ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,01.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На първи юли                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 700 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Булелектрикс” ООД се явяват управителят Т.З. и адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника по жалбата- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Й., която представя пълномощно.

 

Адвокат Н. - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Й. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Булелектрикс” ООД против ревизионен акт № 021302303/20.12.2013г. издаден от Н. К. Ж. на длъжност началник сектор дирекция „Контрол” при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 73/07.03.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя с искане да бъде спряно изпълнението на оспорения ревизионен акт в обжалваната част. Към молбата са приложени писмени доказателства. Препис от същата е връчен на ответната страна, която заявява становище за неоснователност на искането.

 

Адвокат Н.- Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Имаме искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, които съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответника. Допуснала съм техническа грешка в молбата по т.5 - касае доставчиците, а не доставчика. На този етап нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Й.- Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Не възразявам по искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

Адвокат Н.- Заявявам, че задължението по настоящия ревизионен акт е изцяло обезпечено. Действително при подготовка на молбата установихме, че публичният изпълнител е присъединявал към едно дело различни ревизионни актове и е започнал тяхното обезпечаване от 2011г., като с увеличение на задълженията е добавил нови активи, които да го обезпечават и всъщност това е последното постановление, където е последния ревизионен акт. Моля да ми се даде възможност да представим доказателства, че целият акт е обезпечен, във връзка със становището на ответната страна. Мисля че ревизионният  акт, който е цитиран, е по друго дело. Преписката е много разбъркана.

Управителят З.- Понеже този ревизионен акт един път е върнат от НАП за второ разглеждане и в един и същи момент, за едно време имам два ревизионни акта и се цитират пред публичния съдия-изпълнител и помолихме да го смени, но това не е извършено. Преди две седмици си извадих удостоверение за задължения и оттам се видя, че покривам поне с 15% над задълженията си.

Адвокат Н. – По това задължение, за тези периоди, съдия-изпълнителят не си е сменил постановлението. Автомобилите са по балансова стойност, както е по ДОПК.

Юрисконсулт Й. – По искането за спиране сме представили молба-становище, която поддържаме.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства по описи на л. 25, 215 и 826.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат Н. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 450 лева, платим от жалбоподателя в тридневен срок от днес.

ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе в закрито заседание по направеното искане за спиране изпълнението на оспорения акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2014г. от 11.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: