ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2013, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 700 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.И.Д., редовно призован, не се явява, за него адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  ЕТ „Индивидуална практика за първична дентална помощ-К. С.”, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на Община Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.М.Т., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.Щ.З.П.З.П., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на И.И.Д. против Заповед № ДК-10-ЮИР-85/10.12.2012година на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е оставен в сила Разрешение за строеж № 71/10.09.2012година на главния експерт при община Айтос за „Преустройство на магазин в Дентален център в партера на сграда” в УПИ-71,72, кв.120 по плана на гр.Айтос, ведно със съгласувани проекти и одобрени инвестиционни проекти.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата и доказателствените искания, които са направени с нея. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, така както е формулирано това доказателствено искане на последната страница от жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата госпожо председател, като неоснователна.

Моля да приемете Заповед № РД-398/28. 11.2012 година, видно от която е налице надлежно упълномощаване на титуляра на оспорения административен акт.

Възразявам срещу така поставената задача към вещото лице, така както е формулиран и поставен въпроса е неотносим към спора и не касае законосъобразността на издадените строителни книжа.

Към настоящия момент, нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми, считаме оспорването, с което е сезиран съда за неоснователно. Както и почитаемият съд посочи в доклада по делото, предмета касае законосъобразността на административния акт издаден от началника на РДНСК и разрешение за строеж на главния архитект на Общината, а не на главния експерт, като предполагам става въпрос за техническа грешка, предвид събраните по делото доказателства. По делото днес беше представена и заповед за упълномощаване на лицето, издало административния акт, което е свързано с второто възражение на жалбоподателя, че акта е издаден от некомпетентен орган.

Изцяло поддържам становището на колегата представител на ответника, но с оглед отделяне на спорното от безспорното, заявявам, че не оспорваме, че обектът на доверителя ми има два хода. Това е видно от архитектурния проект приложен към делото, дори и вещото лице да  отговори на така формулирания въпрос на жалбоподателя въпрос, ще докаже нещо което не оспорваме и заявяваме днес. Дори самото проектиране е относно промяната на единия вход с приплъзване на вратата. Не оспорваме, че обектът на доверителя ми има два входа, а именно единия от страната на улицата, а другия отстрани от към южната фасада на сградата, като по отношение на втората врата от южната страна съществуващата врата се приплъзва на друго място. Това е посочено в самата заповед на стр.2, последен абзац и е видно и от архитектурния проект. Задачата поставена от колегата процесуален представител на жалбоподателя е точно по този въпрос и не се спори от нас, като с оглед на процесуална икономия не бива да се извършва съответната експертиза.

 

АДВОКАТ Н.: Да уточним на мен ми е известно за изграждане на вход от южната страна. По проект се предвижда  изграждане на нова врата и това ще доведе ли до конструктивни преустройства? Това ми е въпросът към вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Те са съществуващи и преди изменението. На първия етаж са две помещения - на жалбоподателя и на моя доверител. Ние не спорим, че има две врати, аз така разбирам въпроса, като по отношение на самото проектиране административния орган е посочил, че на едната фасадата съществуващата врата се приплъзва на друго място и няма да се прави врата на нещо което няма врата.

 

АДВОКАТ Н.: При това положение след като делим спорното от безспорното по отношение на съдебно-техническата експертиза, предоставям на съда, но считам, че е необходима за да се изясни това което се извършва като преустройство дали се явява съществено такова и дали налага да се променя конструкцията. Подвъпросът ми към вещото лице е възможно ли е да се извърши това преустройство без конструктивни промени. Това преустройство да не се прави по този начин а по някакъв друг начин.

 

АДВОКАТ С.: По какъв начин да се направи преустройството е по целесъобразност, главния архитект е дал разрешение за строеж и това одобрено преустройство следва да се преценява по законосъобразност от съда. Предмет на законосъобразност е точно това преустройство, как ще бъде направено е по целесъобразност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Относно искането за установяване на  конструктивни намеси, моля да имате предвид, че към преписката е представено конструктивно становище на  от инж. О. М., дипломиран експерт, видно от което не се засяга конструкцията на съществуващата сграда и се премахва неносещ зид,  предвид което не е необходимо назначаването на съдебно-техническа експертиза,  с така поставена задача.

 

АДВОКАТ НИКОЛАВА: Нямам друг какво да добавя. Да се приеме представената заповед.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме представената заповед в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

С оглед на така направените уточнения в днешното съдебно заседание, съдът счита направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза по формулирания  в жалбата допълнение въпрос за неоснователно, тъй като между  страните не е налице спор относно съществуващите преди проекта и след проекта входни врати. Относно това възможно ли е да бъде извършено преустройство по друг начин, като се вратата се предвиди на друго място е въпрос неотносим към предмета на делото, доколкото той касае законосъобразността на оспорената заповед, с която е оставено в сила разрешение за строеж с което е предвидено конкретно местоположение на тази врата и евентуално наличието на други възможни места за разположението и е въпрос на конкретна преценка на собственика на имота, която е по целесъобразност с оглед обслужването на имота.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по така поставените от жалбоподателя въпроси.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с направените от него възражения за незаконосъобразност на оспорената заповед.

 

Съдът заменя находящите се на страници с номера 24, 25, 26 и 27 проекти с представени такива от ответника в днешното съдебно заседание, като тези по делото са от две части на формат „А4”, а представените от ответника са формат „А3”, поради което в случая е налице промяна в номерацията на делото и ще липсват от него страници с номера 26 и 27.

 

АДВОКАТ Н.: Не разполагам с други доказателства така, че няма да ангажираме такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ С.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Госпожо председател, поддържам жалбата  и жалбата-допълнение относно посочените нарушения на материалния закон и съдопроизводствените правила. Подробни съображения ще представя в писмен вид в указан от съда срок. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна. Представиха се доказателства видно от които административния акт е издаден от надлежно упълномощено лице. Безспорно видно от самото разрешение от строеж, същото е издадено от главния архитект на Община Айтос, като явно в оспорения акт е допусната техническа грешка от административния орган. Считам, че останалите наведени в жалбата доводи и аргументи останаха недоказани, а именно в частта за наличие на надномерно шумово и друго замърсяване, като следва да отбележа, че същия е положителен факт и при условия, че не беше доказан от жалбоподателя не са налице основания разрешението да не бъде издадено по реда на чл.38 ал. 5 от ЗУТ. Предвид на горното, моля за решение в този смисъл, като оставите жалбата без уважение. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми моля да постановите съдебен акт, с който отхвърлите оспорването като неоснователна и потвърдите обжалваната заповед и съответно потвърдения с нея административен акт. Подробни съображения ще изложа в писмен вид в указан от съда срок. Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок на жалбоподателя и 7-дневен срок за заинтересованата страна за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: