността на наложената принудителна административна мярка. Считам че индивидуалният административен акт, който представлява принудителна административна мярка е законосъобразен, като тази законосъобразност произтича от това, че според мен невъзможността за преминаването на участник в движението, каквито по смисъла на § 6 от ЗДвП са всички пешеходци, включително и малки деца, които се движат с количка, включително и лицата, с ограничени потребности, каквито са инвалидизираните граждани. В този смисъл, предвид доказателствата по делото, че тротоарната площ е 3 м, а широчината на автомобила е приблизително около 1,70 м, няма как реално тези лица, които посочих като пешеходци, да преминават по тротоарната площ. В този смисъл считам, че принудителната административна мярка е законосъобразно наложена. Действително разпоредбата на ЗДвП се развива по друг ред – по ЗАНН, и нарушението на конкретна норма в случая е неотносима към прилагането на принудителната административна мярка. Предвид изложеното считам, че предявените искове в случая са неоснователни и недоказани, както по основание, така и по размер, поради което моля произнасяне в тази насока.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: