ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори февруари                две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 6 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят К.Б.А. като ЕТ „КИБОР – К.А.” - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          За ответника  - директор на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице  по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 1060/02.02.2017 г./ от л.907 до л.940 от делото/.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на  жалбоподателя с вх. № 1684/20.02.2017 г. с която не възразява по приемането на представените доказателства. Поддържа искането си за изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и моли да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

вещото лице: Не съм изготвила заключението, защото по време на работата си по експертизата установих, че има голямо разминаване в мерните единици по счетоводни данни и тези в съдебно-техническата експертиза. Това ми създаде затруднения. В техническата експертиза има посочени разтвори и смеси, съставени от няколко елемента, а в счетоводството всеки материал е посочен поотделно. Има и взаимнозаменяеми материали, които в техническата експертиза са посочени по един начин, а в счетоводството по друг начин. Необходимо ми е време, за да направя допълнителни проучвания и да изготвя експертизата в подходящ начин, полезен за съда. Ако не направя уеднаквяване на мерните единици няма да се получи нищо.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. М.: Да се даде ход на делото. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът като взе предвид, че не е изготвено заключението на вещото лице, а същото има значение за изясняване предмета на спора и че няма да се представят нови доказателства намира, че ход не следва да се дава, поради което

                                   

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.04.2017 година от 10,00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: