Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  495            /14.03.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар К.Л. и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 6/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано касационна жалба, подадена от М.Х.Д. с ЕГН ********** *** против решение № 1931/04.12.2017 година по н.а.х.д. № 3456/2017 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № НП - 2747/21.06.2017 година на заместник – кмета на Община Бургас (НП).

С НП, на основание чл.35 ал.2 и чл.34 ал.3 т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), за извършено административно нарушение по чл.3 т.1 НООРТОБ, на Д. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението на съда. Твърди, че липсва каквото и да е виновно поведение от негова страна, затова не може да бъде субект на нарушението, за което е наказан. Поддържа, че съдът не е изискал вещественото доказателство – нож – и неясно по какъв начин го е определил като „хладно оръжие“. Изтъква, че наказващият орган не е отчел маловажността на деянието и липсата на вредни последици от него, а е трябвало, съответно РС е следвало да отмени НП на основание неизвършената проверка по чл. 28 от ЗАНН – а не го е строил. Заявява, че РС незаконосъобразно е приел, че наложеното наказание е в минимален размер, както и че не е отчел отличните характеристични данни на Д..

Иска отмяна на решението. В съдебното заседание процесуалният представител на касатора настоява, при евентуалност, за намаляване на наказанието до разумни размери.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП Д. е наказан за това, че при извършена полицейска проверка на 12.06.2017 година в 10:30 часа в град Бургас, в близост до двора на СОУ „Добри Чинтулов“, е установено, че носи хладно оръжие на обществено място - нож, в нарушение на забраната, установена чл.3 т.1 от НООРТОБ.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че извършването на нарушението е доказано. Затова е потвърдил НП.

Решението е правилно.

Съгласно чл. 3 т.1 от НООРТОБ, забранява се носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели.

По смисъла на т.2 от ДР на НООРТОБ, „хладните оръжия" са предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана или нападение.

Принципът, установен в цитираната норма, е пълната забрана за носенето (т.е. пренасянето) на хладно оръжие на обществени места, освен ако самото оръжие е очевидно предназначено за „културни и спортни нужди или за военни цели“.

Между страните няма спор, че Д. е носил именно нож в момента на полицейската проверка на 12.06.2017 година.

Установените обстоятелства в хода на делото пред РС – присъствието на Д. непосредствено до оградата на училището заедно с две лица, употребяващи алкохол, наличието на нож с дължина на острието около 8 см в чантата му и предаването на ножа след покана от страна на полицаите да се представят забранени предмети, носени от проверяваните - сочат, че откритото ножче не е за културни или военни цели, нито е предназначено за спортно - туристически нужди. В конкретния случай, от индивидуалните особености на вещта, констатирани от актосъставителя (сгъваем нож, с неголямо острие), както и от доказателствата, представени от наказващия орган, може да бъде направен извод, че НП не е било издадено в нарушение на разпоредбата на чл. 3 т.1 от НООРТОБ. М.Д. е носил сгъваем нож на обществено място – до оградата на училище в град Бургас. Естеството на носения предмет – нож, покрива определението за „хладно оръжие“ по смисъла на т.2 от ДР на НООРТОБ, т.е. с деянието си Янев е извършил административно нарушение и това обстоятелство правилно е било отчетено от РС.

Наложеното наказание „глоба“ е в размер на минимума, предвиден от нормата на чл. 34 ал.3 т.1 НООРТОБ - в редакцията ѝ от датата на извършване на нарушението до настоящия момент, затова -  по аргумент от чл. 27 ал.5 от ЗАНН -  не са налице основания за допълнително намаляване на размера на глобата.

Настоящият съдебен състав приема, че РС законосъобразно е счел, че липсват предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН от наказващия орган.

Не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, както заявява касатора, защото случаят не е „маловажен“. В нормата на чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно тълкувателно решение № 1/12.12.2007 година на ОСНК на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона.

За да се прецени дали един случай е „маловажен“, по силата на препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН следва да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 НК, съгласно която не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

В случая, извършеното нарушение е свързано с обществените отношения, които са предмет на правна уредба от НООРТОБ. Целта на тези норми е да осигурят спазването на обществения ред и съхраняване спокойствието на гражданите, чрез непрекъснат и ефективен контрол, в това число и относно забранени предмети, които се съхраняват или държат от проверяваните лица. В конкретния случай, по време на проверката на Д. е установено, че той не изпълнява нормативното предписание да не носи нож на обществено място, а за извършването на такива нарушения е предвидена значителна административнонаказателна отговорност, т.е. ОбС – като издател на наредбата - е преценил, че обществената опасност на нарушения, от вида на процесното, е много сериозна.  Извършеното деяние не се отличава по нищо от обичайния случай на нарушение по чл. 3 т.1 от НООРТОБ, затова не разкрива признаците на „малозначителност“, поради което и не са налице основания за отмяна на НП. Твърденията за добри характеристични данни на касатора са недоказани.

Решението на РС следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1931/04.12.2017 година по н.а.х.д. № 3456/2017 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: