ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети декември                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 6 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят К.Б.А. като ЕТ „КИБОР – К.А.” - редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. П. с представено по делото пълномощно.

         За ответника  - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх.10607/17.11.2016 г. /от л. 839 до л. 851 от делото/.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 9675/18.10.2016 г., както и  допълнението към него с вх. № 11243/06.12.2016 г., които са в срока по чл. 199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. П.: Да се изслуша основното заключение и допълнението към него и да се приемат доказателствата.

 

         Юк. М.: Да се изслуша основното и допълнителното заключение на вещото лице. Да се приемат представените доказателства.

 

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на **години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, основно и допълнително,         които поддържам. Искам да допълня, че отговора ми по въпрос 1.1 от допълнението към заключението, се отнася за обектите от т.1 до т.16.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. П. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: В самото заключение има приложени таблици от 1 до 7, касаещи първите 7 обекта, след което в допълнителното заключение няма такива таблици, описани са обектите до № 16. Следващите таблици са с номера от А до С, защо няма уточняване в тези таблици с индекс 1 ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В допълнението към заключението съм спестил прилагането на таблиците с индекс 1, а съм приложил обобщения вариант на таблиците с индекс 2, предвид, че позициите с материали са едни и същи. Сумирал съм и съм приложил таблиците с индекс 2, които дават обобщените количества материали. Таблиците в допълнителното заключение са обобщение на всичко, което съм изследвал в основното заключение и допълнението към него.

 

ВЪПРОС: По отношение на даден обект има дублиране в двете таблици?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Един и същи обект съм го нанесъл два пъти в допълнението - И 2 и К 2. Отнася се  за един и същи обект.

 

Адв. П.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ на Юк. М. към вещото лице:

 

ВЪПРОС: По първото заключение на стр. 3 сте описали, че изпълнението на договорираните СМР са под непосредственото ръководство на археолог-проучвател и специалиста съгласно нормата на чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство. Съответният специалист представил ли е удостоверение за регистрация, съгласно цитирания член от закона?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това условие е съгласно изискването на методиката и мисля, че по делото е приложено.

 

Адв. П.: Представени са удостоверенията, договорите с методическо ръководство и са приложени удостоверения по съответния член от закона.

 

Въпрос на юк. М.: Кой е бил този специалист?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да посоча името.

 

ВЪПРОС: По какъв начин установихте, че реставрационните и консервационните работите са под ръководството на археолог-проучвател?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В Акт обр. 7 и Акт обр. 19 няма подпис на археолога-проучвател.

 

ВЪПРОС: Кой от двете страни - възложителят или изпълнителят е сключил договор и е наел археолог-проучвател?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да отговоря на този въпрос.

 

ВЪПРОС: На стр. 2 има разбивка за материалите необходими за кофраж. На ред „дъски кофражни” сте посочили 0,108 куб.м. необходими за 1 кв.м. кофраж. Каква дебелина на дъските следва да се поставят за кофража?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Имаше фирмен анализ. Придържал съм се към приложените анализи за единични цени, съгласно извършените работи, съгласно Акт обр.19.

 

ВЪПРОС: Каква дебелина има кофражната дъска и колко дъски са необходими за изграждането на 1 кв. м. кофраж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да отговоря.

Разликите са предвид различните анализи за единични цени, с които съм работил. Бяха ми предоставени анализи и на базата на тях съм извършил изчисленията.По делото са  приложени анализите и въз основа на тях съм направил преизчисление. Разликите получени в таблиците с индекс 1 и 2 са въз основа на последните внесени и приети от съда анализи за единичните цени.

 

ВЪПРОС: Къде е вложен материала „оловна ламарина” и по коя дейност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно приложения детайл и съгласно конструктивното становище, оловната ламарина се слага между съществуващия стар зид и следващия възстановен при реставрационните дейности зид и играе ролята на фуга. Такава е ролята на алуминиевата ламарина – разделителната фуга между стария и новия слой.

 

ВЪПРОС: В таблицата на стр. 3 на допълнителното заключение е посочено на 7-ма позиция „пясък”, а на позиция 81 „пясък пресят”  каква е разликата между тези два материала и къде са вложени ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Придържал съм се към позициите материали  - това, че има вложен два вида пясък е под ръководството на експерта по чл. 165 от Закона за културното наследство. Тук става въпрос за специфична дейност, не за масовото строителство, а за дейности за консервация и реставрация.

Навсякъде имаме бетон. Армиран бетон за укрепване на зидовете. При огледа  видимо този бетон не се вижда, предвид това, че той е в ядрото, в конструкцията. От двете страни имаме каменни зидове, тоест бетонът е скрит между каменните зидове на крепостните стени и кули. Това е една нова конструкция - скелет от стоманобетон.

 

ВЪПРОС: По старото и по новото заключение в таблиците не сте посочили, че е положен чакъл?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има посочен бетон. Ясно е, че за да има бетон, трябва да има чакъл и пясък.

 

ВЪПРОС: Посочено е, че е правен ръчно. На място ли е правен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Посочен е бетон.

 

ВЪПРОС: Къде в този обект са вложени посочените брави - 19 броя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Предполагам, че са вложени в процеса на временното строителство?

 

Юк. М.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението.

 

Адв. П.: Моля да се допусне съдебно-счетоводна експертиза. Представям разменена кореспонденция между ЕТ „Кибор-К.А.”  и Камарата на строителите в България, с копие и за ответника. Представям и молба за допускане на съдебно-счетоводната експертиза с формулирани  въпроси  към вещото лице

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ПРИЕМА  доказателствата, постъпили по делото по опис с писмо, вх.№ 10607/17.11.2016 г. /от л. 839 до л. 851 от делото/, както и тези представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА основното заключение и допълнението към него и определя на  вещото лице окончателно възнаграждение в размер на 960.00 лв., от които  650,00 лева, платими от внесения депозит и 310.00 лева, които следва да се заплатят от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и вземе предвид съдебно-техническата експертиза, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание, както и на тези поставени от съда на основание чл. 171, ал. 2 АПК, във вр. с § 2 от ДР ДОПК, а именно:

Да се извърши сравнение на видовете материали по количество между изписаните от склада на ЕТ „КИБОР-К.А.” и тези установени от съдебно-техническата експертиза като действително вложени. Анализът и сравнението да бъдат извършени по обекти.

При установени различия с констатираното в ревизионния акт да се извърши рекапитулация на задълженията, установени с РА.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 1500.00 лева, вносими от жалбоподателя, в 14-дневен срок считано от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.02.2017 година от 10,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: