ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 6 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя К.Б.А. като ЕТ „КИБОР – К.А.” - редовно уведомен, се явява лично К.А. с адв. П. с представено по делото пълномощно.

         За ответника  - директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 9675/18.10.2016 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. П.: Заключението на вещото лице е представено не в обема, в който е поставена задачата, представено е само частично за 7 от обектите, които са общо 16. Моля, да се даде възможност на вещото лице да изготви пълно заключение по отношение на останалите обекти и след това да се изслуша цялостното заключение.

 

Юк.М.: Да се даде възможност на вещото лице да отговори на всички поставени въпроси от жалбоподателя.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Позволих си в частичен обем да внеса заключението. По т. 4 считам, че следва да се даде възможност на съдебно-счетоводната експертиза. 

        

Адв. П.: Представям и моля да приемете доказателства, подробно описани в молбата, която представям днес, заедно с анализните цени в класьор от 222 страници, заедно с три броя договори за методическо ръководство. В молбата ми са описани договори за методическо ръководство за шест броя обекти, но тъй като констатирам по делото, че ответникът ги е представил при последното представяне на доказателства по указания на съда, затова представям само три от тях.      Имам и доказателствено искане за събиране на документи от трето лице, за което съм изготвила молба, която прилагам.  Анализните цени не са нови за тях, но никой не ги е взел предвид. Тези документи ги представяме, за да послужат при изготвяне на заключението на вещото лице. Действително, преписката изпратена в съда, е с избрано представени доказателства, с твърдение, че останалите са неотносими. Считам, че преписката следва да е пълна, а съдът ще прецени кое доказателство е относимо и кое е неотносимо.

 

Съдът по доказателствата

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по опис в днешното съдебно заседание  писмени доказателства. /от л. 608 до л. 830 вкл. от делото/.

 

ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл. 192, ал. 1 ГПК, във вр. с § 2 ДР ДОПК, третото лице „Софийски строител” ООД с ЕИК 130155534, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”, ж.к. „Сердика”, бл.15, вх. В, ет. 7, ап. 46, да представи надлежно заверени копия от сключените договори с лицата, регистрирани по чл.165 от Закона за културното наследство, чрез които „Софийски строител” ООД е осъществявал методическо ръководство при изпълнение на консервационни и  реставрационни работи, извършени от ЕТ „КИБОР-К.А.”, съгласно сключените договори за упражняване на методическо ръководство между ЕТ „КИБОР-К.А.” и „Софийски строител” ООД, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ОТЛАГА изслушването на заключението на вещото лице за следващото съдебно заседание, като го задължава да  отговори на всички поставени от жалбоподателя въпроси и представи заключението в законоустановения срок.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.12.2016 година от 10,00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: