ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 700 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Булелектрикс” ООД се явяват управителят Т.З. и адвокат Н..

За ответника по жалбата - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице С.А..

 

Адвокат Н. - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.- 50 г., българка, български гражданин, неосъждана, без дела със страните, предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.- Представила съм заключение, което поддържам.

Адвокат Н. - Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице А., на въпроси на юрисконсулт М.: Тези доставчици на жалбоподателя не упражняват дейност към момента и това, което са могли да представят по повод насрещната проверка, са го представили в хода на ревизионното производство. Нищо друго не могат да представят сега. Относно осчетоводяването на комисионни услуги- действително фактурата е издадена за комисионна услуга и е осчетоводена като разходи за обект по начина, посочен на л.15 от заключението. Няма пречка да бъде осчетоводена по този начин. Действително не е осчетоводена в с/ка 602 като разход за външни услуги, но е осчетоводена в с/ка 600, което не променя по никакъв начин осчетоводяването. Осчетоводена е в група 60, в която се отчитат разходи по елементи и това не променя съдържанието на счетоводната операция. Фактурите за тези комисионни услуги са издадени във връзка с извършени СМР на обект МБАЛ Бургас, което означава, че тези комисионни услуги имат отношение към последващи доставки, които съм посочила в заключението на стр.16.

Юрисконсулт М. – Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ, приема заключението на съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 450 лв., платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Н. – Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт М. – Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Н. - Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми. Предвид обемността на казусите и представените многобройни доказателства, моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Моля и да ни се присъдят и съдебно-деловодни разноски.

Юрисконсулт М. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на дирекция „ОДОП” Бургас. Моля да ми предоставите срок за допълнително писмено становище. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 8 309лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 10-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: