АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2009г. до 31.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 399/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТУРКОМФОРТ ЕООД - БОЖИДАР СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туркомфорт" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102187838 и с адрес за кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 80, ет.3, представлявано от Божидар Бояджиев - управител, против ревизионен акт № 026-3092/26.02.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-183/21.04.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "Туркомфорт" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102187838 и с адрес за кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 80, ет.3, представлявано от Божидар Бояджиев - управител, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1501 (хиляда петстотин и един) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
2 Административно дело No 455/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.Д.Г. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 15.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Д.Г. ***, общ.Бургас, против заповед № РД - 14-87 от 22.02.2007г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж, наименован "Надстройка над гараж" в УПИ Х-318, кв.38 по плана на с.Ветрен, общ.Бургас, с административен адрес: с.Ветрен, ул."Люляците" № 11, извършен от Щ.Д.Г. без необходимите строителни книжа.
ОСЪЖДА Щ.Д.Г. ***, общ.Бургас, да заплати на ДНСК- гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева и на М.В.М. ***, общ.Бургас, съдебни разноски в размер на 100 /сто/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
3 Административно дело No 464/2007, VII състав Други административни дела ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Приморско с административен адрес в гр.Приморски, ул. "Странджа" № 16, представлявана от кмета Лиляна Димова против заповед № РД-09-69/08.05.2007г., издадена от областен управител на област с административен център - гр.Бургас, с която на основание чл.79, ал.1 от ЗДС е отменен акт за частна общинска собственост № 363/02.04.2002г., одобрен от кмета на община Приморски за УПИ п-л ІІІ-486, находящ се в квартал 39 "г" по плана на гр.Приморско от 1999г. с площ от 5513 кв.м. при граници: изток - общински имот; запад - УПИ ІІ-702, УПИ ІV-413; север - улица, УПИ ІІ; юг - общински имот, вписан в Служба по вписванията - гр.Царево на 18.07.2002г., с който е актуван като общински част от имот - държавна собственост, целият площ от 7890 кв.м., представляващ прилежаща територия към почивна база на "НЕК" ЕАД - София, разположен югоизточно от кв.10 по плана на града при граници: изток - дюни, море; запад - път; север - път; юг - дюни, река
ОТМЕНЯ заповед № РД-09-69/08.05.2007г., издадена от областен управител на област с административен център - гр.Бургас, с която на основание чл.79, ал.1 от ЗДС е отменен акт за частна общинска собственост № 363/02.04.2003г., одобрен от кмета на община Приморски за УПИ ІІІ-486, находящ се в квартал 39 "г" по плана на гр.Приморско от 1999г. с площ от 6713 кв.м. при граници: изток - УПИ ІІ; запад - УПИ І-413, УПИ ІІ-702, УПИ VІІІ; север - улица, УПИ ІІ; юг - улица, с който е актуван като общински част от имот - държавна собственост, целият площ от 7890 кв.м., представляващ прилежаща територия към почивна база на "НЕК" ЕАД - София, находящ се югоизточно от кв.10 по плана на града при граници: изток - дюни, море; запад - път; север - път; юг - дюни, река.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. 
4 Административно дело No 701/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БН ОЙЛ НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ГУНЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Найден Георгиев Гунчев от гр.Сливен, ул.Иван Вазов № 13, вх.Б, ет.4 против равизионен акт № 2000548/21.12.2006г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП- гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-112/15.03.2007г., издадено от изпълняващия правомощията Директор на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Найден Георгиев Гунчев от гр. Сливен ул. Иван Вазов № 13 да заплати на Дирекция "ОУИ"- Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 192,20 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
5 Административно дело No 764/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г. Р Д Н С К БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А. Феодоров Г. *** против заповед №61/14.06.2007г. на началника на РДНСК Бургас, с която е разрешен достъпа и ползването на строеж "Кафе-експресо", находящ се в УПИ VІІ-1458 в кв.85 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес гр.Бургас, ул."Силистра"№4, приведен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и издадено разрешение за ползване №433 от 22.08.2002г., като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
6 Административно дело No 805/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕВРО СТРОЙ 2003 ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на ревизионен акт № 2788/22.03.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-239/28.05.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП относно определените задължения по ЗКПО (отм.) - за данъчен период 2004 година в размер на 16 431,26 лева главница и 4122,47 лева лихва и по ЗДДС (отм.) - за данъчен период септември 2004 година - 12 426,60 лева главница и 3430,55 лева лихва и декември 2004 година - 1653 лева главница и 404 лева лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Евро Строй 2003" ООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102863348, против ревизионен акт № 2788/22.03.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП в останалата й част.
ОСЪЖДА "Евро Строй 2003" ООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102863348 да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1217 (хиляда двеста и седемнадесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати на "Евро Строй 2003" ООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102863348 сумата от 904 (деветстотин и четири) лева разноски по делото - такси, депозит за вещи лица и адвокатски хонорар.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
7 Административно дело No 854/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ П.И.Д. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 44/04.06.2007 година на началника на Митница Бургас.

ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на П.И.Д. с ЕГН ********** *** 22 сумата от 160 (сто и шестдесет) лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
8 Административно дело No 856/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСВИДЕОКОМ ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РДНСК БУРГАС,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Трансвидеоком" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Галичица" № 26 срещу Заповед № 51/22.10.2007 г. началника на РДНСК-гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
9 Административно дело No 858/2007, XII състав Други административни дела ОБЩИНА ЦАРЕВО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, обективиран в писмо изх. № СК-02-10-419/19.07.2007 г., за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево за поземлени имоти с идентификатори 44094.501.5, 44094.501.228 и 44094.501.252.
ИЗПРАЩА административната преписка на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас да заплати в полза на община Царево сумата от 400 лв. (четиристотин лева), представляваща адвокатско възнаграждение и внесен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
10 Административно дело No 868/2007, XII състав Други административни дела И.Б.Д.,
Н.Т.М.,
С.В.Т.,
Б.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 17.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 1402/12.07.2007 г. на кмета на община Бургас от И.Б.Д. ***, Н.Т.М. ***, С.В.Т. *** и Б.В.Д. ***, последните двама в качеството им на наследници на Вълкан Б.Д.,***.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
11 Административно дело No 915/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.Б.,
С.Н.И.,
П.П.И.,
А.Н.Б.,
А.А.Б.,
К.Д.И.,
И.Д.Б.,
С.В.П.,
Т.В.С.,
К.Г.Г.,
П.Г.Д.,
К.Б.Б.,
В.Б.Б.,
Д.П.Б.,
Н.И.П.,
И.Н.П.,
К.Н.Г.,
Б.И.К.,
К.И.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Б. ***, С.Н.И. ***, П.П.И. ***, А.Н. ***, А.А.Б. ***, К.Д.И. ***, И.Д.Б. ***, С.В.П. ***, Т.В.С. ***, К.Г. ***, П.Г. ***, К.Б.Б. ***, В.Б.Б. ***, Д.П.Б. ***, Н.И. ***, И. ***, К.Н.Г. ***, Б.И. ***, К.И. *** против мълчалив отказ на областния управител на област с административен център- гр.Бургас да издаде заповед по чл.209, ал.3 от ЗУТ за отчуждаване на 1060 кв.м. от имот № 022009 - нива, находяща се в местността "Кабата" по КВС в землището на с.Ветрен за изграждане на обект: Автомагистрала "Тракия" Оризово-Бургас, ЛОТ № 5 и да определи пазарната оценка на имота.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АХД № 915/2007г. по описа на Административен съд - гр.Бургас
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
12 Административно дело No 970/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-649/26.07.2007 г. на кмета на община Царево за одобряване на проект на Подробен устройствен план - План за за регулация и застрояване за поземлен имот № 44094.2.4, находящ се в местността "Караагач", по кадастралната карта на с. Лозенец, с площ 29 117 кв. м., трайно предназначение-горска и начин на трайно ползване-поляна.
ОСЪЖДА община Царево да заплати в полза на К.П.П. ***, ж. к. "Надежда" 4, бл. 463, вх. А, ет. 2, ап. 5 разноските по водене на делото в размер на 1 734 лв. (хиляда седемстотин тридесет и четири лева).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
13 Административно дело No 976/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВ,
Г.Й.Н.,
Д.Й.Н.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 27.01.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-01-496/11.07.2007г. на кмета на Община Царево.
ВРЪЩА преписката за издаване на нов административен акт съобразно мотивите на съда в настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
14 Административно дело No 978/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.М.,
М.Х.М.
РДНСК БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 15.12.2008г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 16.03.2009г. от 13,30 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.М. и М.Х.М. ***, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Гурко" № 7а, ет.4, против заповед № 32 от 19.07.2007г. на началника на РДНСК - Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 297/11.10.2006г., издадено от главен архитект на община Созопол, ведно с одобрените инвестиционни проекти, за строеж: "Преустройство на съществуващ магазин в стаи за отдаване под наем", в сграда, находяща се в УПИ І-923, кв.73 по плана на гр.Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 978/2007г. по описа на Бургаския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
15 Административно дело No 1026/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Д.В.Д. в качеството му на ЕТ "Тадра 91 - Д.Д."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 030186614 против ревизионен акт № 326/14.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП и Акт № 7550/14.08.2007 година за поправка на РА, потвърден с решение № РД-10-387/16.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Д.В.Д. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "Тадра 91 - Д.Д."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 030186614, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
16 Административно дело No 1057/2007, VII състав Други административни дела Д.С.Р. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед № Z-203/21.03.2007г., издадена от кмета на Община Созопол в частта, в която е одобрена оценката на 55 кв.м. от недвижим имот, находящ се землището на с.Черноморец, Община Созопол, селищно образование "Червенка" с № 90 по плана на новообразуваните имоти с площ от 555 кв.м. при граници: изток - улица; запад - имот № 84 и № 85; север - имот № 91; юг - имот № 89 като я изменя от 6 435 (шест хиляди четиристотин тридесет и пет) лева на 206,25 (двеста и шест лева и двадесет и пет стотинки).
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на Д.С.Р. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 194 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
17 Административно дело No 1078/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Л.Л. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л. *** срещу Заповед № РД-01-677/07.08.2007 г. на кмета на община Царево за признаване на правото на собственост на наследниците на К.Т.Д. върху новообразуван поземлен имот с идентификатор № 486190804074 по плана на новообразуваните имоти за местността "Вургарски път", одобрен със Заповед № РД-1067827.07.2000 г. на областния управител на област Бургас.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.

 
18 Административно дело No 1134/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ДИ ЕС СТРОЙ ООД - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 16.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ди ЕС Строй" ООД, гр.Стара Загора, ул."Кольо Ганчев" № 45А с ЕИК по БУЛСТАТ 119035062, представлявано от Николай Георгиев Маринов - управител срещу Ревизионен акт № 2000093/09.07.2007г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен в частта в която е потвърден с Решение № РД-10-405/03.09.2007г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП., относно установените задължение по ЗДДС за данъчен период 01.12.2005-31.12.2005г..
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ди ЕС Строй" ООД, гр.Стара Загора, ул."Кольо Ганчев" № 45А с ЕИК по БУЛСТАТ 119035062, представлявано от Николай Георгиев Маринов - управител срещу Ревизионен акт № 2000093/09.07.2007г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Сливен в частта в която е отменен с Решение № РД-10-405/03.09.2007г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, относно установените задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 01.01.2005-31.12.2005г..
ОСЪЖДА "Ди ЕС Строй" ООД, гр.Стара Загора, ул."Кольо Ганчев" № 45А с ЕИК по БУЛСТАТ 119035062, представлявано от Николай Георгиев Маринов - управител да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1492,00 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и два лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
19 Административно дело No 1166/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ СД МИГО СТОЯНОВА, ТОДОРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Ревизионен акт № 020876/25.07.2007г., издаден от Пламен Иванов Георгиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-421/13.09.2007г., произнесено от директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на СД "Миго - Стоянова, Тодорова" със седалище и адрес на управление в гр.Средец, ул."Цвятко Радойнов" № 10, представлявано от Димитър Тодоров Вълканов съдебно-деловодни разноски в размер на 12 750,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
20 Административно дело No 1189/2007, X състав Други административни дела С.Я.З.,
Д.Д.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 03.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м."Митков мост", землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.З. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м."Митков мост", землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1189 по описа за 2007г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
21 Административно дело No 1193/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 28.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Българска хидростроителна компания" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул."Владислав Очков" № 3, представлявано от управителя Галя Демирева Георгиева против Ревизионен акт № 2000020/12.07.2007г., издаден от Величка Борисова Ж. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с № РД-10-428/15.09.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която са определени задължения по ЗДДС (отм.) за периода от 01.09.2003г. до 30.09.2003г. в размер на 2000 лева и лихва за просрочие - 958,95 лева; за периода от 01.11.2003г. до 30.11.2003г. в размер на 918 лева и лихва - 9,77 лева; за периода от 01.12.2004г. до 31.12.2004г. в размер на 6052,00 лева и лихва за просрочие - 1633,43 лева; за периода от 01.02.2005г. до 30.06.2005г. в размер на 29051,15 лева и лихва за просрочие - 7 449,60 лева; за периода от 01.12.2005г. до 31.12.2005г. в размер на 10 000 лева и лихва за просрочие - 1964,26 лева; за периода от 01.05.2005г. до 30.06.205г. в размер на 15140 лева и лихва за просрочие - 1434,71 лева и по ЗКПО (отм.) за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2005г. в размер на 7500 лева и лихва за просрочие - 1596,41 лева.
ОСЪЖДА "Българска хидростроителна компания" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул."Владислав Очков" № 3, представлявано от управителя Галя Демирева Георгиева да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1853,46 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
22 Административно дело No 1217/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ К.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Х. с адрес за кореспонденция с. Малък Манастир, ул. "Георги Димитров" № 28, община Елхово, област Ямбол срещу Ревизионен акт № 2800281/24.07.2007 г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП-гр. Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-432/19.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната му част.
ОСЪЖДА К.Г.Х., с адрес за кореспонденция с. Малък Манастир, ул. "Георги Димитров" № 28, община Елхово, област Ямбол да заплати в полза на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 548 лв. (петстотин четиридесет и осем лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
23 Административно дело No 1233/2007, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Щ.Л. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 10.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 37/17.08.2007 год. на началник на РДНСК - Бургас, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж "пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж "пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
24 Административно дело No 1291/2007, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 05.02.2009г.
Отхвърля жалбата на К.И.К. *** против заповед №650/5.4.2007 год.на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП -ПРЗ на кв.2 по плана на кв.Славейков на гр.Бургас.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
25 Административно дело No 1318/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРУП ИНВЕСТ КАПИТАЛ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 870/03.08.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-450/08.10.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 15 330,47 лева за периода от 01.10.2006г. до 31.10.2006г. и в размер на 50 287,39 лева за периода от 01.03.2007г. до 31.03.2007г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Груп инвест капитал" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Братя Миладинови", бл.71, ап.19, представлявано от Живко Димитров Кършовски съдебно-деловодни разноски в размер на 1050,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
26 Административно дело No 1389/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.Т.,
Л.Т.Т.,
Д.Т.Т.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Т. ***, Л.Т. *** и Д.Т. *** против Заповед № ДК-02-БС-17/09.10.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА К.В.Т. ***, Л.Т. *** и Д.Т. *** да заплатят в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
27 Административно дело No 1557/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.А.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 10.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Z-1029/18.09.2007 г. на кмета на община Созопол.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА кмета на община Созопол да заплати в полза на Д.А.Я. *** направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 540 (петстотин и четиридесет) лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
28 Административно дело No 1591/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Г.К. ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Г.К. ***, против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имоти с идентификатори 67800.54.129, 67800.54.169, 67800.54.170 и № 67800.54.156 по кадастралната карта.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
29 Административно дело No 1595/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.Н.М. ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата на З.Н.М. против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.54.172 с площ 917 кв.м.; № 67800.54.173 с площ 1.475 дка и № 67800.54.174 с площ 910 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
30 Административно дело No 1644/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ СЕТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сети" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."П.Славейков" № 26А, против Ревизионен акт Ревизионен акт № 2800305/14.09.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-516/03.12.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "Сети" ЕООД - гр.Ямбол, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юли 2006 год. и м.август 2006 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Сети" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."П.Славейков" № 26А, с Булстат 128612837, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2 140 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
31 Административно дело No 1666/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛИВО АД СОФИЯ,
ИА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на заповед № Z-1342/20.11.2007г., издадена от кмета на община Созопол, с която е модобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастралния план на гр.Созопол, обл. Бургаска с нов имот № 1477, собственост на наследниците на А.Я. *** да заплати на "Топливо" АД със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул."Солунска" №2, представлявано от изпълнителния директор Щилиян Йовчев Стоянов съдебно-деловодни разноски в размер на 750 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
32 Административно дело No 1667/2007, X състав Дела по КСО и ЗСП АРДА ТЕКСТИЛ ЕООД АБДИОГЛУ МЕХМЕД ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 79 от 05.12.2007г. на директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1265/24.10.2007г., в частта с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на неправилно изтеглени и изплатени месечни добавки за деца в размер на главницата 675,00 лв. и лихви 586,04 лв. от осигурителя "Арда текстил" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Арда текстил" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Зайчар, общ.Руен, представлявано от управителя Абдиоглу Мехмед, рег.по ф.д.№ 2053/2003г. по описа на БОС срещу решение № 79/05.12.2007г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, в останалата и част.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
33 Административно дело No 1673/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БИЛДРИСУРС ЕООД СОФИЯ,
С.К.С.,
И.С.С.
ИЗП ДИР АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 17.02.2009г.
Отхвърля жалбите на "БИЛДРИСУРС" ЕООД гр. София, подадена от процесуалния представител адв. Таня Илиева, С.К.С. и И.С.С., подадена от процесуалния представител адв. Таня Илиева против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.504.302 с площ 1 885 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено. 
34 Административно дело No 1674/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БИЛДРИСУРС ЕООД СОФИЯ ИЗП.Д. НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 13.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Билдресурс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Изгрев, ж.к."Изгрев", ул."170" № 26, представлявано от управителите Анелия Емилова Василева и Людмила Борисова Ангелова, против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имот с идентификатор 67800.504.351 по кадастралната карта.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
35 Административно дело No 1675/2007, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БИЛДРИСУРС ЕООД СОФИЯ ИЗП.Д. НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 23.03.2009г.
Поради оттегляне на направеното от жалбоподателя оспорване и на основание чл.155, ал.1, предл.1 от АПК, във връзка с чл.159, т.8 от същия закон
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Билдрисурс" ЕООД гр.София против заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на директора на Агенция по геодезия, картография и кадастър, поради оттегляне на оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1675/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя и заинтересованата страна и в същия срок за ответника, считано от уведомяването му.

 
36 Административно дело No 16/2008, IV състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие А.Г.П. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение (второ) от 03.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.П. *** да издаде скица за имот: земеделска земя от 1,300 дка. в месността "Буджака" в землището на гр. Созопол.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
37 Административно дело No 41/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТПК МЕТАЛИК ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК ""Металик" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102003576 и с адрес - гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 1, представлявана от Георги Ангелов Порязов - председател, против ревизионен акт № 02-00-1399/03.10.2007 година (РА) на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-524/10.12.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА ТПК ""Металик" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102003576 и с адрес - гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 1, представлявана от Георги Ангелов Порязов - председател, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1805 (хиляда осемстотин и пет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
38 Административно дело No 95/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БГ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 1А, против Ревизионен акт Ревизионен акт № 2800309/04.10.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с Решение № РД-10-517/03.12.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "БГ инвест" ЕООД - гр.Ямбол, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.юли 2006 год. и м.август 2006 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "БГ инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 1А, с Булстат 128611678, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 543 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 100/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БАТРУМ РУМЯН БАЛЕВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на EТ "Батрум-Румян Балев", рег. по ф. д. № 1334/1995 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 413, вх. 6, ап. 24 срещу Заповед № 108/04.12.2007 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас за забрана достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж "Автосервиз", намиращ се в района на жп гара "Вл. Павлов"-гр. Бургас, за прекъсване на захранването на строежа с електрическа енергия и вода и за поставяне на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора на строежа.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
40 Административно дело No 105/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БУРИД ООД ТОДОР БАКАЛОВ,
АНДЕЗИТ ООД СТЕФАН ДИМИТРОВ,
СМК МОНТАЖИ АД ДАНИ ЕДРЕВ,
ДИТЕКС ЕООД ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 19.01.2009г.
Отменя Заповед № 54/27.11.2007г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отхвърлени като недопустими жалбите на "Бурид" ООД гр.Бургас, "Андезит" ООД гр. Бургас, "СМК- Монтажи"АД гр.Бургас и "Дитекс" ЕООД гр. Бургас и е оставено в сила Разрешение за строеж № П- 55/ 16.04.2007г. за строеж:" Вътрешно преустройство на жилищна, офисно и търговска сграда в хотел и ажурна ограда по имотната граница с УПИ І", находящ се в УПИ VІІ-538, кв. 182 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас, с административен адрес : ул."Хан Крум" № 15а гр. Бургас.
Връща преписката на административния орган за изпълнение на указанията по прилагане на закона.
Осъжда РДНСК гр. Бургас да заплати на "Бурид" ООД гр.Бургас, "Андезит" ООД гр. Бургас, "СМК- Монтажи"АД гр.Бургас и "Дитекс" ЕООД гр. Бургас, направените разноски в размер на 820 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
41 Административно дело No 112/2008, XII състав Други административни дела А.В.С. ОБЩИНА КАМЕНО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 08.01.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 08.10.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.В.С. ***, област Бургас от гр. Обзор, ул. "Беласица" № 11, вх. № 94-А-06/16.01.2008 г. по описа на община Камено.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 112/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
42 Административно дело No 131/2008, X състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Д.Г. НАЧАЛНИК НА РПУ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед рег.№ З-221/04.12.2007г. на Началник на РУ на МВР гр.Созопол, с която на основание чл.224, ал.2, т.1 и т.4 от ЗМВР, във връзка с чл.227, ал.1, т.11 и т.12 от ППЗМВР на И.Д.Г. *** е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
43 Административно дело No 155/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕРМИКС ИНГ АД ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 02.02.2009г.
Отхвърля жалбата на "ТЕРМИКС ИНГ" АД гр. Пловдив, представлявано от Иван Кирилов Георгиев против Решение БС № 42-10/15.12.2007г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас по оценка на въздействието върху околната среда, с което не е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение:" Изграждане на вилни сгради за отдаване под наем в ПИ № 002016 в м. "четала", землище на с. Фазаново, община Царево", с възложител "Термикс Инг" АД..
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
44 Административно дело No 185/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 06.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №1668/23.10.2007г. издадена от временно изпълняващия длъжността кмет на Община Приморско, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е заповядано да бъде премахнат обект "временна постройка", представляваща имот с кадастрален № 58356.502.25.2, находяща се в гр.Приморско, местност "Пясъка".
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на ДП "Строителство и възстановяване" със съдебен адрес гр.София, общ.Красно село, бул."Цар Борис ІІІ"№54, представлявано от Христо Атанасов Механдов-главен директор, направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
45 Административно дело No 186/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 11.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1669 от 23.10.2007 г. на кмета на община Приморско за премахване на временна постройка с кадастрален № 58356.502.25.9, находяща се в УПИ ІV-25, кв. 4 с идентификатор по кадастралната карта № 58356.502.25, местност "Пясъка", гр. Приморско.
ОСЪЖДА община Приморско да заплати по сметка на Административен съд-Бургас 150 (сто и петдесет) лева, съставляващи възнаграждение на вещото лице по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.
 
46 Административно дело No 188/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 30.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №1671/23.10.2007г., издадена от временно изпълняващия длъжността кмет на Община Приморско, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено премахването на обект "временна постройка", представляваща имот с кадастрален № 58356.502.25.1, находящ се в УПИ ІV, кв.4 по плана на гр.Приморско, местност "Пясъка".
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на ДП "Строителство и възстановяване" със седалище и адрес на управление в гр.София, район Красно село, кв. "Лагера" ,бул. "Цар Борис ІІІ" № 54, представлявано от главния директор Христо Атанасов Механдов съдебно-деловодни разноски в размер на 50 (петдесет) лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
47 Административно дело No 193/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ В.А.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 21.01.2009г., в законна сила от 11.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 02001507/09.11.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 10/07.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас да заплати на В.А.Т., направените по делото разноски в размер на 1550 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
48 Административно дело No 195/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 16.02.2009г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ на кмета на Община Царево, обективиран в писмо №МЖ - 2871/03.01.2008г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
49 Административно дело No 211/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ДММ 55 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 11.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДММ-55" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к/с "Младост" № 45, представлявано от ликвидатора Румен Ростиславов Ангелов против Ревизионен акт № 02-1121/05.09.2007г., издаден от Донка Йорданова Георгиева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-17/17.01.2008г., издадено от изпълняващия правомощията на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "ДММ-55" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к/с "Младост" № 45, представлявано от ликвидатора Румен Ростиславов Ангелов да заплати на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 640,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
50 Административно дело No 221/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.М. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.М. с ЕГН ********** ***, ул. "Каваци" № 21 против заповед № ДК-02-БС-15/16.01.2008 година на началника на РДНСК - Бургас

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
51 Административно дело No 291/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ З.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 28.01.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Д. с ЕГН ********** ***, против решение № 2/29.01.2008 година на териториалния директор на ТД - Бургас на НАП.


Решението е окончателно.


 
52 Административно дело No 309/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К.,
П.В.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ ХV в кв.80 с обща площ от 7 080 кв.м.,отреден за "ваканционно селище " като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
53 Административно дело No 310/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл. 16, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ по отношение на УПИ V-015977 в кв.180 с площ от 4 759 кв.м. като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиранадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
54 Административно дело No 311/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Царево по заявление от В.К.Н. като законен представител- баща на малолетния В.В.К. с дата 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община Царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
55 Административно дело No 312/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 12.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ на кмета на община Церево по заявление от В.К.Н. с дата 19. 9. 2007 год.за определяне на обезщетение по чл.16,ал.4 и ал.5 от ЗУТ като връща преписката на община царево за произнасяне по същество и съобразно дадените по -горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
56 Административно дело No 319/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНСТРОЙ ЕООД КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 88, вх. 3, ет. 7, представлявано от управителя Константин Димитров Чолаков срещу Ревизионен акт № 02001492/13.11.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-34/28.01.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Инстрой" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 88, вх. 3, ет. 7, представлявано от управителя Константин Димитров Чолаков да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 271, 39 лв. (хиляда двеста седемдесет и един лева и тридедет и девет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
57 Административно дело No 328/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 09.02.2009г.
Отхвърля жалбата на И. *** против заповед №1054/14.12.2007 год.на Кмета на община Несебър с която се одобрява изменение на ПУП -ПРЗІ на град Обзор за кв.23 като се ситуира нов УПИ ХІХ-общински, с площ от 863 кв.м.и пешеходна алея от 180 кв.м. и новообразувания УПИ се отрежда "за жилищно строителство " и се определят устройствени показатели като неоснователна.Решението е необжалваемо и поради това окончателно.
 
58 Административно дело No 336/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Г.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 25.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Л. ***5 срещу Ревизионен акт № 02001383/15.11.2007 г. , издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е определен дължим данък общ доход в размер на 2131,24 лв. за 2001 г. и в размер на 477,60 лв. за 2002 г. ведно със следващите се лихви. ОСЪЖДА С.Г.Л. ***5 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 304,98 лв. (триста и четири лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
59 Административно дело No 363/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.К.,
М.А.Я.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № 22/07.01.2008г. на кмета на Община Приморско, с която е одобрена промяна на Подробния устройствен план за регулация и застрояване /ПРЗ/ засягащ урегулиран поземлен имот № VІ-2, в кв.2 по плана на с.Писменово с цел делба и обособяване на две новообразувани УПИ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
60 Административно дело No 374/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КАЧАРА ЕООД ЖИВКА КАЧАРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Качара" ЕООД - гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.7, вх.Б, ап.7, представлявано от управителя Живка Байчева Качарова, против ревизионен акт № 2000288/14.11.2007г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-43/01.02.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, с който на "Качара" ЕООД - гр.Сливен е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 10 356,74 лв. и са начислени лихви за забава в общ размер 814,70 лв. за данъчните периоди 1.09.2006г.-30.09.2006г. и 1.10.2006г.-31.10.2006г.
ОСЪЖДА "Качара" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.7, вх.Б, ап.7, представлявано от управителя Живка Байчева Качарова, БУЛСТАТ 119654285, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 563 /петстотин шестдесет и три/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
61 Административно дело No 401/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ФЕД 2002 ЕООД ФЕДЯ ЧИЛИКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фед 2002" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102822771 и с адрес - гр. Бургас, ул. "Васил Левски" № 28, представлявано от Федя Чиликов - управител, против ревизионен акт № 0201802/19.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-60/14.02.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "Фед 2002" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102822771, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1113 (хиляда сто и тринадесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
62 Административно дело No 403/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ АЛФА ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД КОУЛМЪН АНТЪНИ РИЧАРД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 23.02.2009г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.ІІІ, м.ІV и м.VІ, м.ХІІ.2005 г., м.ІІ, м.V, м.VІ, м. Х, м.ХІ и м.ХІІ 2006 г., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, е установено допълнително задължение за данък върху добавената стойност в размер на 2 400,64 лв. и лихва за забава, за данъчен период м.ІХ.2005 год., и задължение за данък върху добавената стойност в размер на 1 629,86 лв. и лихва за забава, за данъчен период м.ІІІ.2006 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, е установено задължение за лихва за забава, за данъчен период м.ІІІ.2006 год., като ОПРЕДЕЛЯ дължимата лихва в размер на 6 359,36 лв., считано от 15.04.2006 год. до 31.08.2007 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас против Ревизионен акт № 1587/06.12.2007 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден частично с Решение № РД-10-59/14.02.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, В ЧАСТТА, в която е установено допълнително задължение за данък върху добавената стойност в размер на 16 135,60 лв. и лихва в размер на 950,95 лв., за данъчен период м.ІІІ.2007 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП да заплати на "Алфа девелопментс" ООД - гр.Бургас, ул."Сливница" № 46 с Булстат 102910876, сумата от 2 833 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
63 Административно дело No 417/2008, VII състав Искове за обезщетение Ф.Е.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.Е.Х. ***, община Руен, област Бургаска против Заповед № 60/18.01.2008г., издадена от кмета на Община Руен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение поради съкращаване на длъжността началник отдел "УТ и ОС" в Дирекция "СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС", считано от 21.01.2007г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
64 Административно дело No 433/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СЕРГЕЙ МИЛАНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 685/17.09.2007г. на кмета на Община Несебър.
ОСЪЖДА Кмета на община Несебър да заплати на "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД, гр.София, бул."Цариградско шосе" представлявано от Сергей Миланов Миланов - Изпълнителен директор, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
65 Административно дело No 444/2008, IV състав Други административни дела А.И.К.,
М.Н.К.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 30.03.2009г.
Отменя определение от 18.03.2009г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. Оставя без разглеждане жалбата, подадена от А.И.К. и М.Н.К. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК гр.Бургас за отмяна на разрешения за строеж №54/18.04.2007г. и №159/12.12.2007г., издадени от гл.архитект на Община Несебър и спиране на строителството в УПИ V-558 кв.56 по плана на гр.Свети влас на подпорна стена и ограда и допълващо застрояване - обслужваща сграда. Прекратява производството по адм.дело №444/2008г. по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр.София в седмодневен срок от съобщаване на определението. Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбоподателя.
 
66 Административно дело No 446/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.И.Д.,
М.В.Т.,
В.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 21.01.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д., М.В.Т. и В.В.Д.-*** против Заповед № Z-198/21.03.2007 год. на кмета на община Созопол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
67 Административно дело No 450/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ БАСКЮЛ-90-ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Цветан Иванов Димитров в качеството му на ЕТ "Баскюл-90-Цветан Димитров" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 020446234 и адрес - гр.Бургас, ж.к. "Славейков" бл. 23, вх. 1, ет. 7, против ревизионен акт № 0201601/28.11.2007 година /РА/ на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-28/24.01.2008 година на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Цветан Иванов Димитров в качеството му на ЕТ "Баскюл-90-Цветан Димитров" - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 020446234 и адрес - гр.Бургас, ж.к. "Славейков" бл. 23, вх. 1, ет. 7, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 474 /четиристотин седемдесет и четири/ лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
68 Административно дело No 468/2008, XII състав Други административни дела К.А.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Я. *** срещу Решение № РК-743/29.01.2008 г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОДП - гр. Бургас, с което е постановен отказ за промяна на регистрацията на лек автомобил марка "Ауди", модел "А 6", рег. № Х0202АМ, с поставен от производителя идентификационен номер на рама WАUZZZ4BZYN092639, с испански регистрационен № M0064YX.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
69 Административно дело No 473/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 06.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. *** срещу Ревизионен акт № 02000309 от 07.01.2008г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Сливен, потвърден с Решение № РД-10-75/28.02.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Г.М.Г. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 615 лв.(шестотин и петнадесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд. 
70 Административно дело No 490/2008, X състав Други административни дела ЕТ ЕКЗОТИК ЛЮБОМИР КОШНИЧАРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Любомир Райчев Кошничаров в качеството му на ЕТ"Екзотик - Любомир Кошничаров", гр.Бургас против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-Е-301/07.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие", община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
71 Административно дело No 507/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 02-00-1848/07.01.2008 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-73/27.02.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на С.Х.К. *** сумата от 160 лв. (сто и шестдесет лева) разноски по водене на делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
72 Административно дело No 512/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЖУЛИАНА 2001КАЗАРЯН ХАСМИК ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, формулиран в писмо с № 91-00-63/18.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Зора" при община Бургас.
ВРЪЩА преписката на Община Бургас, директора на териториална дирекция "Зора", за произнасяне по заявление № 70-00-81/12.11.2007 година, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Хасмик Робертовна Казарян в качеството й на ЕТ "Джулиана - 2001 - Казарян Хасмик" - гр. Бургас със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл.406, вх.А, ет.2 и ЕИК по БУЛСТАТ 102734905 направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
73 Административно дело No 517/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДАРКО АД СОФИЯ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дарко" АД, рег.по ф.д.№ 21643/1991г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София район Лозенец, ул."Плачковица" № 9, ап.10 против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 26-00-1132/13.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие" община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
74 Административно дело No 534/2008, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.М.С.,
К.К.Ц.,
Н.К.Ц.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.02.2009г.
Отменя Заповед № РД- 01- 65/ 11.02.2008г. и Заповед № РД- 01- 64/ 11.02.2008г., на кмета на Община Царево, издадени на осн. §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с чл. 28 и сл. от ППЗСПЗЗ.
Осъжда Община гр. Царево да заплати на А.М.С. сума в размер на 500 лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.


 
75 Административно дело No 540/2008, X състав Други административни дела ИНВИЗИБЪЛ ООД ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инвизибъл" ООД, гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.71, вх.2, ет.5, ап.14, представлявано от управителя Валентин Николов Димитров против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-И-104/10.03.2008г. на Директора на ТД"Приморие", община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
76 Административно дело No 542/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Д.,
Р.Т.С.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 27.02.2009г.
Отхвърля жалбата на А.Г.Д. и Р.Т.С. против Заповед № 4/31.01.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отхвърлени като недопустими жалбите им и е оставено в сила Разрешение за строеж № 160/ 13.11.2007г. за строеж:" Реконструкция и пристройка на жилищна сграда", находящ се в УПИ ХІ- 168, кв. 34 по плана на гр. Поморие.
Осъжда А.Г.Д. и Р.Т.С. да заплатят на Л.З.С., Я.И.Н. и Е.З.Н. сума в размер на 400 лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
77 Административно дело No 571/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ЯМБОЛ КООП АД ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ямбол кооп" АД - гр.Ямбол, ул."Търговска" № 35, представлявано от Васил Атанасов Терзиев, против ревизионен акт № 2000304/11.01.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-95/19.03.2008г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Ямбол кооп" АД - гр.Ямбол е начислен допълнително ДДС в размер на 200 540,00 лв. и лихви в размер на 150 855,99 лв. за данъчния период 1.03.2002г. - 31.03.2002г.
ОСЪЖДА "Ямбол кооп" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул."Търговска" № 35, представлявано от Васил Атанасов Терзиев и Иван Гочев Иванов, заедно и поотделно, ЕИК 128514389, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 368 /седем хиляди триста шестдесет и осем/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
78 Административно дело No 572/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРОДУКТ ПА МИ ЕООД ЙОРДАН НИКОЛОВ КОЛАРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПРОДУКТИ ПА-МИ" ООД, с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен с ЕИК по БУЛСТАТ 119652576, представлявано от Йордан Николов Коларов - управител срещу Ревизионен акт № 2000331/21.11.2007г. издаден от старши инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-24/18.01.2008г. на Веселина Аврамова - началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "ПРОДУКТИ ПА-МИ" ООД, гр.Бургас, с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен с ЕИК по БУЛСТАТ 119652576, представлявано от Йордан Николов Коларов - управител да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 939,00 лв. (деветстотин тридесет и девет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
79 Административно дело No 629/2008, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.К.К.,
С.К.К.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.К. и С.К. ***, против заповед № 258 от 1.04.2008г. на кмета на община Несебър в частта й, с която е одобрено решение на техническата служба при община Несебър от 20.03.2008г., касаещо имот пл. № 577 по кадастралния план на с.Равда, в м."Хендек тарла", землище на с.Равда, с площ 6 854 кв.м., попадащ в строителните граници на селото, с което е определена като застроена площ 3 932 кв.м. от цялата площ на имота.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
80 Административно дело No 638/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Ш.Е.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 14.01.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.Е.А. ***, ул. "Петрова нива" № 9 против заповед № 807/07.04.2008 година на кмета на Община Бургас.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
81 Административно дело No 646/2008, VI състав Дела от административен характер по ЗДС ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Община Приморско, представлявано от кмета Лиляна Димова, против Заповед №РД-0932/18.03.2008г. на Областния управител на област Бургас, с която е отменен Акта за частна общинска собственост №82/01.08.2002г. за неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №316 по кадастралния план на с.Китен, община Приморско, с площ 16 065 кв.м. и граници: изток - път, запад - имот №317, север - имот №318, юг - общинско място, като неоснователна.
ОСЪЖДА Община Приморско, представлявано от кмета Лиляна Димова да заплати на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №54, представлявано от Христо Атанасов Механдов, направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
82 Административно дело No 665/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.01.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000398/15.02.2008 г. издаден от старши инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-119/08.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Бургас, при ЦУ на НАП, относно установените задължения на Е.Г.З. за Данък върху дохода по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 470,58 лв. и съответната лихва, като установява задължения за Данък върху дохода по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 302,00 лв. , както и съответните на тази сума лихви съгласно ЗЛДТДПДВ.ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Е.Г.З. *** направените по делото разноски в размер на 130,00 лв.(сто и тридесет лева). ОСЪЖДА Е.Г. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд..
 
83 Административно дело No 671/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 02.02.2009г., в законна сила от 09.02.2009г.
На основание чл.159, т.8 от АПК
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против отказ, обективиран в писмо изх.№ 94-00-1424/20.03.2008г. на главен архитект на Община Приморско.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 671/2008г. по описа на Административен съд - Бургас, поради оттегляне на жалбата.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.

 
84 Административно дело No 672/2008, X състав Други административни дела И.Д.Д. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44380 С.БРАТОВО Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 27.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д. *** против Заповед № 216 от 08.04.2008 г. на командира на поделение № 44380. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен Административен съд - Бургас.
 
85 Административно дело No 677/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.М.К. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от Г.М.К. с ЕГН: **********,*** срещу решение № 4/19.02.2008г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 677 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
86 Административно дело No 678/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНА БОРСА ООД ХРИСТО ПЕТРОВ НАНЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 16.01.2009г., в законна сила от 16.01.2009г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на "Зърнена борса" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев, против Решение №5/26.03.2008 год. на директора на ТД на НАП - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 
87 Административно дело No 682/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.Е.,
И.Е.Н.,
Т.Е.Е.
РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 10.02.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Е., И.Е.Н. и Т.Е.Е. против заповед № 2/21.01.2008 година на началника на РДНСК - Бургас.


Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
88 Административно дело No 686/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ В.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 26.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.П. ***, лично и в качеството му на ЕТ "Бург-ойл - В.П."***, против акт за прихващане или възстановяване № 801341/27.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с решение № РД-10-121/09.04.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП, с който му е възстановена сумата в размер на 14 900,10 лв., от които 9 776,13 лв. главница и 5 123,97 лв. лихва.
ОСЪЖДА В.Н.П. ***, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 638 /шестстотин тридесет и осем/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
89 Административно дело No 704/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Т.Д.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 16.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 02-1813/08.02.2008г.. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, потвърден с решение № РД-10-126/14.04.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП с който са установени данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ за 2005г. на Т.Д.В. в размер на 64 829,52 лв., ведно със съответните лихви.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП да заплати в полза на Т.Д.В.,*** разноски по делото за настоящата инстанция в размер на от 1410 лв.(хиляда четиристотин и десет лева)
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
90 Административно дело No 714/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.Г.,
М.Б.С.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 86/17.01.2005 год. на кмета на община Созопол, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението не подлежи на обжалване.


 
91 Административно дело No 721/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЮНИ АД ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 15.01.2009г.
Отхвърля жалбата на "Дюни" АД против заповед №Z-402/08.4.2008 год.на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ №000448-зелена територия , м."Света Агалина" в землището на град Созопол.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
92 Административно дело No 744/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ К.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 0201851/12.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-131/21.04.2008г. на изпълняващ правомощията на директор на дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, в частта, относно определените на К.Д.Б. ***, лично и за дейността му като ЕТ "Палма - КБ - К.Б."***, данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчния период 1.01.2004г.-31.12.2004г. - ДОД в размер на 949,83 лв. и лихва в размер на 354,58 лв., и за данъчния период 1.01.2006г.-31.12.2006г. - ДОД в размер на 1 079,24 лв. и лихва в размер на 120,54 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Б. ***, против частта от ревизионен акт № 0201851/12.02.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-131/21.04.2008г. на изпълняващ правомощията на директор на дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, относно определените на жалбоподателя, лично и за дейността му като ЕТ "Палма - КБ - К.Б."***, данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчния период 1.01.2002г.-31.12.2002г. - ДОД в размер на 3 030,03 лв. и лихва в размер на 1 914,48 лв., и за данъчния период 1.01.2003г.-31.12.2003г. - ДОД в размер на 3 878,11 лв. и лихва в размер на 1 938,82 лв.
ОСЪЖДА К.Д.Б. ***, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 555 /петстотин петдесет и пет/ лева.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати от бюджета си на К.Д.Б. ***, съдебни разноски в размер на 255 /двеста петдесет и пет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
93 Административно дело No 767/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Н. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 23.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Н. с ЕГН ********** *** 14 против заповед № ДК-02-БС-57/11.04.2008 година на началника на РДНСК - Бургас.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
94 Административно дело No 771/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ВИТАТУР ИНВЕСТ АД МИЛКО МИЛКОВ,
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ,
ПОНС ХОЛДИНГ АД
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Л.В.А.  Определение от 21.01.2009г.
СЪЕДИНАВА за общо разглеждане и решаване адм.дело №771/2008г. и адм.дело №238/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм.дело №238/2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№771/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
95 Административно дело No 779/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВИКИ 90 ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата на на ЕТ" Вики- 90- Златко Зелеников"" с. Равда, общ.Несебър, представлявано от Златко Иванов Зелеников, против Заповед № РД- 14- 243/09.04.2008г. на Зам. Началника на ДНСК гр. София, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж : "Масивна тоалетна №4, изпълнен на територията на морски плаж пред хотелски комплекс Есмералда НДК с. Равда, общ. Несебър".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
96 Административно дело No 790/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД ДИР. К. МАРКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-233/15.04.2008 год. на кмета на община Царево, с която е наредено да бъде премахнат обект, описан като жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ, кв.18 по плана на гр.Ахтопол, община Царево, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА община Царево да заплати на "Студентски столове и общежития" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район "Студентски", ж.к. "Студентски град" бл.5, с Булстат 831917453, сумато от 150 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
97 Административно дело No 800/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕМ ПИ ДИ ООД ЗЛАТКО ИВАНОВ БОЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата на " Ем Пи Ди" гр. Несебър, представлявано от Златко Иванов Боев, против Заповед № РД- 14- 249/09.04.2008г. на Зам. Началника на ДНСК гр. София, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж : "Масивна сграда- ЗОХ, изпълнен на територията на морски плаж "Равда"- централен в землището на с. Равда, общ. Несебър".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
98 Административно дело No 810/2008, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.А.А.,
Н.А.К.,
Б.А.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на кмета на община Созопол за издаване на удостоверение и скица по 13, ал. 4 от ППЗСПЗЗ по молба, вх. № 94-Т-292/1/14.03.2008 г. на Н.А.А. ***, област Варна, Н.А.К. ***4 и Б.А. ***.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Созопол за провеждане на производството по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ по молба, вх. № 94-Т-292/1/14.03.2008 г. на Н.А.А. ***, област Варна, Н.А.К. ***4 и Б.А. ***.
ОСЪЖДА община Созопол да заплати направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 170 (сто и седемдесет) лева в полза на Н.А.А. ***, област Варна и Б.А. *** и направените разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 160 (сто и шестдесет) лева в полза на Н.А.К. ***4.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
99 Административно дело No 813/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Р. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-14-244 от 9.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Масивна сграда № 5", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Равда - ХТИ", с.Равда, землище на гр.Несебър, общ.Несебър.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
100 Административно дело No 820/2008, XII състав Искове за обезщетение И.Р.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.02.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 19.11.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Р.П. *** да бъде задължен кмета на община Царево да възложи извършването на оценка и определи парично обезщетение по пазарни цени на отнети 464 кв. м от поземлен имот № 2196, в кв. 176, местност "Белият бряг" по плана на гр. Царево.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за възстановяване на срока за обжалване на писмо, изх. № МЖ01-109/01.02.2006 г. на кмета на община Царево.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на И.Р.П. ***, предявен срещу община Царево за вреди в размер на един лев по чл. 1 от ЗОДОВ, причинени от бездействие на кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 820/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
101 Административно дело No 832/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИРИДА 71 ООД НАДЯ ИВАНОВА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 27.01.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Ирида 71" ООД, със седалище и адрес на
управление гр.София, ул."Краище", бл.25, вх.Б, ап.21 против Заповед №
РД-14-300/10.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като
НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/08 год. по описа на
Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба
пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
102 Административно дело No 836/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ЕКСПРЕС В.Г. - Васил Гогов" гр.София, рег. по ф.д.№ 4368/1990г. по описа на СГС, представлявано от Васил Петков Гогов срещу Заповед № РД-14-282/09.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК гр.София.
ОСЪЖДА ЕТ"ЕКСПРЕС В.Г. - Васил Гогов" гр.София, рег. По ф.д.№ 4368/1990г. по описа на СГС, представлявано от Васил Петков Гогов да заплати в полза на ДНСК гр.София, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
103 Административно дело No 847/2008, IV състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМ. ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
Отхвърля жалбата на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив против отказ на Началника на СГКК гр.Бургас за извършване на изменение на КККР за землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 00878.107.417 и 00878.107.13, обективиран в писмо изх.№ 02- 10- 11207/07.05.2008г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
104 Административно дело No 849/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СТАРТРЕЙД ООД СТЕФАН БАЛУКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 09.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Стартрейд" ООД, гр.Велико Търново, ул."Йоновка" № 11, представлявано от Стефан Димитров Балуков - управител срещу Заповед № РД-14-247/09.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
105 Административно дело No 858/2008, IX състав Други административни дела Х.Й.Х. РУ НА МВР НЕСЕБЪР,
ОД НА МВР БУРГАС
Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 05.02.2009г.
ОБЯВЯВА наложената от длъжностното лице полицай - служител в РПУ - Несебър, принудителна административна мярка "преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач" - лек автомобил марка "Шевролет авео", с рег. № СН 32 32 СА, наложена на 24.05.2008 год. в гр.Несебър, по отношение на Х.Й.Х. ***, за НИЩОЖНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
106 Административно дело No 860/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ МИТЕКСИМ ЕООД СТЕФАН БОРИСОВ СКОЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Митексим" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Славянска" № 13, представлявано от управителя Стефан Борисов Скочев срещу Ревизионен акт № 1870/01.04.2008 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-146/14.05.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната част.
ОСЪЖДА "Митексим" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Славянска" № 13, представлявано от управителя Стефан Борисов Скочев да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 479,26 лв. лв. (четиристотин седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
107 Административно дело No 867/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Т. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-338/16.04.2008г. на зам.началника ДНСК-София, с която е наредено на П.Г.Т. да бъде премахнат незаконен строеж "Масивна сграда" (под № 37 по съставената от Община Бургас схема на извършеното незаконно строителство в района на бетонов път-нефтобаза), изпълнен от жалбоподателя, попадащ в поземлен имот №2, масив №9 от картата на възстановената собственост на кв.Крайморие, лесопарк "Росенец", местността "Ченгене скеле" в землището на гр.Бургас, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА ДНСК-София да заплати на П.Г.Т. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 110 (сто и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
108 Административно дело No 872/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Б.,
Б.А.Б.,
А.А.Б.,
Р.А.Б.,
С.А.Р.
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 07.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.Б., А.А.Б., Р.А.Б. и С.А.Р. против заповед № РД-14-121 от 14.04.2005г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж "Двуетажна монолитна сграда" (№ 19 по съставената от община Бургас схема на строежите, извършени в района на "Параклиса"), извършен от А. Тодоров Б. в терен -ДГФ, отдел 235, в местността "Ченгене скеле", в землището на гр.Бургас.
ОСЪЖДА Б.А.Б. ***, А.А.Б. ***, Р.А.Б. *** и С.А. ***, да заплатят на ДНСК- гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
109 Административно дело No 891/2008, XI състав Други административни дела Е.Б.И.,
М.Р.И.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Р.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА по отношение на М.Р.И. адм.д. № 891/2008 година.
Решението, в тази си част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Б.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.

Решението, в тази част, подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението от страните,.

 
110 Административно дело No 893/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АСПИКОР ООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ КИСЬОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 9.02.2009г. по адм. дело № 893/2008г. по описа на на Административен съд - гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Аспикор" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Райко Даскалов" № 34, представлявано от управителя Владимир Иванов Кисьов, против заповед № РД-14-289/09.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - гр.София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Техническа инфраструктура - ел.проводи, водопроводи, канали /попивни ями/ за поставяемите обекти по одобрена схема", изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Арапя - централен", в землището на гр.Царево, общ.Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 893/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
111 Административно дело No 905/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА,
ЕТ ФЛОРАНС МАРИЯ ХРИСТОВА
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.5 АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.01.2009г.
Отменя определение от 19.11.2008г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от "ФЛОРАНС"ЕООД,чрез управителя Мария Христова Димитрова против отказ за издаване на разрешение за поставяне по чл. 57 ЗУТ, постановен с решение по заявление № 70-Ф-98/18.12.2007г.- Протокол №2/19.02.2008г. на Комисията по чл.5 ал.2 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 905 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
112 Административно дело No 925/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КЛИМАТИ ХОЛИДЕЙ ООД ПЕЙКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 30.03.2009г.
Отменя определението с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по адм.д.№925/08г.по описа на Административен съд гр.Бургас. Конституира като заинтересована страна в произвосдството по делото Министрестрва на регионалното развитие и благустройство гр.София, в качеството на представител на Държавата. Насрочва разглеждането на делото в съдебно засседание на 29.04.2009г. от 11.30 часа, за която да се призоват страните. Определението да са съобщи чрез връчване на препис. На новоконституираната заинтересована страна да се връчи и препис от жалбата.
 
113 Административно дело No 928/2008, XII състав Други административни дела А.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 20.02.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на директора на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Бургас, изх. № 485/29.05.2008 г. да разгледа по същество молба, вх. № 485/22.03.2006 г. на А. Славков С. *** за закупуване на стопански двор в с. Рудник, община Бургас.
ИЗПРАЩА административната преписка на министъра на земеделието и храните за разглеждане на молба, вх. № 485/22.03.2006 г. на А. Славков С. *** за закупуване на стопански двор в с. Рудник, община Бургас при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
114 Административно дело No 941/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛОБАЛ ООД АНАТОЛИ СЛАВОВ АСЕНОВ,
ВЕНИ М ЕООД ВЕНЦИСЛАВ МАРГАРИТОВ
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 09.03.2009 год. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Вени М" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул."Иван Вазов" № 25 против Заповед № РД-14-316/14.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като НЕДОПУСТИМА.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Глобал" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Стара планина" № 1, ет.3, ап.5 против Заповед № РД-14-316/14.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 941/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.


Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
115 Административно дело No 951/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНКЕ ЕООД ДУПНИЦА ИВАН ХРИСТОВ РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 19.01.2009г., в законна сила от 09.02.2009г.
Отхвърля жалбата на "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов против Заповед № 20/09.05.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е отхвърлена жалбата на "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов против разрешение за строеж № 78/24.02.2005г. за "Преустройство на съществуващ магазин в стаи за отдаване под наем" в УПИ І- 923 кв.73 по плана на гр. Созопол, издадено на името на К.Г.М. и последното е оставено в сила.
Осъжда "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов да заплати на РДНСК гр. Бургас, направените по делото разноски в размер на 80 лева.
Осъжда "ИНКЕ" ЕООД гр.Дупница,представлявано от Иван Г. Христов да заплати на М.Х.М., направените по делото разноски в размер на 300 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
116 Административно дело No 955/2008, VI състав Други административни дела К.Б.Д.,
В.А.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ оспорените разпоредби от Наредба №1 на Общински съвет Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на Община Несебър, приети с решение №241 от 29.05.2008г. Общинския съвет Несебър:
- нормата на чл.34, ал.4 от наредбата "забранява се разполагането на палатки и/или каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от Приложение №1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведение за хранене и развлечения"
- нормата на чл.34, ал.5 от наредбата "при констатиране на нарушения по ал.4 на нарушителите се налага наказание "глоба" в размер от 500лв. до 5000лв.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългария.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 
117 Административно дело No 959/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-319/14.04.2008 г. на заместник началника на Дирекцията за национален строителен контрол за премахване на незаконен строеж "Бетонов път, паркинг и улично осветление", находящ се на територията на морски плаж "Южен", гр. Несебър.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
118 Административно дело No 985/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.С.П.,
Ж.Г.П.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 10.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.П. *** и Ж.Г.П. *** и против Решение № 1453 от 09.06.2008г. на Кмета на община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
119 Административно дело No 1001/2008, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.Д.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 17.03.2009г.

ОТМЕНЯ заповед № Z-547/07.05.2008 година на кмета на община Созопол в частта относно одобрена оценка на част от новообразуван имот № 143.382 по плана на новообразуваните имоти, в зоната по § 4 от ЗСПЗЗ , в землището на село Крушевец, община Созопол - за площ от 464 квадратни метра - в размер на 6533 лева, и вместо нея постановява:
ОПРЕДЕЛЯ оценка на част от новообразуван имот № 143.382 по плана на новообразуваните имоти, в зоната по § 4 от ЗСПЗЗ , в землището на село Крушевец, община Созопол - за площ от 464 квадратни метра - в размер на 2500 лева.

ОСЪЖДА община Созопол за заплати на М.Д.Ш. с ЕГН ********** *** сумата от 430 (четиристотин и тридесет) лева разноски по делото - внесена държавна такса за разглеждане на оспорването и депозит за вещо лице.Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
120 Административно дело No 1019/2008, XII състав Други административни дела УСПЕХ 2005 ООД ЛОЛА ДИНАРОВНА КАСИМОВА-ЯВУЗ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖ.ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 08.01.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 51/16.06.2008 г. на директора на Държавно горско стопанство-Ново Паничарево в частта й, в която е постановено анулиране на Разрешително от 03.10.2005 г. за извършване на жижни за изготвяне на дървени въглища в отдел 201 "1", местност "Загорчев лък", землището на с. Ясна поляна, община Приморско с инвеститор "Успех 2005" ООД.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
121 Административно дело No 1021/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.Х.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 25.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.Х.К. *** против решение № 168/09.05.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1021 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
122 Административно дело No 1022/2008, XII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ИЛИЯ Т. БАТЛЕВ ГЛ. ПОЛИЦАЙ ПРИ ВТОРО РПУ БУРГАС ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Илия Тодоров Батлев, държавен служител категория "Д", главен полицай, младши разузнавач в група "Славейков" към сектор "Криминална полиция" на ІІ РПУ-гр. Бургас при ОДП-гр. Бургас срещу Заповед № З-2228/18.06.2008 г. на заместник директора на ОДП-гр. Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за дисциплинарно нарушение по чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
123 Административно дело No 1028/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 0202049/31.03.2008г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 162/05.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта с която са определени задължения за внасяне по ДДС и лихви за тях за периода 01.07.2002г.- 31.07.2002г. и 01.11.2002г.- 30.11.2002г.
ИЗМЕНЯ РА № 0202049/31.03.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 162/05.06.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта, с която са определени задължения за внасяне за ревизираните периоди : главница ДОО- 6 030,51лв., лихва за ДОО- 5 014,51; главница за ЗО- 1 037,89, лихва за ЗО- 498,29; главница за ДЗПО-УнПФ- 312,25, лихва за ДЗПО-УнПФ- 206,24; главница за фонд "ГВРСНР"- 2,83 и лихва за фонд "ГВРСНР"- 0,54 лв., като вместо тях определя задължения за внасяне за ревизираните периоди : главница ДОО- 2 878,043., лихва за ДОО- 1 813,26; главница за ЗО- 513,49, лихва за ЗО- 217,41; главница за ДЗПО-УнПФ- 200,09, лихва за ДЗПО-УнПФ- 128,26; главница за фонд "ГВРСНР"- 21,09 и лихва за фонд "ГВРСНР"- 12,04 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас заплати на Д.П.К. *** сума в размер на 1 070 лева, направени по делото разноски.
ОСЪЖДА Д.П.К. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас сума в размер на 150 лева, направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
124 Административно дело No 1030/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ П.И.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 14.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Г. *** срещу Решение № РД-10-173/13.06.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
125 Административно дело No 1032/2008, VI състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 98/13.06.2008г. на Общински съвет Царево, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.58, чл.60 и чл.69 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Царево е открита процедура на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №00878.501.597 по кадастралната карта на гр.Ахтопол с площ от 3628 кв.м, с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, при граници: имоти №00878.501.509, №00878.501.508, №00878.501.596, №00878.501.501 (бивш УПИ ІІ в кв.98 по плана на гр.Ахтопол), и за който имот е съставен АОС № 307/10.03.2003г., определена е началната цена в размер на 435 360лв. без ДДС и начина на плащане.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
126 Административно дело No 1033/2008, VII състав Други административни дела И.М.Т. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.М.Т. ***, к/с "Славейков", бл.61, вх.1, ап.24 против заповед № 1070/30.04.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 172/472 кв.м. ид. части от поземлен имот с пл.№ 348, целият с площ от 472 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Бургас, к/с "Меден рудник", местността "Изворите" при граници на имота: север - имот № 119.472; изток - път; юг - имот № 119.350; запад - имот с пл.№ 119.349 в размер на 4 800 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
127 Административно дело No 1044/2008, IV състав Други административни дела А.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Z- 526/ 29.04.2008г. на Кмета на Община Созопол, в частта с която е утвърдена цена за новообразуван имот № 134.190 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 землище на с. Крушевец, общ. Созопол с площ 751 кв.м. в размер на 10 589 лева., като вместо това определя цена за новообразуван имот № 134.190 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 землище на с. Крушевец, общ. Созопол с площ 751 кв.м. в размер на 127 лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.

 
128 Административно дело No 1045/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП ДИ ЙОР 2 ЕООД ДИМО АНДРЕЕВ СТАМАТОВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ди Йор - 2" ЕООД гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.37, вх.3, представлявано от управителя Димо Андреев Стаматов срещу решение № 32/16.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1617 от 07.05.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
129 Административно дело No 1047/2008, XI състав Други административни дела РОСЕН ВАСИЛЕВ, ИЗП.ДИРЕКТОР НА БФ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на директора на Регионалната инспекция по околната следа и водите - гр. Бургас по заявление с за достъп до обществена информация вх. № 3429/19.05.2008 година по описа на РИОСВ - Бургас.
ВРЪЩА преписката на директора на Регионалната инспекция по околната следа и водите - гр. Бургас за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС.

 
130 Административно дело No 1049/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.К.М.,
М.Д.М.,
О.Я.Д.,
З.Д.К.,
Г.Д.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № Z - 775/ 09.06.2008 година на кмета на община Созопол, с която е одобрено изменение на плана за застрояване и работен устройствен план за УПИ ХІІ 1136 в кв. 23 по плана на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД-02 -14- 73/1989г., като се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда по червените линии и надписи и котировки в черно, по приложения ПУП- ПЗ и РУП.
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на К.К.М. и М.Д.М. сума в размер на 920 лв., на З.Д.К. и Г.Д.К. сума в размер на 320 лв. и на О.Я.Д. сума в размер на 210 лева, представляващи направени по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
131 Административно дело No 1053/2008, VII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 218/13.06.2008г., произнесено от Общински съвет - гр.Поморие, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.62 от ЗЕ е отстъпено на "ЕВН България Електроразпределение" АД право на строеж върху 48,58 кв.м. от общинско място, представляващо пешеходна пътека до УПИ ХІV и УПИ ХІІІ-5047 в кв.230 по плана на гр.Поморие за изграждане на трафопост срещу сумата от 5 200 лева.
Решението подлежи та обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
132 Административно дело No 1054/2008, IX състав Дела от административен характер по ЗДС М.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 20.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.М. *** срещу Заповед № 260/13.06.2008 год. на кмет на община Сунгурларе, с която е прекратено служебното й правоотношение на основание чл. 107, ал. 1 т. 7 от Закона за държавния служител, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.Б.М. *** за присъждане на обезщетение за времето, през което не е била на служба и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
ОСЪЖДА М.Б.М. *** да заплати на община Сунгурларе направените по делото разноски в размер на 150 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
133 Административно дело No 1074/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС МАЛКО ТЪРНОВО МАРИН ПАДИНКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 04.02.2009г., в законна сила от 06.03.2009г.
оставя без разглеждане жалбата на Марин Желязков Падинков против решение Решение № 73 от Протокол № 9/04.07.2008 година на Общински съвет - Малко Търново. Прекратява производството по адм.д. № 1074/2008 година. Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
134 Административно дело No 1076/2008, VI състав Други административни дела ЕТ БОЖАНА МАРИЯ РАНДЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 24.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ"Божана-Мария Рандева" гр.Бургас, БУЛСТАТ 102879365, представляван от Мария Христова Рандева против заповед № 1346/27.05.2008г. на зам.кмета на община Бургас, с която на осн. чл.195 ал.5 ЗУТ, е разпоредено на жалбоподателката да премахне временен обект - павилион за промишлени стоки, разположен на тротоар-публична общинска собственост в гр.Бургас, на ул."Левски" до сграда на ДЗИ, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
135 Административно дело No 1080/2008, VII състав Други административни дела ЕТ НАНЬО 91 СТОЯН АТАНАСОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ "Наньо-91-Стоян Атанасов" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Зорница", бл.37, вх.А, ет.6, ап.18 против заповед № 1345/27.05.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на временен обект - павилион за конфекция, разположен върху уличното платно на ул."Любен Каравелов" и "Александровска".
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
136 Административно дело No 1085/2008, XII състав Други административни дела ЕТ ВИЛИ ВЕЛИСЛАВА ДЕМИРЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 11.03.2009г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директора на ТД "Зора" за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект, обективиран в писмо изх. № 91-00-63 от 18.03.2008 г.
ОСЪЖДА община Бургас да заплати в полза на ЕТ "Вили - Велислава Демирева" със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Меден рудник", бл. 84, вх. И, ет. 4 направените разноски по водене на делото в размер на 50 (петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
137 Административно дело No 1091/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Г.Д. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № Z-94-00-164/08.07.2008г., издадена от кмета на община Созопол.
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на Л.Г.Д. ***, к/с "Братя Миладинови", бл.17, ет.9 съдебно-деловодни разноски в размер на 215 (двеста и петнадесет) лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
138 Административно дело No 1095/2008, XI състав Други административни дела КАР 1 ООД ГИРО ФАКИРЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 23.03.2009г.
ОТМЕНЯ откази за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, формулирани в писма с № 94-Г-715/21.03.2008 година и № 94-Г-716/21.03.2008 година на директора на териториална дирекция "Изгрев" при община Бургас.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
139 Административно дело No 1098/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РАЙКО КАЛУДОВ, ПРЕДСТ. ОТ РАЙКО НИКОЛОВ КАЛУДОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 17.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ"Райко Калудов" гр.Бургас, представляван от Райко Николов Калудов против заповед № 1612/20.06.2008г. на зам.кмета на община Бургас, с която на осн. чл.195 ал.5 ЗУТ във вр. с §17, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено на жалбоподателят да премахне на временен обект за продажба на месо и местни произведения, разположен на тротоара в гр.Бургас, на ул."Одрин" до ЦДГ-2, к-с "Братя Миладинови".
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването.

 
140 Административно дело No 1100/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 27.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Г. в качеството му на наследник на ЕТ "Димитър Г." със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Братя Миладинови", бл. 71, вх. 1, ет. 13, ап. 60 срещу Заповед № 1611 от 20.06.2008 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на временен обект за тапицерски услуги, разположен на тротоара на ул. "Одрин" до ЦДГ № 2, жк "Братя Миладинови", гр. Бургас на основание § 17, ал. 1 от ПР на ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
141 Административно дело No 1104/2008, IX състав Други административни дела Г.С.Н.,
С.С.Н.
РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ Докладчик: П.Е.С.  Определение от 06.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.дело № 1104/08г. по описа на Административен съд -Бургас.ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Г.С.Н. и С.С.Н.,*** против Заповед № РД-162/04.07.2008г. на Ректор на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-гр.Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 1104/2008г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
142 Административно дело No 1107/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 23.03.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение на Общински съвет - Карнобат, прието по т.8 от дневния ред на сесията, проведена на 25.06.2008 година, отразено в Протокол № 10 от същата дата.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
143 Административно дело No 1121/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ СТО ДЕСПИНА АПОСТОЛОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"СТО-Деспина Апостолова" с ЕИК 812047816, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.18, ет.17 срещу Решение № 41/01.07.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1752 от 26.05.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
144 Административно дело No 1125/2008, IV състав Други административни дела НЕС БУРГАС ООД СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.02.2009г.
Отменя определение от 14.01.2008г. , с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество.
Оставя без разглеждане жалбата на " НЕС- БУРГАС"ООД гр.Бургас, представлявано от Стоян Георгиев Иванов против частичен отказ за поставяне на временни преместваеми обекти, обективиран с разрешения № 000151; 000152; 000132 и 000133/ 16.06.2008г. на Директора на ТД"Приморие"към Община Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1125/2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 7 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
145 Административно дело No 1140/2008, VII състав Дела от административен характер по ОДП И.Г.П. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение (второ) от 10.03.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №244/27.02.2009г., постановено по АХД № 1140/2008г. по описа на Административен съд - Бургас, както следва : в диспозитива на решението текстът "Заповед № 123/04.07.2008г." се заменя със "Заповед №126/04.07.2008г." Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
146 Административно дело No 1140/2008, VII състав Дела от административен характер по ОДП И.Г.П. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 123/04.07.2008г., издадена от началника на РПУ - гр.Несебър.
ИЗПРАЩА преписката на началника на РПУ - гр.Несебър за произнасяне съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
147 Административно дело No 1152/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТПК КОЛЕКТИВЕН ТРУД ПАСКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 23.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на ТПК "Колективен труд" - гр. Ахтопол против заповед № РД-14-254/09.04.2008 година на заместник-началника на ДНСК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1152/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
148 Административно дело No 1153/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП П.Щ.С. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР рег. №ЗК-85/26.06.2008г., издадена от началник на Сектор "Пътна полиция" при ОДП - гр.Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 6 месеца.
ОСЪЖДА ОДМВР - гр.Бургас да заплати на П.Щ.С. ***, к-с "Лазур" бл.13, ет.14, ап.79 направените по делото разноски в размер на 210 (двеста и десет) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
149 Административно дело No 1158/2008, X състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.03.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед Z-897/25.06.2008г. Кмета на Община Созопол в частта в която е утвърдена оценка на новообразуван имот № 19, по плана на новообразуваните имоти в местност "Митков мост", землище с.Черноморец, общ.Созопол с площ от 453 кв.м. от 33 974,00 лв.(тридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и четири лева) на 380,00 лв.(триста и осемдесет лева).
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати в полза на Д.В.В. *** разноски по делото за настоящата инстанция в размер на от 210,00 лв.(двеста и десет лева)
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
150 Административно дело No 1159/2008, VII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.Д.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 02.02.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед № 892/25.06.2008г., издадена от кмета на Община Созопол в частта, в която е одобрена оценката на недвижим имот, находящ се землището на с.Черноморец, Община Созопол, местността "Митков мост" с № 21 по плана на новообразуваните имоти с площ от 518 кв.м. при граници: изток - път № 904; запад - имот № 23; север - имот № 137; юг - имот № 124 и № 161 като я изменя от 38 844 (тридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири) лева на 323 (триста двадесет и три) лева.
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на Д.Д.Н. ***, к/с "Славейков", бл.59, вх.2, ет.3 съдебно-деловодни разноски в размер на 407 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
151 Административно дело No 1166/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 15.01.2009г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№70-Д-72/17.05.2008 г.отказ на гл.архитект на община Бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.№021038 в масив 21,местността "Суват дере",землището на с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас,ул."Димитър Благоев" №52,поради липса на компетентност и ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Бургас за произнасяне съгласно дадените указания. Решението е окончателно.
 
152 Административно дело No 1167/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИАДА ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО ПЕТРОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 15.01.2009г.
Обявява нищожността на обективирания в писмо изх.№70-Д-71/17.05.2008 г.отказ на гл.архитект на община бургас да допусне процедура по изработване на подробен устройствен план за имот пл.№021015 в масив 21,местността "До село",землище с.Банево,общ.Бургас,собственост на "Диада инвест" ЕООД гр.Бургас,ул."Димитър Благоев" №52,поради липса на компетентност и ИЗПРАЩА преписката на кмета на община бургас за произнасяне съгласно дадените указания.Решението е окончателно.
 
153 Административно дело No 1180/2008, IX състав Други административни дела И.П.Д. Р.Б.А.,
РУ НА МВР НЕСЕБЪР,
ОДП БУРГАС
Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.01.2009г.
ОБЯВЯВА наложената от длъжностното лице полицай - служител в РПУ - Казанлък, командирован да изпълнява задълженията си на територията на ОДП - Бургас, РПУ - Несебър, за периода от 01.07.2008 год. - 31.07.2008 год., принудителна административна мярка "преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач" - лек автомобил марка "Крайслер", с рег. № РВ 54 58 ВК, наложена на 04.07.2008 год. в к.к. "Слънчев бряг", община Несебър, по отношение на И.П.Д. ***, за НИЩОЖНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
154 Административно дело No 1183/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГА Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 30.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 997/06.06.2008 год., издадено от началник на МП "Пристанище център", при Митница - Бургас, В ЧАСТТА относно претендираната законна лихва, дължима от датата на възникване на задължението до датата на заплащане на сумата, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
155 Административно дело No 1193/2008, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 10.12.2008г. по адм. дело № 1193/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.И. ***, с посочен в жалбата съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Л.Каравелов" № 5, вх.А, ет.1, ап.1, чрез адвокат Сава Каров - АК-Бургас, против отказ на кмета на община Камено за разглеждане на подадената от нея жалба с вх. № 94-К-67/17.07.2008г. с искане за назначаване на комисия, която да докаже неправомерно отнета земя от около 40 дка.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1193/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
156 Административно дело No 1194/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТОИМЕН 63 СТОЯН КРУШКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ"Стоян Киров Крушков" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови" бл.33,вх.Б, ет.4, представляван от Стоян Киров Крушков против заповед № 1341/27.05.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на временен обект- павилион за промишлени стоки, разположен върху уличното платно на ул."Пробуда" и "Александровска". Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
157 Административно дело No 1197/2008, V състав Други административни дела Д.Х.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 17.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.Т. ***, против заповед № РД-09-73 от 18.07.2008г. на областен управител на област Бургас, с която е разпоредено да бъде иззет държания от жалбоподателя без право основание недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 20,24 кв.м., състоящо се от една стая и общи сервизни помещения, находящо се в сградата на ул."Княз Ал.Батенберг" № 32, ет.1, гр.Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
158 Административно дело No 1209/2008, XI състав Други административни дела С.Д.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 21.01.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на началника на ОСЗГ - Бургас по молба вх. № 768/03.07.2008 година по описа на ОСЗГ - Бургас.
ЗАДЪЛЖАВА началника на ОСЗГ - Бургас да издаде заверено копие от преписката за възстановяване на имоти на Димо Стоянов Л. с ЕГН **********.
ОСЪЖДА ОСЗГ - Бургас да заплати на С.Д.Л. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 10 (десет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
159 Административно дело No 1222/2008, XI състав Дела по КСО и ЗСП Р.Д.Д.М. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение (второ) от 17.03.2009г.
ПОПРАВЯ допусната в решение №179/18.02.2009 година, очевидна фактическа грешка, като в последния абзац на мотивите, преди диспозитива, след израза "на основание", вместо "чл.219 ал.1 от ЗУТ, чл.172 ал.2 и чл.173 ал.2 от АПК", следва да се чете "чл.172 ал.2 от АПК".


Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
160 Административно дело No 1222/2008, XI състав Дела по КСО и ЗСП Р.Д.Д.М. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д. - М. против решение № 62/21.07.2008 година на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Бургас.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. 
161 Административно дело No 1229/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ВОДОЛЕЙ 62 ЕООД ТОДОР ЙОВКОВ ДЖЕРМОВ УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 61/21.07.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1858 от 20.06.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ"СО" гр.Бургас, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събиране на сумата от 11 905,81 лв., от които 7 795,96 лв. главница и лихва 4 109,85 лв., начислена до 10.06.2008г..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
162 Административно дело No 1229/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ВОДОЛЕЙ 62 ЕООД ТОДОР ЙОВКОВ ДЖЕРМОВ УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ОСЪЖДА Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Бургас да заплати в полза на "Водолей 62 " ЕООД, гр. Средец, ул. "Дичо Петров" № 18, представлявано от управителя Тодор Йовков Джермов разноски по делото в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева). Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок , от съобщаването пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
 
163 Административно дело No 1232/2008, IV състав Други административни дела АРБИТРАЖ ЕНД КО ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 09.03.2009г.
Отхвърля жалбата на "АРБИТРАЖ ЕНД КО" ЕООД гр. София, представлявано от Мария Георгиева против Заповед № 633/09.07.2008г. на кмета на Община Несебър в пункт ІХ, с който е определен "Би Ти Ай Билдстрой"ООД гр. Бургас, за участник спечелил, проведената процедура по сключване на договор за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно хигиенно и техническо подържане на морски плаж "Обзор- Юг".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
164 Административно дело No 1232/2008, IV състав Други административни дела АРБИТРАЖ ЕНД КО ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 19.01.2009г.
Отменя определението от 03.12.2008г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по ахд №1232/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас. Указва на ответника - Община Несебър за следващото съдебно заседание да престави препис от Решение №338/26.05.2008 на Министерски съвет на РБ, по силата на което за управление на Община Несебър е предоставена изключителна държавна собственост - морски плажове и прилежаща акватория. Насрочва за разглеждане на делото в съдебно заседание на 25.02.2009г. от 11.15 часа, за коята дата да се призоват страните. Определението да се съобщи на страните чрез връчването на препис. Определението не подлежи на обжалване.
 
165 Административно дело No 1237/2008, VII състав Други административни дела КАРАЕЛ ООД НИКОЛА АТАНАСОВ ЯНУЛОВ УПРАВИТЕЛ   Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на устните състезания. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1237/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховен административен съд за произнасяне по компетентност.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


 
166 Административно дело No 1248/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ДИАНА ФИШ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ДИАНА ФИШ"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, шосето за Ормана, представлявано от Екатерина Стефанова Личева - Христова - управител, със съдебен адрес гр.Ямбол, ул.Жорж Папазов №5, ет.2, кантора 6, адв.П.П., против Ревизионен акт №2800486/24.04.2008г., издаден от ръководител екип при ТД на НАП - гр.Ямбол, потвърден с Решение №РД-10-198/14.07.2008г. на директора на дирекция ОУИ - гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "ДИАНА ФИШ"ООД, гр.Ямбол, представлявано от Екатерина Стефанова Личева - Христова - управител да заплати на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 743 (седемстотин четиридесет и три) лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
167 Административно дело No 1253/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МП ПРИСТАНИЩЕ-ЦЕНТЪР БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 30.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1035/11.06.2008 год., Решение № 1036/11.06.2008 год., Решение № 1050/12.06.2008 год., Решение № 1051/12.06.2008 год., Решение № 1052/12.06.2008 год. и Решение № 1053/12.06.2008 год., всички издадени от началник на МП "Пристанище център", при Митница - Бургас, В ЧАСТТА относно претендираната законна лихва, дължима от датата на възникване на задължението до датата на заплащане на сумата, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
168 Административно дело No 1272/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ДАМВЕНТ ООД УПРАВИТЕЛ ВЕЛЧО ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение (второ) от 12.03.2009г.
Поправя допусната в решение № 176/18.02.2009 г. по адм. дело № 1272/2008 г. на Административен съд гр.Бургас, печатна грешка, като на страница пета, текста "ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дамянов клима" ЕООД с ЕИК 812047816, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 18, ет.17 срещу Решение № 41/01.07.2008 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1752 от 26.05.2008 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" гр. Бургас" да се чете " ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дамвент" ООД гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бул. "Тодор Грудов", представяно от Велчо Дамянов Дамянов - управител срещу Решение № 66/25.07.2008 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1842 от 16.06.2008 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" гр. Бургас. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
169 Административно дело No 1272/2008, X състав Дела от административен характер по КСО ДАМВЕНТ ООД УПРАВИТЕЛ ВЕЛЧО ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дамянов клима" ЕООД с ЕИК 812047816, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 18, ет.17 срещу Решение № 41/01.07.2008 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1752 от 26.05.2008 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" гр. Бургас. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.
 
170 Административно дело No 1274/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП В.Д.Д. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 06.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д. ***2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1274/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването.
 
171 Административно дело No 1276/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БРАТЯ ТОМОВИ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 09.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД"Братя Томови и Сие" със седалище и адрес на управление с.Ахелой, ул."Емона" № 19, представлявано от Христо Димитров Томов - управител против Заповед № 1344/27.05.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
172 Административно дело No 1278/2008, IX състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Т.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Х.С. *** против Заповед № 2012/28.07.2008г. на кмет на община Бургас, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1278/08г. на адм. съд- Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
173 Административно дело No 1279/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.К.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 04.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.Г. с ЕГН ********** *** против ревизионен акт № 800187/23.05.2008 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-208/23.07.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Р.К.Г. с ЕГН **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 180 (сто и осемдесет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
174 Административно дело No 1288/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФОНДАЦИЯ ПАВЕЛ И АНКА Х. ПЕТРОВИ,
Р.Н.С.,
И.З.П.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 20.01.2009г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по а.х.д. № 1288 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1288/2008г. към административно дело № 1023/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед № 1314/23.05.2008г. и заповед № 1842/04.07.2008г., на заместник кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1288/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Копие от определението да се изпрати на страните.
Определението не подлежи на обжалване.

 
175 Административно дело No 1293/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 09.03.2009г.
Отхвърля жалбата на М.К.Г. против Заповед № РД- 18- 59/16.04.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Равда,общ. Несебър, обл. Бургас по отношение на имот с кад.№ 501.074 с площ 684 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 1295/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.Н.Г. РУ НА МВР НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 337/29.07.2008 година по НАХД № 154/2008 година Районен съд - гр. Несебър.
Вместо него постановява.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1121/08/19.05.2008 година на началника на РПУ - Несебър
Решението е окончателно.


 
177 Административно дело No 1313/2008, V състав Други административни дела СИЛУЕТ ЕООД КРАСИМИРА ЧЕКЕЛАРОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 11.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Силует" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Оборище" № 109, представлявано от Красимира Стоянова Чекаларова, против заповед № 2059 от 31.07.2008г. на кмета на община Бургас, с която за спечелил проведения търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул."Странджа" № 15, до вх.Д, партер, с полезна площ 68.11 кв.м., предназначен за производствена дейност, е определен "Джеси стил" ЕООД-гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", бл.98, вх.В, ет.1, представлявано от Желязка Тончева Стоянова, определена е месечната наемна цена и условията на плащане.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
178 Административно дело (К) No 1314/2008, VII състав Касационни производства В.Е.Д. ОСЗ ЦАРЕВО Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/16.05.2008г., постановено по гр.дело № 191/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево, с което е отхвърлена жалбата на В.Е.Д. *** против решение № 8.1/20.06.2007г. на ОС "ЗГ"- гр.Царево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
179 Административно дело No 1319/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРИНЕС И СИЕ СД КОСТАДИН ИВАНОВ ГРИНГОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гринес и сие" СД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Шейново" № 61, против Ревизионен акт № 800333/15.05.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, В ЧАСТТА, в която е потвърден с Решение № РД-10-213/28.07.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Гринес и сие" СД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Шейново" № 61, с Булстат 102022060, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 078 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
180 Административно дело No 1322/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Х.Д.Р.,
Л.И.К.,
А.И.Ж.
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2126/12.08.2008г. на Кмета на Община Бургас в частта, в която е оставено без разглеждане искането на Л.И.К. и А.И.Ж. за възстановяване собствеността върху ид.ч. от бивш парцел ІV, в бивш кв. 95а по плана на ЦГЧ гр.Бургас, отчуждени от Марийка Трифонова Желязкова.
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Бургас за произнасяне по същество.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1331/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ДИЯНА ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 09.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/21.07.2008 година по НАХД № 336/2007 година Районен съд - гр. Царево.

Решението е окончателно.


 
182 Административно дело No 1344/2008, V състав Други административни дела УСМ БУРГАС АД ГЮРА СТОЯНОВ КУПЕНОВ ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 09.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "УСМ - Бургас" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Комлушка низина" № 1, представлявано от Гюра Стоянов Купенов, против заповед № РД-01-551 от 7.08.2008г., издадена от кмета на община Царево, с която е разпоредил да се изземе от държането на "УСМ - Бургас" АД-гр.Бургас ползвания от него без правно основание поземлен имот с идентификатор 00878.107.472 по кадастралната карта, находящ се в м."Коросията", в землището на гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургас, собственост на Я.Д.П. и К.Д.Г..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
183 Административно дело No 1352/2008, X състав Други административни дела АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ ООД СИМЕОН М. БОЙЧЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 20.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Арси - Христофоров и Бойчев" ООД, гр.Поморие, бул."Яворов" № 13, представлявано от Симеон Михайлов Бойчев - управител против решение № 221/13.06.2008г. на Общински съвет гр.Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1352 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
184 Административно дело No 1360/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ВИВА ЕООД АНТОН СТЕФАНОВ ТОМЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 27.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ВИВА" ЕООД - гр.Сливен, с адрес на управление: бул."Хаджи Димитър" бл.18, вх.Б, ап.5, представлявано от Антон Стефанов Томчев-управител, против Ревизионен акт №200800035/16.06.2008г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Сливен и потвърден изцяло с Решение № РД-10-239/14.08.2008г. на директора на Дирекция ОУИ - гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "ВИВА" ЕООД - гр.Сливен, с адрес на управление: бул."Хаджи Димитър" бл.18, вх.Б, ап.5, представлявано от Антон Стефанов Томчев- управител да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1627 (хиляда шестстотин двадесет и седем) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
185 Административно дело No 1361/2008, I състав Други административни дела СИЛВИЯ 93 ЕООД ДОНКА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1237/22.07.2008 г.на община Бургас по заявление от "Силвия -93" ЕООД гр.Бургас,ул.Св.Климент Охридски №71.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
186 Административно дело No 1362/2008, I състав Други административни дела БИГО ЕООД НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГЪДЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1236/22.07.2008 г.на община Бургас по заявление "Биго" ЕООД грБургас,ул.България №11.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
187 Административно дело No 1365/2008, I състав Други административни дела ХАВАЙ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1234/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Хавай -Георги Йорданов" ЕООД гр.Бургас,ул.Гладстон 34.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
188 Административно дело No 1366/2008, I състав Други административни дела БАРКОД БУРГАС ООД ГЕОРГИ Г. ЙОРДАНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1235/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Баркод Бургас" ООД гр.Бургас,ул.Цар Самуил №17.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
189 Административно дело No 1369/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФОНДАЦИЯ ПАВЕЛ И АНКА Х. ПЕТРОВИ,
Д.Х.А.,
И.З.П.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 13.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на фондация "Павел и Анка Хаджипетрови" със седалище гр.Бургас, ул."Ал.Батенберг" № 6 (партер), Д.Х.А. *** и И.З.П. *** против Заповед № 2027/28.07.2008 год. на заместник кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
190 Административно дело No 1370/2008, I състав Други административни дела БОДЕКИТА ЕООД РУМЕН АНДОНОВ КАРАДЖОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1232/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Бодекита" ЕООД гр.Бургас,ж.к.Славейков ,бл.13,вх.5,ет.8.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
191 Административно дело No 1371/2008, I състав Други административни дела ЕТ ГЕВА 91 ГЕОРГИ ПАПАЗОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №70-00-179/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от ЕТ"Гева-91 Георги Папазов" гр.Бургас,ул.Македония бл.48.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
192 Административно дело No 1372/2008, I състав Други административни дела ГЕ ИНВЕСТ ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1231/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Ге инвест " ООД гр.Хасково,ул.Драгоман бл.121.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
193 Административно дело No 1373/2008, I състав Други административни дела ТЕО 91 ЕООД ТОНКА ГЕОРГИЕВА СТАТЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1238/22.07.2008 г.на община Бургас,№26-00-1239/22.7.2008 год.,№26-001240/22.7.2008 год. и №26-00-1241/22.7.2008 год. от "Тео -91" ЕООД гр.Бургас,ж.к.Лазур,бл.62,вх.А .ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
194 Административно дело No 1374/2008, I състав Други административни дела ПМ СПОРТ ООД ПЕТЪР КРАСИМИРОВ МОРЧЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1257/23.07.2008 г.на община Бургас подадено от "ПМ Спорт" ООД гр.Бургас,ул.Г.Кирков №21.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
195 Административно дело No 1375/2008, I състав Други административни дела КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ СОТИРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1249/22.07.2008;№26-00-1250/22.7.2008 и №26-00-1251/22.7.2008 год. г.на община Бургас подадено от "Куул плейс" ООД гр.Бургас,ул.Гладстон №114.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
196 Административно дело No 1376/2008, I състав Други административни дела ГОЛДЪН ФОРК ООД ВЛАДИМИР ХРИСТОВ МАКСИМОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1244/23.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Голдън форк" ООД гр.Бургас,ул.Пробуда бл.25.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
197 Административно дело No 1377/2008, I състав Други административни дела ПРИЯТЕЛИ БУРГАС ООД ВЕЛКО ДОБРИНОВ НЕДЕВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1230/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Приятели Бургас" ООД гр.Бургас,ж.к..Зорница,бл.17,вх.2 .ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
198 Административно дело No 1378/2008, I състав Други административни дела ТРИГОН 007 ЕООД МАРТИН КОСТАДИНОВ ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1290/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Тригон 007" АД гр.Бургас,ул.Болярска №14.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
199 Административно дело No 1379/2008, I състав Други административни дела ПОКО ЛОКО ООД РОЛФ-ДИТЕР ШПИЦЛАЙ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1227/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Поко локо" ООД гр.Бургас,ул.Александровска №16а.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
200 Административно дело No 1380/2008, I състав Други административни дела САМБА МАРЕ ЕООД ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАВДАРОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1233/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Самба маре"ЕОО гр.Бургас,ул.Екзарх Йосиф бл.33.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
201 Административно дело No 1381/2008, I състав Други административни дела ДАРКО АД ПЕТЪР МИЛКОВ ЦВЕТКОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 15.01.2009г.
Отменя мълчаливия отказ за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект по заявление №26-00-1229/22.07.2008 г.на община Бургас подадено от "Дарко" АД гр.София,ул.Плачковци №9.ВРЪЩА преписката на община Бургас за произнасяне по същество при спазване на дадените по-горе указания.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
202 Административно дело No 1400/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Н.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 06.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Д. ***, област Бургас, против решение № 291 от 18.08.2008г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София при МФ, с което е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против действие на публичен изпълнител при Регионална дирекция - гр.Бургас на АДВ, обективирано в постановление № 18673/2003/000018 от 23.07.2008г., с което в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 18673/2003г. по описа на същата дирекция е наложен запор върху банковите сметки на длъжника - Н.Д.Д..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
203 Административно дело No 1402/2008, IV състав Други административни дела ЕЛИНА АД ГАЛИНА НЕФТЯНОВА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 09.03.2009г.
Отменя съобщение за " задължения по декларации имоти от ОДСч. /21 и 24 параграф/" от 21.07.2008г.,издадено от Община Несебър, с което за "Елина" АД гр. Стара Загора, представлявано от Галина Нефтянова Нефтянова са установени задължения за данък върху недвижими имоти за 2008г. в размер на 5 850 лева и лихви в размер на 25,70 лв., потвърдено със съобщение изх. № 92- 00- 3047/11.08.2008г. на началник отдел "МДТ" Община Несебър.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 1410/2008, XIV състав Наказателни касационни производства М.Г.Г. РУ НА МВР НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324 от 28.07.2008г. постановено по НАХД № 126/2008г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
205 Административно дело No 1417/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ РЕСПЕКТ 1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 19.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на ревизионен акт № 800345/30.06.2008 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта му, в която е потвърден с решение № РД-10-253/21.08.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП относно определените задължения по ЗДДС - за данъчен период юни 2007 година - 46 476,61 лева главница и 5415,39 лева лихва, за юли 2007 година - 4974,38 лева главница и 636,35 лева лихва, за август 2007 година - 5839,81 лева главница и 677,49 лева лихва, и за септември 2007 година - 3737,64 лева главница и 390,02 лева лихва.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 800345/30.06.2008 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП в частта му по ЗДДС за данъчни периоди октомври 2007 година и ноември 2007 година.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати на "Респект 1" ООД - гр. Карнобат с ЕИК по БУЛСТАТ 131063188 сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по делото - държавна такса и депозит за вещо лице.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
206 Административно дело No 1419/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ТАМПА ТРЕЙД БГ ЕООД ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ КУНЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 05.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2051/02.07.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден изцяло с Решение № РД-10-246/16.08.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "Тампа трейд БГ" ООД - гр.Бургас, са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периодите м.03, м.04, м.07 и м.10 2004 год., както и корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2004 год., ведно с лихвите за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, да заплати на "Тампа трейд БГ" ООД , гр.Бургас, ул."Велико Търново" № 14А, с Булстат 102860868 сумата от 1540 лв. разноски по делото.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
207 Административно дело No 1421/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 18.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас № 26 от 05.06.2008г. и оставения с него в сила отказ изх.№ 94А-00-27/15.04.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО за заверка на осигурителен доход в осигурителна книжка на А.М.Г. ***, за периода от септември 2004г. до декември 2006г., като земеделски поризводител.
ВРЪЩА Преписката на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас за ново произнасяне съобразно мотивите на съдебното решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
208 Административно дело No 1424/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.Ж. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 04.03.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед № Z-1217/02.09.2008г. на кмета на Община Созопол в частта, в която е утвърдена оценката на недвижим имот, находящ се землището на с.Черноморец, Община Созопол, местността "Митков мост" с № 34 по плана на новообразуваните имоти с площ от 472кв.м. от 35 399 (тридесет и пет хиляди триста деветдесет и девет) лева на 294 (двеста деветдесет и четири) лева.
ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на М.С.Ж. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 325 (триста двадесет и пет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
209 Административно дело No 1433/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДОРАДО-НАДЕЖДА ПЕТКАНОВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 04.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Дорадо - Надежда Петканова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул."Стара планина" № 19 против Заповед № 2228/21.08.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ "Дорадо - Надежда Петканова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул."Стара планина" № 19 да заплати на община Бургас сумата от 80 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
210 Административно дело No 1435/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 24.02.2009г., в законна сила от 04.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1435 по описа на Административен съд - гр. Бургас за 2008 г.
ИЗПРАЩА жалбата, ведно с цялата преписка, на началника на РДНСК - гр. Бургас за произнасяне.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.


 
211 Административно дело No 1438/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 09.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Царево, представлявана от кмета Петко Арнаудов, с административен адрес: гр.Царево, ул."Хан Аспарух" № 36, против заповед № 28 от 12.08.2008г. на началника на РДНСК - гр.Бургас за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж: "Експериментален пречиствателен модул с подвижна стена", находящ се в УПИ ІІ, кв.13, с.Синеморец, общ.Царево, изпълнен от община Царево.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
212 Административно дело No 1440/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 11.02.2009г., в законна сила от 06.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0054/25.07.2008 г. на Началника на Митница Бургас. ВРЪЩА преписката на Началника на Митница Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона. ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция, гр. Бургас да заплати на Динг-Павлови и сие" СД - гр. Созопол със ЕИК по БУЛСТАТ 812013273, сумата от 250 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението, че е изготвено.
 
213 Административно дело No 1441/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 11.02.2009г., в законна сила от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2604-0056/25.07.2008г., издадено от началника на Митница Бургас, с което е постановен отказ да се издаде удостоверение за освободен от акциз краен потребител на СД "Динг - Павлови и сие" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, представлявано от управителя Николай Богданов Павлов.
ИЗПРАЩА преписката на началника на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг - Павлови и сие" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, представлявано от управителя Николай Богданов Павлов съобразно задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД "Динг - Павлови и сие" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, представлявано от управителя Николай Богданов Павлов съдебно-деловодни разноски в размер на 250 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
214 Административно дело No 1451/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕРОЛИН КЮЧУКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еролин Кючуков" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 32, вх. 1, ет. 4, ап. 10 срещу Ревизионен акт № 02002881/02.04.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-281/18.06.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е отказан данъчен кредит в размер на 1 891 лв. за периода м. декември 2005 г. и е начислена лихва 308,46 лв.
ОСЪЖДА "Еролин Кючуков" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 32, вх. 1, ет. 4, ап. 10 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 171,97 лв. лв. (сто седемдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
215 Административно дело No 1467/2008, IX състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 24.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение на Общински съвет - Камено, взето по т.1 от дневния ред на проведено заседание на 11.09.2008 год., обективирано в Протокол № 14/11.09.2008 год., със следното съдържание: "1.Общински съвет Камено не намира за целесъобразно прекратяване на договора за наем с г-жа Мария И.С..*** да бъде спазен срока на договора, който изтича на 01.12.2011 година", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
216 Административно дело No 1468/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИНТЕРМАРИНА ООД С У-ТЕЛ ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 21.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 11.11.2008 г. , с което е приключено събирането на доказателства и е даден ход по същество по адм.д. № 1468 по описа за 2007 г. на Административен съд - Бургас. Да се изиска от Бургаски окръжен съд адм.д. № 304 по описа за 2006 г. Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.03.2009 г. от 10.30 ч. , за която дата и час страните да бъдат уведомени. Определението не подлежи на обжалване.
 
217 Административно дело No 1481/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.,
Р.Ф.Г.,
Н.Л.Г.,
М.П.Д.,
Л.Х.Р.,
И.Г.З.,
Д.Г.Г.,
АЛВАНТ ЕООД ПЕЖМАН ВАРГАИ,
УАН УЪРЛД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД ПЕЖМАН ВАРГАИ,
ОФИШЪЛ БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС ЕООД ПЕЖМАН ВАРГАИ,
ГЛАРУС Р ООД КРАСИМИР ДИМИТРОВ,
М КОНСУЛТИНГ ЕООД МАРТИН ЯНЕВ,
БАРАСФОРД БЪРД ООД ЧАВДАР ЯНЕВ
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 06.02.2009г.
Отхвърля жалбите на К.Й. ***,Р.Ф. Габдулин и Н.Л. ***,М.П.Д. *** ,Л.Х.Р. *** ,И.Г.З. ***,"Гларус Р" ООД гр.Бургас,"М Консултинг" ЕООД гр.Свети Влас,община Несебър,"БарасфордБърд "ООД гр.Свети Влас,община Несебър,както и от Д.Г. ***,"Алвант" ЕООД гр.Бургас,"Уан УЪРЛД Инвестмънт "ЕООД гр.Бургас,"Оишъл Бългериън Пропъртис "ЕООД гр.Бургас,представлявани от адв.Ат.
Т. *** против заповед №2474/16.9.2008 год.на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ VІ в кв.47 по плана на ж.к."Лазур".Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
218 Административно дело No 1486/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА БУРГАС РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 24.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Бургас против Заповед № 30/26.08.2008 год. на началник на РДНСК - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
219 Административно дело No 1495/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ КАРТРЕЙД ОЙЛ ЕООД ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС,
ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС
Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 19.03.2009г.
Отменя мълчаливо потвърдено решение от Директора на РМД Бургас решение в частта му, с която се отказва възстановяване на акциз по реда на чл.26 от ЗАДС №2601-0499/01.8.2008 г.на началник на Митница Бургас в размер на 149 934 лв.за осъществен износ на 249 890 хил.литра дизелово гориво в полза на "Картрейд ойл" ЕООД гр.Бургас,урл.Кооператор №54 като Връща преписката на началника на Митница Бургас за произнасяне по същество при спазване на указанията в мотивите на това съдебно решение.Осъжда РМД Бургас да плати на "Картрейд Ойл" ЕООД гр.Бургас,ул.Кооператор №54 парична сума в размер на 1 550лв./едно пет пет нула лева/,представляващи съдебни разноски по делото.Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
220 Административно дело No 1497/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП К.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 61/04.09.2008 год. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 36/09.07.2008 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване" при РУ"СО" - Бургас.
ИЗПРАЩА преписката на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас за произнасяне по заявлението на К.Д.Г. ***206 и 15207/09.06.2008 г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на задължителните указания по прилагане на закона.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас да заплати на К.Д.Г. *** сумата от 400 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
221 Административно дело (К) No 1498/2008, XI състав Касационни производства Г.Г.К.,
З.Г.К.
ОСЗГ ПОМОРИЕ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Определение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр. Поморие, постановено в закрито заседание на 30.07.2008 година, с което е прекратено производството по гр.д. № 91/2008 година.

Определението е окончателно.


 
222 Административно дело No 1501/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП С.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 30.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Г.,*** срещу Заповед № З-2658/03.09.2007 г. на директора на ОДП - гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1501/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
223 Административно дело No 1502/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Н. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 05.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Н.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да се произнесе по подадена от него молба - искане с вх. № 94-К-97/04.08.2008г. относно предприемане на мерки за недопускане и отстраняване на незаконен строеж "обходен път" в с.Каменар и спиране движението по него, съгласно правомощията на кмета по чл.224 от ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1502/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
224 Административно дело No 1505/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЛОРАНС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: В.В.Е.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Христова Димитрова, в качеството й на управител на "Флоранс" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 147236460 против заповед № 2427/15.09.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
225 Административно дело No 1508/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КАЛИНКА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Дойчев Димитров в качеството на ЕТ"Калинка-Димитър Димитров" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.22, вх.8, ет.5 против Заповед № 2434/15.09.2008г. на заместник кмета на Община Бургас за премахване на основание чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ на преместваем обект - метален павилион за пакетирани захарни изделия, с площ от 3 кв.м и навес към него, находящ се на тротоара на ул."Иван Вазов" №2, гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
226 Административно дело No 1509/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КАЛЕЯ ООД ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Калея" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Струга" № 5а срещу Заповед № 2435/15.09.2008 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на основание чл. 57 а , ал.1 т.1 от ЗУТ на преместваем обект - павилион на автобусни билети, с площ от 30 кв. м , находящ се на тротоара на ул. "Булаир" № 11, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
227 Административно дело No 1510/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР УЛТРА 1 ЕООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 22.01.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
ОБЯВЯВА индивидуален административен акт, обективиран в писмо № 70-У-34/01.10.2008 год. на директора на ТД "Приморие" при община Бургас, за НИЩОЖЕН.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
228 Административно дело No 1515/2008, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 03.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание заверено копие от протокол № 17 от 17.11.2008 г. на Общински съвет - гр. Созопол.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1515/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.


 
229 Административно дело No 1518/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ФАВЪМ ВАСИЛКА ФОТЕВА ДИРЕКТОРА НА ТД ЗОРА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Василка Георгиева Фотева против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо изх. №94-В-254/07.05.2008 г. на Директора на ТД "Зора" при Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1518/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни.
 
230 Административно дело (К) No 1528/2008, V състав Касационни производства М.Х.А. ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ РУЕН Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220/25.07.2008 година по гр.д. № 270/2008 година на Районен съд - гр. Айтос.

Решението е окончателно.

 
231 Административно дело No 1533/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ МИХРАН 4 МИХРАН МИХРАНЯН ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 09.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Михран 4 - Михран Михранян" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Цар Симеон І" № 47, ет.4 против заповед № 2436/15.09.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на преместваем обект - павилион за пакетирани захарни изделия с площ от 9 кв.м., разположен върху тротоара на улица "Васил Левски" № 1.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
232 Административно дело No 1535/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр.Бургас, ул."Трапезица" № 5, представлявано от Василий Скрипка - Изпълнителен директор, против мълчалив отказ на Директора на РМД-Бургас да отмени мълчалив отказ на началника на Митница - Бургас за приемане на обезпечение под формата на поръчителство и за отмяна на разпореждането за учредяване на обезпечение във вид на депозит и връщането му.
ИЗПРАЩА искане Изх.№ 318/14.07.2008г. на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр.Бургас, ул."Трапезица" № 5, представлявано от Василий Скрипка - Изпълнителен директор на Началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас за произнасяне.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1535 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните

 
233 Административно наказателно дело (К) No 1538/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" И.Х.И. Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 27.02.2009г.
Отменя съдебно решение №707/8.8.2008 г.,постановено по нахд№1377/2008 год.по описа на Бургаски районен съд , с което е отменено наказателното постановление №02-002043/16.4.2008 год.,издадено от Директора на РД"Автомобилна администрация" гр.Бургас като вместо него Потвържада наказателното постановление №02-002043/16.4.2008 год.,издадено от Директора на РД"Автомобилна администрация" гр.Бургас, с което на И.Х.И. са наложени три отделни наказания -глоби от по 1 000 лв.,всяка за нарушения на чл.40,ал.1 и ал.2 и чл.43,т.4 от Наредба №40/2004 год.на МТС и МВР.Решението е необжалваемо.
 
234 Административно наказателно дело (К) No 1539/2008, XIV състав Наказателни касационни производства П.И.Ц. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 2.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е прекратено производството по образуваното н.а.х.д. № 2407/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия съд.
Определението е окончателно.
 
235 Административно дело No 1553/2008, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.Д.Х.,
М.Д.А.,
М.Х.Д.,
Д.Х.Х.,
Ж.П.Х.,
С.Р.Х.,
А.Г.Х.,
Я.Г.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Х., М.Д.А., М.Х.Д.,Д.Х.Х.,Ж.П.Х., С.Р.Х., Я.Г.И. и А.Г.Х. против отказ за произнасяне по същество, обективиран в писмо № 9194-39/2.09.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.

 
236 Административно дело No 1554/2008, VI състав Други административни дела ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 26.01.2009г.
На основание чл.159, т.1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Голден Бъг" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.В.Търново, бул. България №2, представлявано от Стела Михайлова Александрова, против решение № 338 обективирано в протокол № 10 от 22.08.2008 г. на Общински съвет гр. Несебър, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 1554 от 2008 г. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.
 
237 Административно дело No 1555/2008, XII състав Други административни дела Д.Л.И. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.02.2002 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Л.И. *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба, вх. № ОС 94-Д-227/25.03.2003 г. за закупуване на идеална част от УПИ VІ-786, кв. 159 (бивш квартал 150) по плана на гр. Бургас, съответстваща на притежаваните от него 4,92 % идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1555/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.Л.И. *** за присъждане на разноските по водене на делото.
ИЗПРАЩА административната преписка на областния управител на област Бургас за произнасяне по молба, вх. № ОС 94-Д-227/25.03.2003 г. на Д.Л.И. ***.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
238 Административно наказателно дело (К) No 1556/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Г.С. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 27.02.2009г.
Оставя в сила определение от 25 август 2008 година,постановено по ахд №17/2008 година по описа на Несебърския районен съд , с което се оставя без разглеждане жалбата против Наказателно постановление №ІV -8/01.11.2007 год.издадено от Началника на РПУ Несебър.Определението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
239 Административно дело No 1558/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПИРГОСПЛОД АД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жарбата на "Пиргосплод" АД - гр. Бургас против отказ на Областен управител на област Бургас да издаде заповед за определяне на купувач, цената и условията на плащане за проведен търг с тайно наддаване за недвижим имот частна държавна собственост, представляващ имот пл. № 1306 с площ 4 160 кв.м. по кадастрален план на гр. Поморие, находящ се на ЖП гара Поморие, предвид че същото се явява част от процедурата по издаване на заповед на Министъра на транспорта е не подлежи на самостоятелно обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1558/2008 година по описа на Административен съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд, считано от съдебно заседание за присъстващите страни и от уведомяването за неприсъстващите страни.
 
240 Административно дело No 1559/2008, VII състав Дела от административен характер по ОДП И.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Р.П. *** с ЕГН: ********** против Заповед № З-1062/18.04.2007г., издадена от директора на ОДП - гр.Бургас, с която на основание чл.76, т.2 от ЗБДС му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и за издаване на паспорти или заместващите ги документи.
ОСЪЖДА И.Р.П. *** с ЕГН: ********** да заплати на ОДП - Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 80,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
241 Административно дело No 1561/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ АЕТОС ГАЗ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 18.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение на началника на Митница - Бургас, обективирано в писмо с изх. № 2603-0872/18.09.2008г., с което на "Аетос газ" ООД- гр.Айтос, ул."Славянска" № 92, бивш стопански двор, представлявано от управителя Генчо Костадинов Костадинов, е отказано частично възстановяване на платени без основание митни сборове по ЕАД № 08BG001000H41590/16.07.2008г., по подадено от "Аетос газ" ООД искане с вх. № 2603-0872/12.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница - Бургас да заплати от бюджета си на "Аетос газ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Айтос, ул."Славянска" № 92, бивш стопански двор, представлявано от управителя Генчо Костадинов Костадинов, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
242 Административно дело No 1564/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.З. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.З. ***, против отказ на началника на Общинска служба по "Земеделие" - гр.Бургас към Областна дирекция "Земеделие" - гр.Бургас, обективиран в писмо с изх. № 1098/26.09.2008г. на ОС "З"-гр.Бургас, за извършване на административна услуга - въвеждане на промени в регистъра на имотите и регистъра на собствениците, чрез отразяване на поземлен имот № 087020, ЕКАТТЕ 07079, представляващ лозе с площ 14.998 дка, находящ се в м. "Оникилика", земл. гр.Бургас, общ.Бургас, като собствен на Д.И.З..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
243 Административно дело No 1585/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БИО КЛИМА ЕООД СТЕЛА МАРИНОВА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 26.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1585/2008г. по описа на Административен съд - Бургас, в частта, в която е образувано по жалбата на "БИО КЛИМА"ЕООД гр.Бургас против Заповед №2448/15.09.2008г. на гл.експерт "АС" при Община Бургас.
ИЗПРАЩА преписката по жалбата на "БИО КЛИМА"ЕООД гр.Бургас против Заповед №2448/15.09.2008г. на гл.експерт "АС" при Община Бургас по компетентност на началника на РДНСК гр.Бургас.
Определението може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.


 
244 Административно дело No 1592/2008, IV състав Други административни дела КАЛЕЯ ООД БОРИСЛАВ КРУМОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 11.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1592/2008 г. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело №1592/2008 г. към административно дело №1552/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
245 Административно дело No 1595/2008, VI състав Други административни дела Й.С.Б. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 18.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед №2758/14.10.2008г. на зам.кмета на Бургас, с която е заповядано да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство, собственост на Й.С.Б. ***, паркирано върху територия общинска собственост с местоположение гр.Бургас, на ъгъла на ул.Иван Шишман и ул.Елин Пелин, като незаконосъобразна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
246 Административно дело No 1597/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Д. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 30.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Д. против Заповед № 40/ 24.09.2008г.на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е отхвърлена жалбата на М.Х.Д. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 27.02.2008г. за "Жилищна сграда със сградно ВиК отклонение" в УПИ І 1397 кв.103 по плана на гр. Созопол в едно с одобрените на 07.02.2008г. проекти.
ОСЪЖДА М.Х.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 150лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
247 Административно дело No 1598/2008, VII състав Други административни дела КАЛЕЯ ООД БОРИСЛАВ КРУМОВ,
МЕТРО СОФИЯ ООД ПРЕДСТ ОТ ПЪЛНОМ СИМЕОН П. МИЛУШЕВ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 30.03.2009г.
Отменя определението, с което е даден ход на устните състезания.ПРИСЪЕДИНЯВА АХД№1598/2008г. към АХД№1552/2008г. по описа на Административен съд- гр.Бургас за постановяване на общо решение по тях. Прекратява производството по АХД№1598/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
 
248 Административно наказателно дело (К) No 1599/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Й.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 17.03.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 956/26.09.2008 год., постановено по НАХ дело № 2190/08 год. по описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
249 Административно наказателно дело (К) No 1601/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АПИА ПЛЮС ЕООД ИВАН ХРИСТОВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА СОФИ Председател и докладчик: А.Г.В.  Определение от 27.02.2009г.
Остава в сила определение от 19 септември 2008 година,постановено по нахд№2323/2008 година по описа на Несебърския районен съд ,с което се оставя без разглеждане жалбата против наказателно постановление №01376/30.5.2008 год.издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр.София.Определението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
250 Административно дело No 1602/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ДЕНИЗ ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 16.02.2009г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 280800108/07.07.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-271/08.09.2008 год., В ЧАСТТА, в която, в тежест на Пламен Иванов Петров от гр.Ямбол, ул."Клокотница" № 1, вх.Е, ет.2, ап.4, за дейността му като ЕТ "Дениз - Пламен Петров" - гр.Ямбол, с.а., са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчен период м. декември 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Пламен Иванов Петров от гр.Ямбол, ул."Клокотница" № 1, вх.Е, ет.2, ап.4, в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Пламен Иванов Петров от гр.Ямбол, ул."Клокотница" № 1, вх.Е, ет.2, ап.4, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 762 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
251 Административно наказателно дело (К) No 1605/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО КАРНОБАТ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 05.01.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 215 от 22.07.2008г. на Районен съд - гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 50 по описа за 2008г., и вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба с вх.№ 692/13.06.2008г. на КРС, подадена от Д.Д.М. ***, против наказателно постановление № 39/16.01.2008г. на директора на Държавно лесничейство - гр.Карнобат, в частта, в която Д.Д.М. за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет № 0074843.
Прекратява производството по делото.
Решението е окончателно.
 
252 Административно наказателно дело (К) No 1606/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРО СЪРВИС ООД СТЕФАН БУХЧЕВ КЗП РД БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 12.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330/18.08.2008 год., постановено по НАХД № 99/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.


 
253 Административно дело No 1607/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РУМЕН СТОЯНОВ ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 29.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Румен Стоянов" гр.Бургас, ул."Александровска" № 45, ет.1 против Заповед № 2442/15.09.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
254 Административно дело No 1613/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 20.01.2009 г. , с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по а.х.д. № 1613 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. Конституира като ОТВЕТНИК по делото Началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас. Конституира като заинтересована страна по делото Началника на Митница Бургас. НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.02.2009 г. от 10.20 часа, за която дата и час да се призоват страните. Определението не подлежи на обжалване.
 
255 Административно дело No 1613/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА БУРГАС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЧЕСКО БЮРО СВОБОДНА ЗОНА БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр.Бургас, ул."Трапезица" № 5, представлявано от Василий Скрипка - Изпълнителен директор, против отказа на началника на Митническо бюро Свободна зона Бургас за приемане на обезпечение под формата на поръчителство, обективиран в писмо изх.№ 406/08.08.2008г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1613 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
256 Административно дело No 1615/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.В.Д.,
Й.Б.С.
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: В.В.Е.  Определение от 23.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Калин Козладеров - гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 7, ет.3 с посочени автори Б.В.Д. ***, ул. "Климент Охридски" № 37 и Й.Б.С. ***, ул. "Пловдивско шосе" № 15, против заповед № РД-14-521/31.08.2008 година на заместник-началника на ДНСК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1615/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
257 Административно дело No 1616/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.В.Д.,
Й.Б.С.
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 30.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Б.С. против Заповед № РД- 14- 519/ 21.08.2008г. на зам. Началника на ДНСК гр. София. Със заповедта на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна сграда", находящ се в ПИ № 054236 по КВС м."Айроди", землище на гр. Ахтопол, общ. Царево.
ОСЪЖДА Й.Б.С. ***, направените по делото разноски в размер на 150 лева.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.В.Д. против Заповед № РД- 14- 519/ 21.08.2008г. на зам. Началника на ДНСК гр. София. Със заповедта на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна сграда", находящ се в ПИ № 054236 по КВС м."Айроди", землище на гр. Ахтопол, общ. Царево и прекратява производството по адм. дело №1616.08 по опис на Административен съд гр. Бургас по отношение на този жалбоподател.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 1626/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.З.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 10.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 985 на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1690 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
259 Административно наказателно дело (К) No 1627/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР ЗИКО 2004 ЕООД ЗЛАТИН ГОСПОДИНОВ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 903 от 08.09.2008г., постановено по НАХД № 1901/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № П-16/06.06.2008г., издадено от председателя на ДАМТН и наложената на "Зико 2004" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Сливница" № 59, представлявано от управителя Златин Василев Господинов имуществена санкция в размер на 4000 лева на основание чл.93а от ЗАвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
260 Административно дело No 1629/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Я.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 22.01.2009г., в законна сила от 22.01.2009г.
Отменя Решение № РД- 10- 299/ 10.10.2008г. , постановено от Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас.
Изпраща преписката на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас за произнасяне по същество, по подадената от Я.М.М. жалба против АПВ № 3581/ 15.08.2008г, издаден от Мирка Колева Кисьова - М., инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Сливен.
Определението не подлежи на обжалване.

 
261 Административно дело (К) No 1635/2008, XII състав Касационни производства Х.Т.С. ОСЗГ СУНГУРЛАРЕ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 16.01.2009г.
Обезсилва решение №89 от 26.05.2008 г.по адм.д.№576/1994 г.по описа на Карнобатски районен съд.Връща делото на същия състав на Карнобатски районен съд за изпълнение на съдопроизводствените действия по изпращане на препис о касационната жалба с приложенията към нея на другата страна с указание,че същата има право на отговор в 14 дневен срок от получаването й.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
262 Административно дело No 1638/2008, VI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие О.Ш. СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОУ НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Определение от 09.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.О., гражданка на Украйна, родена на 13.10.1955г., с постоянен адрес гр.Бургас, жк М.Рудник, бл. № 77, вх. 3 ет. 7. поради отказ от същата.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1638/2008г. по описа на Административен съд Бургас.
Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.

 
263 Административно дело No 1644/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.В.П. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 04.02.2009 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на З.В.П. *** по чл. 257 от АПК срещу началника на РДНСК-гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1644/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
264 Административно дело (К) No 1647/2008, IX състав Касационни производства И.Х.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РУЕН Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 05.01.2009г.
Оставя в сила решение №107/29.06.2008 год.,постановено по гр.д.№655/2007 год.по описа на Районен съд -Айтос.Решението е окончателно.
 
265 Административно наказателно дело (К) No 1662/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.В.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 819 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1624/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4334/20.03.2008г., издадено от началника на група в сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас и наложените на М.В.Г. ***0 административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
266 Административно дело No 1663/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.Ч. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 21.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Ч. против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър да издаде заповед за одобряване на ПУП.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1663/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от уведомяването за жалбоподателя и от днес за ответника.
Препис от протокола да се изпрати на жалбоподателя.

 
267 Административно дело No 1666/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ТОТЮ ООД ДЕЛЧО ТОДЕВ ДЕЛЧЕВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 49/12.02.2007 год. на заместник-директор на ТД на НАП - Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка на търговското дружество "Тотю" ООД, гр.Хасково и представляваща запечатване на обект - лоби бар в комплекс "Каменец", гр.Китен, за срок до 1 месец, както и забрана достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
268 Административно дело No 1667/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТОТЮ ООД ДЕЛЧО ТОДЕВ ДЕЛЧЕВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 23.03.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 50/12.02.2007 год. на зам.директор на ТД на НАП - Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка на търговското дружество "Тотю" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, Източна индустриална зона, представлявано от Делчо Тодев Делчев - управител, изразяваща се в запечатване на обект: ресторант - комплекс "Каменец", гр.Китен, за срок до 1 месец, и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
269 Административно наказателно дело (К) No 1670/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БУЛ МАРКЕТ ООД НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ИЛЧЕВСКА ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 10.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1067 от 30.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2582 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
270 Административно дело No 1671/2008, IV състав Други административни дела Я.Г.И. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 16.02.2009г.
Отхвърля жалбата от Я.Г.И. против Решение № 94- Я- 174/17.10.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без уважение искането на Я.Г.И. за отмяна отчуждаването и възстановяване собствеността върху отчуждените от наследодателката му Дана Георгиева Мънева, 400/ 2880 ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв. 10 по плана на гр.Бургас, кв. Изгрев.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
271 Административно дело (К) No 1681/2008, XI състав Касационни производства Я.И.И.,
Д.И.И.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1431 от 24.09.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по гр. дело № 2464 по описа на БРС за 2007г.
Решението е окончателно.
 
272 Административно дело No 1686/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА МБАЛ БУРГАС АД Д-Р БОЯН БУДАКОВ   Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмет на община Бургас за издаване на официални копия, в пълния им вид, на актове за общинска собственост № 30/22.12.1996 год., № 1064/15.01.1999 год., № 1065/15.01.1999 год., № 1066/15.01.1999 год., № 1067/15.01.1999 год., № 1068/15.01.1999 год., № 1069/15.01.1999 год., № 1070/15.01.1999 год., № 1072/15.01.1999 год., № 1081/25.01.1999 год., № 1333/12.07.1999 год., № 1279/28.04.1999 год., № 3313/10.06.2002 год. и № 3314/10.06.2002 год., поискани със заявление вх. № 19-00-89/24.09.2008 год. от "Многопрофилна болница за активно лечение" АД - гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗПРАЩА административната преписка за произнасяне по заявление вх. № 19-00-89/24.09.2008 год., подадено от "Многопрофилна болница за активно лечение" АД - гр.Бургас до кмета на община Бургас, съобразно задължителните указания по приложението на закона, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.
ОСЪЖДА община Бургас да заплати на "Многопрофилна болница за активно лечение" АД - гр.Бургас сумата от 50 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
273 Административно наказателно дело (К) No 1688/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Определение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение № 364/24.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 366/08 год. по описа на Районен съд - Царево, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Царево за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
274 Административно дело No 1694/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.П.,
Г.Д.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 24.03.2009г.
Отхвърля жалбата на Б.Д.П. и Г.Д.Х. *** против заповед Z1234/8.9.2008 год.на кмета на община Бургас за изменение на ПУП -ПРЗ и на РУП на УПИ ІІІ-242 в кв.24 по плана на гр.Созопол.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
275 Административно наказателно дело (К) No 1700/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ОЗОГРАФОС ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1105 от 14.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2303 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11332-О-0058951 от 29.04.2008г. на директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.100, ал.3 от ЗДДС (отм.), на основание чл.133, ал.1 от ЗДДС (отм.), на ЕТ "Озографос - Йордан Василев" - гр.Камено, представлявано от Йордан Иванов Василев, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 300 лв.
Решението е окончателно.
 
276 Административно наказателно дело (К) No 1701/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ОЗОГРАФОС ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1014 от 15.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2304 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11330-О-0034383 от 29.04.2008г. на директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.100, ал.3 от ЗДДС (отм.), на основание чл.133, ал.1 от ЗДДС (отм.), на ЕТ "Озографос - Йордан Василев" - гр.Камено, представлявано от Йордан Иванов Василев, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 300 лв.
Решението е окончателно.
 
277 Административно дело No 1703/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.И. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г.
Отменя Заповед № 2867/11.10.2008г. на Зам. Кмета на Община гр. Бургас, с която на осн. чл. 37б ал.4 и 5 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Бургас, издадена на осн. чл. 44 ал.2 ЗМСМА е наредено да се изпълни принудително преместване и разкомплектоване на ИУМПС, собственост на И.С.И., паркирано върху територия общинска собственост с местоположение гр. Бургас, на ъгъла на ул."Левски " и "Ивайло".
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
278 Административно наказателно дело (К) No 1708/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ОЗОГРАФОС ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 11.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1139 от 14.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2310 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11338-О-0036732 от 29.04.2008г. на директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.179 от ЗДДС, на ЕТ "Озографос - Йордан Василев" - гр.Камено, представлявано от Йордан Иванов Василев, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 300 лв.
Решението е окончателно.
 
279 Административно наказателно дело (К) No 1709/2008, XIII състав Наказателни касационни производства САТЕЛИТ ФАРОТ 96 ООД БЕНЧО БЕНЧЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 13.02.2009г.
Отменя изцяло решение № 1110 от 24.10.2008 г., постановено по нахд. № 1701/2008 г. по описа на Бургаския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1796-О-0053359/17.05.2007 г. на директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Бургас, с което на основание чл. 64, ал.1 от ЗКПО (отм.), вр. чл. 51, ал.2 от ЗКПО (отм.) на "Сателит Фарот 96" ООД в ликвидация е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
280 Административно наказателно дело (К) No 1710/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР АЙТОС В.Г.В. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 272 от 20.10.2008г. постановено по НАХД № 149 от 2008г. на Районен съд - Айтос, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №120/08 от 25.02.2008г. издадено от началника РПУ гр.Айтос, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДП, на основание чл.182, ал.1, т.6 от същия закон на В.Г.В.,*** Загора е наложено административно наказание "глоба" в размер на 250 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
281 Административно наказателно дело (К) No 1717/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ СТОИЛОВ СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/14.10.2008 год., постановено по НАХД № 70/08 год. по описа на Районен съд - Карнобат.

Решението е окончателно.

 
282 Административно дело No 1720/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РИЛА ПРОЕКТ ЕООД РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 33/09.10.2008 год. на началник на РДНСК - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
283 Административно дело No 1721/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Х. РДНСК БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
Отхвърля жалбата на М.Х.Х. против Заповед № ДК- 02- БС- 75/01.09.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ, е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж : "Магазин за хранителни стоки- пристройка към съществуващ магазин", находящ се в УПИ VІІ- 213, кв. 22 по плана на с. Търнак, общ. Руен, извършен от М.Х.Х..
Осъжда М.Х.Х. *** направените по делото разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
284 Административно наказателно дело (К) No 1725/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.К.Г. РПУ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/07.10.2008г., постановено по НАХД № 43/2008г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 690/ 21.07.2008г., издадено от началника на РПУ - гр.Поморие.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 1726/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР НЕСЕБЪР Д.М.Д. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429/27.10.2008 г., постановено по НАХД № 165/2008 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление №1836/17.06.2008 г. на Началника на РПУ - гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 5, ал. 2 т. 3, предл. първо и чл. 35, ал. 2 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1, предл. първо и чл. 179, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 5, предл. пето от същия закон на Д.М.Д., гражданка на Великобритания са наложени административни наказания - глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 19 контролни точки.
Решението не подлежи на обжалване. 
286 Административно наказателно дело (К) No 1734/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ С.Я.К. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 414 от 15.10.2008г. постановено по НАХД № 131/2008г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
287 Административно дело No 1737/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ТИМОС ТЕМЕЛИЯ ИВАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 04.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Темелия Димитров Иванов в качеството на ЕТ"ТИМОС- Темелия Иванов" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к."Бр.Милдинови" бл.128, вх.1, ет.1 против Заповед № 2433/15.09.2008г. на заместник кмета на Община Бургас, с която, на основание чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, е наредено на жалбоподателя да премахне преместваем обект - павилион за промишлени стоки, с площ от 30 кв.м, находящ се на тротоара на ул."Цар Симеон" и ул."Ст.Стамболов", гр.Бургас, като неоснователна.
ОСЪЖДА Темелия Димитров Иванов в качеството на ЕТ"ТИМОС- Темелия Иванов" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к."Бр.Милдинови" бл.128, вх.1, ет.1 да заплати на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 (осемдесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
288 Административно наказателно дело (К) No 1739/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Определение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 365 от 28.10.2008 г. по нахд № 367/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
289 Административно дело No 1740/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.В.Б.,
В.И.Б.
ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Определение от 30.03.2009г.
Предвид направеното в днешно съдебно заседание оттегляне на жалбата и на основание чл.155, ал.1, във вр. с чл.159, т.8 от АПК
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.В.Б. и В.И.Б.,*** против заповед № 2892/24.10.2008г. на заместник кмета на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1740/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 
290 Административно наказателно дело (К) No 1744/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Н.П.М. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 992/17.10.2008 г., постановено по НАХД № 1086/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, с което е отменено Наказателно постановление №02-001954/27.03.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - гр. Бургас, с което на ЕТ "СТОРН - Н. Маврев", представляван от Н.П. Маврев, на основание чл. 104а от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Решението не подлежи на обжалване.

 
291 Административно наказателно дело (К) No 1745/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД М ТИХОЛОВА Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1038/07.10.2008 година по НАХД № 1530/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 26196/18.09.2008 година на директора на РД за области Бургас, Сливен и Ямбол към ГД "Контрол на пазара" в КЗП.


Решението е окончателно.

 
292 Административно наказателно дело (К) No 1746/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЕТ ИПСМПДБ Д-Р ЗЛАТИНКА РАДЕВА Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 946/06.10.2008г., постановено по НАХД № 1688/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 02/15.05.2008г., издадено от председателя на Комисията за защита на личните данни и наложената на ЕТ "Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по детски болести д-р Златинка Радева" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Славейков", бл.6, вх.5, ет.5 имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.42, ал.4 от Закона за защита на личните данни за нарушение на чл.17б, ал.4 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
293 Административно дело No 1748/2008, IV състав Дела от административен характер по КСО Й.Г.Б. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 02.02.2009г.
Отхвърля жалбата на Й.Г.Б. против Решение № 69/ 04.11.2008г., издадено от Директора на РУ "СО" гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
294 Административно дело No 1749/2008, X състав Дела от административен характер по ОДП Д.Г.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед рег.№ З-4067/04.11.2008г. на Директора на ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.224, ал.2, т.2 от ЗМВР, във връзка с чл.226, ал.1, т.3 от ППЗМВР на Д.Г.Д. *** е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от три месеца.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
295 Административно наказателно дело (К) No 1760/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АУТО ФЪН ЯНАКИЕВ И ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1213/28.10.2008 година по НАХД № 2763/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.


 
296 Административно наказателно дело (К) No 1761/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Е.Ч. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1029/23.10.2008 г., постановено по НАХД № 2522/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас в обжалваната част.
Решението не подлежи на обжалване.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 1762/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ИД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.В.К. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1017/20.10.2008 г., постановено по НАХД № 2413/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, с което решение е отменено Наказателно постановление №02-**********/21.07.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - гр. Бургас, с което на Г.В.К. *** за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Наредба №12/05.01.2007 г. на МТ и ДАМТН и на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 500 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
298 Административно наказателно дело (К) No 1765/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ ТРАНСВИДЕОКОМ ПРИМОРСКО ООД ПЕТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 13.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 16.10.2008 г., постановено по нахд № 388/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
299 Административно дело No 1771/2008, IV състав Други административни дела ЕТ ДИАНА 98 ДИМЧО ТЕНЕВ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 05.03.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Димчо Желев Тенев в качеството му на ЕТ "Диана-98-Димчо Тенев" против Заповед №492/16.10.2008г. на Зам.Кмета на Община Малко Търново. Прекратява производството по адм.дело №1771/2008г. по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гСофия в седемдневен срок от съобщаване на определението.
 
300 Административно дело No 1774/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ВЕЗНИ АНТОАН ИВАНОВ ПОДМОЛОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 13.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Антоан Иванов Подмолов от гр.Нова Загора, ул."Капитан Петко войвода" № 55 А против Ревизионен акт № 20000443/10.07.2008 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден изцяло при оспорването по административен ред с Решение № РД-10-293/07.10.2008 год. на директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя Антоан Иванов Подмолов от гр.Нова Загора, е установено допълнително задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.), за отчетната 2006 год., в размер на 7 024,42 лв., ведно с дължимата лихва за забава.
ОСЪЖДА Антоан Иванов Подмолов от гр.Нова Загора, ул."Капитан Петко войвода" № 55 А да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас сумата от 579 лв. разноски по делото.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
301 Административно дело No 1775/2008, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.Н.С. ОСЗ БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 26.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 4789 А от 7.07.2008г. на Общинска служба "Земеделие и гори" - гр.Бургас, с което е определила на А.Н.С. правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи - 13 дка, ІІІ категория, само с поименни компенсационни бонове на обща стойност 14 950 лв., по 910 лв./дка, като стойността в лева е равна на броя ПКБ.
ВРЪЩА делото като преписка на Общинска служба по земеделие-гр.Бургас за произнасяне при спазване на задължителните указания в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
302 Административно наказателно дело (К) No 1776/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1141/30.10.2008 година по НАХД № 2452/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № НП-562/30.05.2008 година на заместник - кмета на община Бургас, като намалява размера на наложеното наказание "глоба" от 286 лева на 50 лева.


Решението е окончателно.


 
303 Административно наказателно дело (К) No 1777/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.П.Е. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 13.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1027 от 21.10.2008 г., постановено по нахд № 2490/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
304 Административно наказателно дело (К) No 1778/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Н.С. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 26.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1220 от 28.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2402 по описа за 2008г. на БРС, и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП - 609 от 4.06.2008г., издадено от заместник кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.9, ал.1, т.9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), на основание чл.16 от същата наредба, на Д.Н.С. ***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2500 лв.
Решението е окончателно.
 
305 Административно наказателно дело (К) No 1780/2008, XIII състав Наказателни касационни производства СИЛВАН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РД КЪМ ГД КОНТРОЛ НА ПАЗАРА В КЗП Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 961/14.10.2008г. постановено по НАХ дело № 1533/2008г. по описа на Районен съд - Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8022/21.03.2008 год., издадено от директор на РД към ГД "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, с което на "Силван" ЕООД, гр.Поморие е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението е окончателно.

 
306 Административно дело No 1784/2008, IV състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие И.П.И.,
Д.И.Х.
ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 27.01.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. и Д.Х.И. *** от Решение № 25/ 06.08.2008г. на ЕСУТ при Община Бургас, с което е уважено частично възражение за промяна на устройствена зона за "Ок" за УПИ ІІ- 198, с показатели за устройствена зона "Ок"- като за кв. 53 и е дадено становище УПИ ІІ да се отреди за имоти 392 и 393, които да се отразят в КВС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1784/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
307 Административно дело No 1785/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЮНИ АД СОЗОПОЛ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 10.03.2009г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Дюни" АД против Заповед № РД-14-446/22.05.2008 годинана заместник началника на ДНСК - гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1785/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съдебно заседание за присъстващите, а за неприсъстващите от уведомяването им.
 
308 Административно дело No 1788/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №55/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 11 617 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
309 Административно дело No 1789/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №58/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 20 628 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
310 Административно дело No 1790/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №57/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 122 750 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
311 Административно дело No 1791/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №56/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 13 876 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
312 Административно дело No 1792/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: А.Г.В.  Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ №59/2008 год.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 1 408,14 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на "Пристанище -Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
313 Административно наказателно дело (К) No 1795/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Р.В.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 457/06.11.2008 година по НАХД № 173/2008 година на Районен съд - гр. Несебър.
Вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-002136/29.05.2008 година на директора на РД "Автомобилна администрация" - Бургас.


Решението е окончателно.

 
314 Административно наказателно дело (К) No 1796/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.А.М. РУ НА МВР НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Оставя в сила решението
 
315 Административно наказателно дело (К) No 1797/2008, XIII състав Наказателни касационни производства К.Г.Г. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1208/06.11.2008г., постановено по НАХД № 2741/2008г. по описа на Бургаски районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
316 Административно наказателно дело (К) No 1799/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.Р.И. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 467 от 13.11.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3239 по описа на БРС за 2008г.,
Определението е окончателно.
 
317 Административно дело (К) No 1800/2008, XI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Я.С.Я. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1338/10.10.2008г. постановено по гр.д.№ 876/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
318 Административно дело (К) No 1801/2008, XII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ Т.Н.И. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1237/10.10.2008 г. постановено по гр. д. № 698/2008 г. по описа на БРС.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Н.И. ***, община Созопол за присъждане на разноски по водене на делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
319 Административно дело (К) No 1802/2008, IX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ П.И.И. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1677/29.10.2008 год., постановено по гр.дело № 1234/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

 
320 Административно дело (К) No 1803/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ С.П.Д. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1238/10.10.2008г. постановено по гр.д.№ 705/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
321 Административно дело (К) No 1804/2008, VII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Т.М.Т. Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1455/1.10.2008г., постановено по гр.дело № 703/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
322 Административно наказателно дело (К) No 1805/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Х.М. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 283/27.10.2008г., постановено по н.а.х.д. № 219 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Айтос.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-298/21.05.2008г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
323 Административно дело No 1811/2008, V състав Други административни дела ЛАРГО ЕООД МАРТИН МАРГЕЛОВ МИРЧЕВ,
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НА ДРЕБНИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Определение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Ларго" ЕООД-гр.Бургас, представлявано от Мартин Маргелов Мирчев и Асоциация за защита на дребния и среден бизнес-гр.Бургас, представлявана от Николай Димитров, против заповед № 3072/14.11.2008 г. на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА административното производство по административно дело № 1811/08 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба пред тричленен състав на Върховен административен съд на Р България в седмодневен срок, считано от днес, за явилите се по делото страни и в същия срок, считано от съобщаването, на неявилите се в днешно съдебно заседание страни.

 
324 Административно наказателно дело (К) No 1812/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО СОФИЯ СОЛОМАТ ЛНК ООД КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ПЕРЕВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1142/30.10.2008 год., постановено по НАХД № 2057/2008 год. по описа на Районен съд - Бургас.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Решението е окончателно.


 
325 Административно наказателно дело (К) No 1813/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС И.Н.И. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 14.10.2008г. постановено по НАХД № 38/2008г. на Поморийски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
326 Административно дело No 1814/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите гр.София, представлявана от председателят й Стефан Юруков против протоколни решения на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД 11-44/23.06.2008г. на директора на ОД"З"-гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по № 1814/2008г. по описа на Административен съд - Бургас
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС.

 
327 Административно дело No 1815/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.П.Й.,
П.П.П.,
С.Г.К.
ОБЩИНА АЙТОС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 06.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.П.Й. ***, П.П.П. *** и С.Г.К. *** против мълчаливия отказ на Кмета на община Айтос за произнасяне по заявление вх.№ 94-00-3678/23.10.2008г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1815 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
328 Административно наказателно дело (К) No 1818/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Д.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 15/21.07.2008г., постановено по НАХД № 338/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-1184/30.10.2007г., издадено от директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на С.Д.С. *** е наложена глоба в размер на 1500 лева на основание чл.42, ал.1 от Закона за храните за нарушение на чл.12, ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
329 Административно дело No 1823/2008, IV състав Други административни дела Г.С.Д. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 15.01.2009г., в законна сила от 30.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата- "молба", адресирана до зам. Кмета на Община Бургас от Г.С.Д., против Заповед № 2760/14.10.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 1823 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
330 Административно наказателно дело (К) No 1824/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.К. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Оставя в сила решението
 
331 Административно дело No 1826/2008, X състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Д.П. МЛАДШИ РАЗУЗНАВ ПРИ РУ НА МВР КАРНОБАТ РАДОСТИН ЕН Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 30.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане рег.№ 55 от 27.11.2008г. издадена от младши разузнавач при РУ на МВР гр.Карнобат.
ОСЪЖДА РУ на МВР гр.Карнобат да заплати на С.Д.П. ***, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 260 лв. (двеста и шестдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
332 Административно наказателно дело (К) No 1829/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Е.М.Х. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е.М.Х., подадена чрез пълномощника му адв. Мирослав К. Димитров, с посочен съдебен адрес: гр. София, ул. "Христо Белчев", № 15, вх.2, против решение №418/22.10.2008г. на Районен съд гр. Несебър, постановено по н.а.х.д.х № 178 по описа на НРС за 2008г., в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 4577 от 29.11.2007г., издадено от начлника на РПУ-Несебър, относно наложеното на касатора административно наказание "глоба" в размер на 150лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от един месец. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по к.н.а.х.дело № 1829/2008г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
333 Административно наказателно дело (К) No 1830/2008, XIII състав Наказателни касационни производства В.Г.Я. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО КАРНОБАТ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Определение от 19.02.2009г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА определение № 293 постановено по н.а.х.д.№ 71/2008г. по описа на Районен съд гр.Карнобат.
Определението не подлежи на обжалване.

 
334 Административно наказателно дело (К) No 1832/2008, XIV състав Наказателни касационни производства МИС КАПРИЗ КОМЕРС АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 981 от 31.10.2008г. постановено по НАХД № 1972/2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
335 Административно дело No 1835/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ РАДКА СТРАТИЕВА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ "Радка Стратиева", със седалище гр.Бургас, представлявано от Радка Вълкова Стратиева против Заповед № 3094/17.11.2008г. на кмета на Община Бургас, с която е заповядано на жалбоподателката да премахне за своя сметка преместваем обект, представляващ автомивка - метална конструкция с два броя клетки с площ 40 кв.м и пластмасово покритие над бетонова площадка с площ 50 кв.м, разположен до бл.460 на к-с"Меден рудник" в гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
336 Административно дело No 1836/2008, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БУЛМЕКС АТАНАС АТАНАСОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 09.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Атанас Ботев Атанасов, в качеството му на ЕТ "Булмекс - Атанас Атанасов" - гр. Асеновград, против заповед № 3025/07.11.2008 година на заместник - кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1836/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му
 
337 Административно дело No 1838/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ВЖК РОДОПА НОВА ЗАГОРА ООД КРАСИМИР МАРИНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 25.02.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 200800160/24.09.2008 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден изцяло с Решение № РД-10-324/21.11.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който, в тежест на жалбоподателя "ВЖК Родопа - Нова Загора" ООД - гр.Нова Загора, е установено допълнително задължение за данък върху добавената стойност в размер на 1 695 лв., за периода 01.06.2005 - 30.06.2005 год., ведно с лихвата за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "ВЖК Родопа - Нова Загора" ООД - гр.Нова Загора, ул."Преславска" № 136, с Булстат 119521420 сумата от 694 лв. разноски по делото.


Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
338 Административно дело No 1839/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: С.Д.Д.  Решение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 2606-0006/26.09.2008г. на началника на Митница - Бургас за отказ за възстановяване на платен акциз в размер на 294 153,69 лв. за доставки на енергийни продукти за зареждане на плавателни съдове, за периодите 8.01.2007г. - 8.09.2008г., мълчаливо потвърдено от директора на РМД - Бургас.
ИЗПРАЩА преписката на началника на Митница - Бургас за ново произнасяне по искането на СД "Динг - Павлови и сие" - гр.Созопол, представлявано от Николай Богданов Павлов, при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Митница - Бургас да заплати от бюджета си на СД "Динг - Павлови и сие", със седалище и адрес на управление: гр.Созопол, общ.Созопол, с посочен в жалбата адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" № 3, ет.8, ст.806, представлявано от Николай Богданов Павлов, сумата от 2 550 /две хиляди петстотин и петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
339 Административно наказателно дело (К) No 1840/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Т.С.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1055/13.11.2008 год., постановено по НАХД № 2419/2008 год. по описа на Районен съд - Бургас.


Решението е окончателно.

 
340 Административно наказателно дело (К) No 1841/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Т.С.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Отменя изцяло решението
 
341 Административно наказателно дело (К) No 1842/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Ф.Н.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 11.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №1199/18.11.2008г., постановено по НАХД № 2456/2008г. на Районен съд - гр.Бургас, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление № НП-536/17.05.2008г. издадено от зам.кмета на Община Бургас, с което на Ф.Н.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл.175, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата е наложена "глоба" в размер на 200 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца., като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-536/17.05.2008г. издадено от зам.кмета на Община Бургас, В ЧАСТТА, с която на Ф.Н.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл.175, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата е наложена "глоба" в размер на 200 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД 1842/08г. по описа на Административен съд гр.Бургас, в частта, в която се оспорва Решение № 1199/18.11.2008г., постановено по НАХД № 2456/2008г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е прекратено производството по НАХД № 2456/2008г, относно наказателно постановление № НП-536/17.05.2008г. издадено от зам.кмета на Община Бургас, в частта, с която на Ф.Н.Д., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата е наложена "глоба" в размер на 20 лева
Определението за прекратяване може да се обжалва пред ВАС на РБ с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
342 Административно наказателно дело (К) No 1848/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ А.А.М. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 20.02.2009г.

ОСТАВЯ в сила Решение № 39/16.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 20/2008 год. на Районен съд - Поморие.

Решението е окончателно.


 
343 Административно наказателно дело (К) No 1849/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ТЕДИ ЕТ - ТОДОРКА СТОЯНОВА Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 26.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 5.11.2008г. на Районен съд - гр.Поморие, постановено по н.а.х.д. № 37 по описа на ПРС за 2008г.
Решението е окончателно.
 
344 Административно дело (К) No 1850/2008, IV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Д.Я.М. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1524/17.10.2008г. постановено по гр.д.№ 700/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
345 Административно дело (К) No 1851/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Т.П.С. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1523/17.10.2008г. постановено по гр.д.№ 699/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
346 Административно дело (К) No 1852/2008, X състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Т.М.Т. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 19.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1526/17.10.2008г. постановено по гр.д.№ 875/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
347 Административно наказателно дело (К) No 1856/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.Г.В. ДИРЕКТОР РД АА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №87/27.11.2008 г., постановено по НАХД №376/2008 г. на Районен съд - гр. Царево. С решението е изменено Наказателно постановление №ДАИ-0000171/03.09.2008 г., на Директор на дирекция ДАИ към ИА "Автомобилна администрация" - гр. София, с което на основание чл. 95, ал. 1 от ЗАП на А.Г.В. е наложено административно наказание - глоба, в размер на 800 лева, за нарушение на чл. 38 от Наредба №34/1999 година на МТ и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №ДАИ-0000171/03.09.2008 г., на Директор на дирекция ДАИ към ИА "Автомобилна администрация" - гр. София, с което на основание чл. 95, ал. 1 от ЗАП на А.Г.В. е наложено административно наказание - глоба, в размер на 800 лева, за нарушение на чл. 38 от Наредба №34/1999 година на МТ.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №87/27.11.2008 г., постановено по НАХД №376/2008 г. на Районен съд - гр. Царево в останалата му част.
Решението не подлежи на обжалване.

 
348 Административно дело No 1860/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 06.01.2009г.
ОСТАВЯ без уважение искането на А.С.С. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-09-72/17.07.2008 година на Областен управител на област Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съдебно заседание.


 
349 Административно дело No 1862/2008, IV състав Други административни дела ЗАЛИВИ ООД ПЕТКО КУЗМАНОВ ЖИВКОВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 24.02.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " ЗАЛИВИ" ООД гр. Бургас, представлявано от Петко Кузманов Живков против Заповед № 3228/ 27.11.2008г., издадена от зам.кмета на Община Бургас. Със заповедта на осн. Чл. 57а ал.1 т.1 и 3ЗУТ , е разпоредено да бъде премахнат преместваем обект:павилион за продажба на книги и канцеларски материали, с площ 6 кв.м., разположен върху общински терен на ул."Александровска" и ул."Л. Каравелов.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
350 Административно дело No 1863/2008, IV състав Други административни дела Н.Т.Л. ОБЩИНА СОЗОПОЛ Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 12.01.2009г., в законна сила от 28.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Н.Т.Л. с неясен предмет и искане. Прекратява производството по адм.дело №1863/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в седемдневен срок от съобщаване на определението.
 
351 Административно наказателно дело (К) No 1864/2008, XIII състав Наказателни касационни производства АУТО ФЪН ЯНАКИЕВ И ГЕОРГИЕВ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГР.БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1246/2008г. постановено по НАХ дело № 2762/2008г. по описа на Районен съд - Бургас.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2253/21.08.2008 год. на директора на ТД на НАП - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Решението е окончателно.

 
352 Административно дело No 1869/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2602-0882/21.10.2008 год. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 год. на директора на РМД Бургас, с което на търговското дружество "Черноморско злато" АД, Поморие е отказано възстановяване на акциз в размер на 21 056,04 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ВРЪЩА административната преписка на началник на Митница - Бургас за произнасяне по искането на "Черноморски злато" АД, гр. Поморие, депозирано с вх. № 2602-0882/07.10.2008 год., съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.
ОСЪЖДА РМД - Бургас да заплати на "Черноморско злато" АД, гр.Поморие сумата от 50 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
353 Административно наказателно дело (К) No 1870/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР НЕСЕБЪР И.Я.В. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 493 от 23.11.2008г. постановено по НАХД № 226/2008г. на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
354 Административно дело (К) No 1871/2008, XI състав Касационни производства Р.Г.Я.,
Г.Г.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПОМОРИЕ Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 26.02.2009г.
Оставя в сила решението
 
355 Административно наказателно дело (К) No 1874/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/19.11.2008 г., постановено по НАХД № 364/2008 г. на Районен съд - гр. Царево и вместо него ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №547/10.09.2008 г., издадено от директора на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна, с което на Община Царево за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
356 Административно наказателно дело (К) No 1875/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС Я.И.Я. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 12.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/11.11.2008 година по НАХД № 361/2008 година на Районен съд - Царево.

Решението е окончателно.

 
357 Административно дело No 1878/2008, VI състав Други административни дела Г.К.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 18.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.К.Д. ***, к-с Меден рудник бл.413, вх.6, ет.7, против Заповед № 01-328 от 31.10.2008г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас, потвърдена с Решение № 23 от 12.12.2008г. на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
358 Административно наказателно дело (К) No 1881/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ПРО СЪРВИС ООД ГР.БУРГАС СТЕФАН БУХЧЕВ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 505/24.11.08 год., постановено по НАХ дело № 100/08 год. по описа на Районен съд - Несебър.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2793/12.12.2007 год., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД "Контрол на пазара" в КЗП.

Решението е окончателно.


 
359 Административно наказателно дело (К) No 1882/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД БУРГАС ПРО СЪРВИС ООД ГР.БУРГАС СТЕФАН БУХЧЕВ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 11.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 504 от 24.11.2008г. постановено по НАХД № 98 от 2008г. на Несебърски районен съд, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2794 от 12.12.2007г. издадено от директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.86 от Закона за туризма е наложено на "ПРО СЪРВИЗ" ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Бургас, ул.Славянска №29, представлявано от Стефан Борисов Бухчев - управител, административни наказания "имуществена санкция" в размер на 500 лв. за нарушение на чл.47, ал.1,т.1 от ЗТ.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
360 Административно наказателно дело (К) No 1884/2008, XIII състав Наказателни касационни производства В.Д.И. НАЧАЛНИК ПП КАТ КЪМ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1321 от 25.11.2008 г., постановено по нахд № 2183/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
361 Административно наказателно дело (К) No 1885/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Х.Г.К. НАЧАЛНИК НА ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1249/28.11.2008г. постановено по НАХ дело № 2223/2008г. по описа на Районен съд - Бургас.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 9089/31.07.2007 год. на началник на група в сектор ПП - КАТ при ОДП - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Решението е окончателно.


 
362 Административно наказателно дело (К) No 1886/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕЛ ДИ СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 11.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1000 от 06.11.2008г. постановено по НАХД № 1761/2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
363 Административно наказателно дело (К) No 1887/2008, XIV състав Наказателни касационни производства М.П.М. НАЧАЛНИК ПП КАТ КЪМ ОДП БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.03.2009г.
 
364 Административно дело No 1888/2008, X състав Други административни дела Н.И.Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС Председател и докладчик: Д.Д.Д.  Решение от 31.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Т. *** против заповед № 05-2116/29.12.2006г. и заповед № 05-2116/30.11.2006г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
365 Административно наказателно дело (К) No 1894/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.С.Е. ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1379/02.12.2008г., постановено по НАХД № 2981/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 728/17.06.2008г., издадено от заместник кмета на Община Бургас като намалява наложената на А.С.Е. *** глоба от 3000 лева на 50 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
366 Административно наказателно дело (К) No 1895/2008, XIII състав Наказателни касационни производства П.И.Г. ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1151а от 24.11.2008 г., постановено по нахд № 2644/2008 г. по описа на Бургаския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-597/04.06.2008 г. на заместник кмета на община Бургас, като намалява наложеното на П.И. *** административно наказание глоба от 3 000 (три хиляди) лв. на 50 (петдесет) лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
367 Административно дело No 2/2009, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Г.Д.,
Н.С.С.,
Т.Л.А.,
М.Е.Г.,
О.Д.Г.,
П.К.К.Й.,
Х.Л.Я.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Г.Г.Р.  Определение от 22.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от на И.Г.Д., Н.С.С., Т.Л.А., М.Е.Г., О.Д.Г., П.К.К.- Й. и Х.Л.Я.- всички в качеството на общински съветници в Общински съвет гр. Поморие против решение по т.2 от дневния ред на ХVІ- то заседание на Общинския съвет Поморие, проведено на 20.12.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 2 /2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателите.

 
368 Административно наказателно дело (К) No 4/2009, XIII състав Наказателни касационни производства Г.Р.Г. НАЧАЛНИК НА РПУ СРЕДЕЦ ПРИ ОДП БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 04.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77/27.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 39/08 год. по описа на Районен съд - Средец.


Решението е окончателно.


 
369 Административно наказателно дело (К) No 5/2009, XIV състав Наказателни касационни производства П.Н.Ж. ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 12.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1370/08.12.2008 година по НАХД № 3251/2008 година на Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява:
ОТМЕНЯ НП № НП-927/12.08.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.
Решението е окончателно.


 
370 Административно наказателно дело (К) No 9/2009, XIII състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС С.Г.Д. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 09.12.2008 г., постановено по нахд № 373/2008 г. по описа на Царевския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
371 Административно наказателно дело (К) No 10/2009, XIV състав Наказателни касационни производства К.А.С. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РПУ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 12.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1388/03.12.2008 г., постановено по НАХД № 3152/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №476/25.08.2008 г., на Началника на Първо РПУ - гр. Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 14д, ал. 1 от ЗКВВООБ на основание чл. 26 от същия закон на К.А.С. е наложено административно наказание - глоба, в размер на 500 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
372 Административно наказателно дело (К) No 11/2009, XIII състав Наказателни касационни производства К.С.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 472/18.11.2008 год., постановено по НАХ дело № 3283/08 год. по описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
373 Административно дело (К) No 12/2009, V състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ С.С.М. Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: С.Д.Д. 
Решение от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1459 от 24.10.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по гр. дело № 711 по описа на БРС за 2008г.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие - гр.Созопол, да заплати от бюджета си на С.С.М. ***, обл.Бургас, съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението е окончателно.
 
374 Административно дело (К) No 13/2009, XII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ С.И.С. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1689/06.11.2008 г. по гр. д. № 873/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.И.С. ***, община Созопол за присъждане на разноски по водене на делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
375 Административно дело No 14/2009, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.П. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.П. *** против Решение № 3518 от 20.12.2008г. на № 1544 от 30.07.2007г. на Кмета на община Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
376 Административно наказателно дело (К) No 16/2009, XIII състав Наказателни касационни производства В.И.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Ю.С.Р. 
Решение от 05.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1153 от 19.11.2008 г., постановено по нахд № 2877/2008 г. по описа на Бургаския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000081/22.08.2008 г. на директора на дирекция "ДАИ" към ИА "Автомобилна администрация", с което на В.И.П. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за административно нарушение по чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози.
ОСЪЖДА ИА "Автомобилна администрация" да заплати в полза на В.И.П. *** извършените разноски по водене на делото в размер на 100 (сто) лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
377 Административно дело (К) No 17/2009, IV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ Д.К.В. Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1466/30.09.2008г. постановено по гр.д.№ 869/2008г. по описа на Районен съд гр.Бургас.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие гр.Созопол да заплати на Д.К.В.,направени по делото разноски в размер на 150 лева.
Изпраща молба / "частна жалба" л.4 от к.а.д. №17/2009г. по опис на Административен съд Бургас/, подадена от адв. Атанас Железчев за допълване на решение в частта за разноските на Районен съд гр. Бургас по компетентност.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
378 Административно дело (К) No 18/2009, IX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СОЗОПОЛ,
К.А.К.
  Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 18.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1467/30.09.2008 год., постановено по гр.дело № 874/08 год. по описа на Районен съд - Бургас.
Решението е окончателно.

 
379 Частно административно дело (К) No 19/2009, XII състав Частни касационни производства ОСЗГ НЕСЕБЪР Д.В.В. Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 04.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от старши юрисконсулт Иван Каменов срещу Разпореждане № 3140 от17.11.2008 г. по адм. д. № 1210/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас за налагане на глоба в размер на 200 лв. на Йордан Манолов Сачанов - началник на ОСЗ-Несебър за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 183 от 30.01.2005 г. по гр. д. № 142/2003 г. по описа на Несебърския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

 
380 Административно дело No 21/2009, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Станимир Христов - прокурор при Бургаска окръжна прокуратура срещу Решение на Общински съвет - гр. Поморие № 393/20.12.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 21/2009 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
381 Административно наказателно дело (К) No 22/2009, XIV състав Наказателни касационни производства Н.К.К. НАЧАЛНИК НА РПУ КАРНОБАТ Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: Л.В.А. 
Решение от 11.03.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 348 от 25.11.2008г. постановено по НАХД № 93 от 2008г. на Районен съд - Карнобат, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление №676/08 от 19.06.2008г. издадено от началника РПУ гр.Карнобат, с което за нарушение на чл.137е, предл.1 от ЗДП, на основание чл.183, ал.4, т.7 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв., и прекратява производството по делото в тази му част.
ОТМЕНЯ решение № 348 от 25.11.2008г. постановено по НАХД № 93 от 2008г. на Районен съд - Карнобат, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление №676/08 от 19.06.2008г. издадено от началника РПУ гр.Карнобат, с което за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №676/08 от 19.06.2008г. издадено от началника РПУ гр.Карнобат, в частта, с която за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон на Н.К.К., е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
382 Административно наказателно дело (К) No 24/2009, XIII състав Наказателни касационни производства Н.И.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.03.2009г.
Оставя в сила решение №1195/19.11.2008г., постанове по нахд №2379/2008 г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №02-002260/05.08.2008г., издадено от директора на Регионална дирекция Автомоблина администрация - гр.Бургас и наложеното на Н.И.Б. *** административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, вр. с чл.66, т.8 от Наредба №33/3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
383 Административно дело No 33/2009, VII състав Други административни дела Ж.Д.Д. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 20.01.2009г.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 33/2009г., с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд- гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
384 Административно дело No 34/2009, X състав Други административни дела АВТОКОМПЛЕКТ ООД ДИМИТЪР ХАДЖИЛУКОВ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 20.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 34/2009г. с административно дело № 32/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас, като производството ще продължи под № 32/2008г. .
Определението не подлежи на обжалване.

 
385 Административно дело No 35/2009, XI състав Други административни дела В.Д.Х. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 20.01.2009г.
СЪЕДИНЯВА административно дело № 35/2009 г. с административно дело № 32/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, като производството ще продължи под № 32/2009 г. . ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. № 35/2009 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
386 Административно дело No 36/2009, IX състав Други административни дела В.А.С.,
П.А.П.,
К.Г.И.,
М.П.Я.
ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.С., К.Г.И., П.А.П.,***, п.к.20 и М.П.Я. *** против Решение № 3257/22.12.08 год. на кмета на община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба за отмяна на отчуждаване на 400 кв.м. ид.части и 250 кв.м. ид. части от недвижим имот, представляващ бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
387 Административно наказателно дело (К) No 47/2009, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ФРАНЦ МАРИ ЕООД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИНДЖОВА Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Решение от 16.03.2009г.
Отменя решение №1462/12.12.2008г., постановено по нахд №2953/2008г. по описа на районен съд гр.Бургас. Потвърждава Наказателно постановление №ОД-741/07.08.2006г., издадено от Директора на дирекция Обслужване при ТД на НАП - гр.Бургас, с което на Франц мари ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.Морска №16 е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
388 Административно наказателно дело (К) No 48/2009, XIII състав Наказателни касационни производства Г.И.В. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 86 от 10.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 388 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Царево, в частта му с която е изменено наказателно постановление № ДАИ-0000149/29.08.2008г. на Директора на Дирекция "ДАИ" към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" с което на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП на Г.И.В. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 600 лв. за нарушение на чл.7 от Регламент 561/2006г., във връзка с чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвП, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение на чл.7 от Регламент 561/2006г., във връзка с чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвП, налага на Г.И.В. *** наказание "глоба" в размер на 350 лв. на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000149/29.08.2008г. на Директора на Дирекция "ДАИ" към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в частта му с която на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП на Г.И.В. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 600 лв. за нарушение на чл.7 от Регламент 561/2006г., във връзка с чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвП.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
389 Административно дело No 55/2009, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.П.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: П.Е.С.  Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 859/12.12.2008 год. на кмета на община Несебър, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
390 Административно дело No 56/2009, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ Х.И.А. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Халил И.А. против мълчалив отказ на искане с вх.№ 1000-0028/05.05.2008г. на Митница гр.Бургас за възстановяване на митни сборове.
ИЗПРАЩА делото на директора на РМД гр.Бургас за произнасяне по компетентност.
Жалбата следва да се счита предявена пред директора на РМД.

 
391 Административно наказателно дело (К) No 59/2009, XIII състав Наказателни касационни производства С.С.К. РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ХАСКОВО Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение №102 от 10.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 394 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Царево, в частта му в която е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000170/03.09.2008г. на Директора на Дирекция "ДАИ" към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", с което на С.С.К. *** на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лв. за нарушение на чл.8, § 2 от Регламент 561/1985г., във връзка с чл.4, б."ж", "и".
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000170/03.09.2008г. на Директора на Дирекция "ДАИ" към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", с което на С.С.К. *** на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лв. за нарушение на чл.8, § 2 от Регламент 561/1985г., във връзка с чл.4, б."ж", "и", като намаля размера на наложеното административно наказание"глоба" от 800 лв.(осемстотин) на 300 лв. (триста лева).
ОСТАВЯ В СИЛА решение №102 от 10.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 394 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Царево в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
392 Административно наказателно дело (К) No 61/2009, XIII състав Наказателни касационни производства Д.С.К. НАЧАЛНИК НА РПУ КАРНОБАТ Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: П.Е.С. 
Решение от 17.03.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/05.12.2008 год., постановено по НАХ дело № 79/08 год. по описа на Районен съд - Карнобат.


Решението е окончателно.


 
393 Административно наказателно дело (К) No 62/2009, XIII състав Наказателни касационни производства Р.Т.М. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 14.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 373 от 16.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 99 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Карнобат.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
394 Административно дело No 63/2009, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.И. СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 18.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.И. *** против Заповед № КД-14-02-1419/03.11.2008г. на Началника на СГКК гр.Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево, обл.Бургаска.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
395 Административно дело No 66/2009, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ   Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 19.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Черноморско злато" АД с адрес за кореспонденция гр. Поморие, Индустриална зона срещу Решение № 2602-0882/21.10.2008 г. на началника на Митница - гр. Бургас за отказ за възстановяване на акциз, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 г. на директора на Регионална митническа дирекция-гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 66/2009 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
396 Административно наказателно дело (К) No 68/2009, XIV състав Наказателни касационни производства И.Д.К. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 31.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552/19.12.2008 година по НАХД № 260/2008 година Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.

 
397 Административно дело No 70/2009, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.А.К. ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Д.А.К. ***, к/с "Славейков", бл.14, вх.І, ет.5 против заповед № 1931/17.07.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 70/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
398 Административно наказателно дело (К) No 72/2009, XIII състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР НЕСЕБЪР И.С.Г. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 18.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 550 от 15.12.2008г. постановено по н.а.х.д. № 206 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
399 Административно наказателно дело (К) No 73/2009, XIII състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР НЕСЕБЪР В.А.С. Председател: Т.Д.Е.
Докладчик: Д.Д.Д. 
Решение от 14.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 545 от 15.12.2008г. постановено по н.а.х.д. № 225 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
400 Административно наказателно дело (К) No 82/2009, XIV състав Наказателни касационни производства КЕЙ ДЖИ ЕООД КОЙЧО ЖЕЛЕВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 31.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1463/12.12.2008 година по НАХД № 2954/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.


 
401 Административно дело No 92/2009, X състав Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРОПОЛ 91 ЕООД МИТКО ДОЙКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-353/22.12.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 04-Б-Ж-292/03.12.2008г. срещу ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която се иска прогласяване нищожност на ревизионния акт, относно определените данъчни задължения за месец февруари 2007г..
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП за произнасяне по искането за прогласяване на нищожност на ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, относно определените данъчни задължения за месец февруари 2007г..
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Българопол - 91" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Ропотамо" № 68 с ЕИК по БУЛСТАТ 147092323, представлявано от Митко Лавчев Дойков - управител, в останалата и част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
402 Административно дело No 98/2009, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.Ж. ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: Л.В.А.  Решение от 18.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Ж.А.Ж. ЕГН ********** *** против Заповед №РД-14-400/29.04.2008г. на зам.началника ДНСК-София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна масивна сграда" (под № 20 по съставената от Община Бургас схема на извършеното незаконно строителство в района на бетонов път-канали), изпълнен от жалбоподателят, попадащ в ПИ, представляващ отдел 236 от Държавен горски фонд, в м."Ченгене скеле", землището на гр.Бургас, като неоснователна.
ОСЪЖДА Ж.А.Ж. ЕГН ********** *** да заплати на ДНСК-София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 
403 Административно наказателно дело (К) No 103/2009, XIV състав Наказателни касационни производства Р.Н.К. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 31.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1351/22.12.2008 година по НАХД № 3012/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно. 
404 Административно наказателно дело (К) No 125/2009, XIV състав Наказателни касационни производства А.А.С.   Председател: Г.Г.Р.
Докладчик: В.В.Е. 
Решение от 31.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 370/07.01.2009 година по НАХД № 96/2008 година Районен съд - гр. Карнобат.

Решението е окончателно.


 
405 Административно дело No 127/2009, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.П.А.,
Д.П.А.,
Л.Д.С.,
М.Д.С.,
П.Д.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 92/19.01.2009 г. на кмета на община Бургас, с което е постановен отказ да се разгледа по същество искането на жалбоподателите, вх. 94-П-407/31.07.2007 г. за отмяна на отчуждаването и възстановяване на собствеността върху 90 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ-672, кв.43 В, по плана на жк "Лазур", гр. Бургас, бивш парцел ХІІІ, в бивш кв. 406 по плана на жк "Толбухин", гр. Бургас, отчуждени от Димитър П. Атанасов. ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Бургас за произнасяне по същество по искането на наследниците на Димитър П. Атанасов, вх. № 94-П-407/31.07.2007 г. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
406 Административно дело No 153/2009, XII състав Други административни дела ЕМВИ ООД ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 25.02.2009г.
На основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд - гр. Бургас XII състав
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на "ЕМВИ" ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Зорница", бл. 33, вх. А, ет. 5, ап. 13 за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Йосиф Чальовски, наследниците на Лилия Чальовска, наследниците на Екатерина Габровска, Емануил Чальовски, Богдана Драгиева, Димитринка Георгиева и Димитър Димитров, разположен на тротоара пред бистро "Силвър клуб", ул. "Свобода" № 4, гр. Бургас.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕМВИ" ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Зорница", бл. 33, вх. А, ет. 5, ап. 13 срещу Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Йосиф Чальовски, наследниците на Лилия Чальовска, наследниците на Екатерина Габровска, Емануил Чальовски, Богдана Драгиева, Димитринка Георгиева и Димитър Димитров, разположен на тротоара пред бистро "Силвър клуб", ул. "Свобода" № 4, гр. Бургас.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 153/2009 г. по описа на Административен съд -гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съдебно заседание.


 
407 Административно дело No 154/2009, IV състав Други административни дела СУИС ПРОПЪРТИС ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: Г.Г.Р.  Решение от 30.03.2009г.
Отменя Заповед № РД-7/15.01.2009г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас ,с която е наложена принудителна административна мярка:незабавно спиране на всякакви строителни дейности във връзка с първоначалната реализация на инвестиционно предложение:"Сграда с апартаменти за туристическо ползване и КОО и басейн- първи етап от ваканционно селище" в имот № 27454.23.72, местност "Каладери", землище на с. Емона, общ. Несебър, обл. Бургас с инвеститор "СУИС ПРОПЪРТИС" ЕООД гр. София, представлявано от Стоян Тодоров Захариев до произнасяне на компетентния Административен съд с окончателен съдебен акт относно постъпил жалба.
Осъжда РИОСВ гр. Бургас да заплати на "СУИС ПРОПЪРТИС" ЕООД гр. София, представлявано от Стоян Тодоров Захариев, направените по делото разноски в размер на 50 лева и левовата равностойност на 500 евро.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
408 Административно дело No 166/2009, XII състав Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Ю.С.Р.  Определение от 12.02.2009г.
СЪЕДИНЯВА адм.д. № 166/2009 г. с адм.д. № 136/2009 г. по описа на Административен съд - Бургас, като производството ще продължи под № 136/2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 166/2009 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
409 Административно дело No 167/2009, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв И.В.М. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София-град.
Определението не подлежи на обжалване.
 
410 Административно дело No 168/2009, XI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: В.В.Е.  Определение от 05.03.2009г.
Присъединява оспорването на решение № 410/23.01.2009 година на Общински съвет - Поморие, извършено със заповед № РД - 09 - 7/09.02.2009 година на областния управител на Бургаска област към адм.д.№ 136/2009 година на АдмС - Бургас. Прекратява адм.д.№168/2009 година на АдмС - Бургас.
 
411 Административно дело No 169/2009, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ КРЕМИКОВЦИ АД СОФИЯ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 14.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Кремиковци" АД, гр.София против ППСПДВ № 52/25.09.2008 год. на началника на Митница - Бургас, потвърдено с Решение № РД-4402-0928/04.11.2008 год. на заместник-директор на РМД - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 169/09 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
412 Административно дело No 178/2009, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 06.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на инж.Петър Георгиев Златанов - кмет на Община Поморие да се обяви нищожността на решение № 938/24.09.2007г., прието от Общински съвет - гр.Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 178/2009г. по описа на Административен съд- гр.Бургас
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 
413 Административно дело No 191/2009, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БИО КЛИМА ЕООД СТЕЛА МАРИНОВА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 10.03.2009г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.04.2009г. от 16,30 ч., с призоваване на страните.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Био клима" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", бл.132, вх.А, ет.3, представлявано от управителя Стела Маринова, против заповед № 2448 от 15.09.2008г., издадена от главен експерт "АС" в ТД "Зора" при община Бургас, с която е отменено разрешение за строеж № 49 - "З" от 10.09.2008г. за обект: "Жилищна сграда с магазини, офиси, бистро, фитнес зала и подземен гараж", сградни В и К и ел. отклонения в УПИ ІХ - 690, кв.18, по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, поради липса на проект за реконструкция на кабел и неизяснено местоположение на трафопост за обекта.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 191/2009г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
414 Административно дело No 196/2009, V състав Дела по ДОПК и ЗМ АКВА БИЛД 91ООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЕЛЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС Докладчик: С.Д.Д.  Определение от 10.03.2009г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на ревизионен акт № 800952/30.10.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, в обжалваната и потвърдена с решение № РД-10-358/30.12.2008г. на директора на Д"ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП част, до приключване на производството по обжалването му с влязъл в сила съдебен акт.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България.
 
415 Административно дело No 219/2009, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РИЛА ПРОЕКТ ЕООД РДНСК БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 20.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "РИЛА ПРОЕКТ" ЕООД, гр.София, СО - Район "Младост", бул."Цариградско шосе" № 149, сграда Б, ет.2, представлявано адм.Константина Попалескова, пълномощник на управителя Васил Фечко против мълчалив отказ на Началника на РДВНСК-Бургас да се произнесе по молба вх.№ М 378-05-284/22.12.2008г. за отмяна на заповед № 33/09.10.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 219 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
416 Административно дело No 220/2009, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Ц.,
Л.Д.Ц.
РДНСК БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.Д.Ц. и Д.Д.Ц.,***, със съдебен адрес - гр.София, бул."Патриарх Евтимий" № 82, против Писмо № ОС 1098-00-143/28.01.2009 год. на началника на РДНСК - Бургас и против Разрешение за строеж № 198/08.06.2005 год. на главен архитект на община Созопол, ведно с одобрения инвестиционен проект от 01.06.2005 год. и на забележката-допълнение от 03.06.2005 год., като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 220/09 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
417 Административно дело No 235/2009, VI състав Други административни дела ОБЕРОН Х ООДПЕТКО АТАНАСОВ КАРАТАНЧЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС Докладчик: Л.В.А.  Определение от 27.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Атанасов Каратанчев, в качеството му на управител на "Оберон-Х" ООД, със седалище и адрес на управление с.Равно поле, общ.Елин Пелин, обл.Софийска против Предписание изх.№ КХОХ-172/11.02.2009г. издадено от мл.инспектор в РИОКОЗ-Бургас, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№235/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
418 Административно дело No 241/2009, XI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР САРА РР ЕООД РЕНИ МИНЧЕВА МЛАДЕНОВА РУСЕВА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 24.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Рени Минчева Младенова - Русева, в качеството й на управител на "Сара - РР" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 012686242, против заповед № 194/28.01.2009 година на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 241/2009 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
419 Административно дело No 252/2009, VI състав Други административни дела М.Т.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СРЕДЕЦ Докладчик: Л.В.А.  Определение от 13.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 252/2009г. по описа на Административен съд - Бургас.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Средец.
Определението не подлежи на обжалване.

 
420 Административно дело No 261/2009, VII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие ДА ДВИЖЕНИЕ АНТИМАФИЯ ГЕОРГИ ДРАЖЕВ АТАНАСОВ   Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 06.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на СНЦ "ДА-ДВИЖЕНИЕ АНТИМАФИЯ" за спиране строителството на "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, разположени в югоизточната и североизточната част на УПИ І в кв.24 по плана на кв."Победа" в гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на началника на ДНСК за произнасяне по искането за спиране на строителство.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на СНЦ "ДА-ДВИЖЕНИЕ АНТИМАФИЯ" за отмяна на разрешение за строеж № В-97/04.10.2007г., издадено от главен архитект на Община Бургас и "всички заповеди, издадени в грубо нарушение на закона и влязъл в сила "проект за изграждане на джамия".
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на началника на РДНСК - Бургас за произнасяне по оспорването на актовете по чл.216, ал.1, т.2 от ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 261/2009г. по описа на Административен съд- гр.Бургас
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
421 Административно дело No 265/2009, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Я. РДНСК БУРГАС Докладчик: П.Е.С.  Определение от 31.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-3/30.01.2009 год. на началник на РДНСК - Бургас, с която е прекратено образуваното пред него с констативен акт № 18/25.06.2008 год. административно производство относно строеж, представляващ външен канализационен канал, изпълнен от В. Илиев Илиев в поземлен имот с идентификатор 39164.502.571 по кадастралната карта на селищно образувание "Чолакова чешма", бивш УПИ ХVІ-63, кв.15 по плана на "Чолакова чешма", землище на с.Кошарица, община Несебър.
ИЗПРАЩА преписката на началник на РНДСК Бургас за продължаване на административното производство, съобразно указанията на съда.


Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
422 Административно дело No 295/2009, XI състав Други административни дела Х.Х.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: В.В.Е.  Определение от 24.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х. *** против решение № 416/19.02.2009 година на кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295/2009 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
423 Административно дело No 323/2009, XI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.А.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА БУРГАС
Докладчик: В.В.Е.  Определение от 17.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 323/2009 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаски окръжен съд.
 
424 Административно дело No 329/2009, X състав Други административни дела ТЕНИС КЛУБ ПРИМОРЕЦ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 25.03.2009г.
ОТМЕНЯ заповед РД-70/06.03.2009г. на Ректора на Университет "Проф.д-р Асен Златаров" гр.Бургас с което се допуска предварително изпълнение на заповед № РД-69/06.03.2008г. на Ректора на Университет "Проф.д-р Асен Златаров" гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
425 Административно дело No 337/2009, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ФИГ ТРИЙ ООД КОЛИН БАРБЪР КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик: Т.Д.Е.  Определение от 31.03.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА АХД№№337/2009г. към АХД№277/2009г. по описа на Административен съд- гр.Бургас.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД№337/2009г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ЧЖ в 7-дневен срок от уведомяването пред ВАС.
 
426 Административно дело No 339/2009, VI състав Други административни дела САМЪР СПС ООД БУРГАС ЧСИ ИВЕЛИНА БОЖИЛОВА Докладчик: Л.В.А.  Решение от 31.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Самър СПС"ООД гр.Бургас, представлявано от управителя Пламен Дешков, със съдебен адрес гр.Бургас, ул."Гладстон" №1, вх.Б, ет.1, адв.Милен Козарев, срещу действие на частен съдебен изпълнител рег.№800 в КЧСИ по идп.д.№20098000400030/2009г., изразяващо се в пристъпване към изпълнение на Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас, чрез насрочване на следните изпълнителни действия : 1.прекъсване захранването на обекта с ел.енергия и водоподаването от компетентните органи; 2.ограничаване достъпа до сградата, които да бъдат извършени на 17.03.2009г. от 09.30 ч. в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, УПИ ІІ, в кв.8 по плана на к.к.Слънчев бряг-изток.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.

 
427 Административно дело No 357/2009, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Ф.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Докладчик: Д.Д.Д.  Определение от 26.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Г. *** против Решение № 560/09.03.2009г. на Кмета на община Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.