ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.04.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 6 по описа за 2016 година                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят К.Б.А. като ЕТ „КИБОР - К.А.” - редовно уведомен, се явява лично К.А. и се представлява от адв. П. с представено по делото пълномощно.

          За ответника  - директор на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 1060/02.02.2017 г. / от л.907 до л.940 от делото/.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 3336/04.04.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. П.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

юк. М.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение ведно с приложения към него, което поддържам.

 

адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

юк. М.: Имам въпроси към вещото лице.

 

Въпроси на юк. М. към вещото лице А.:

 

въпрос: Посетило ли е вещото лице счетоводството на ЕТ и запознало ли се е с всички фактури за закупени строителни материали за ревизионния период?

 

Отговор: По повод изготвеното заключение по конкретното производство не съм посетила счетоводството на ЕТ и не съм се запознала с фактурите, макар по другото производство да имам поглед по счетоводството и първичните счетоводни документи по ЗДДС.  Документите, които се коментират в настоящето производство са същите, които са и по другото дело.  Запознала съм се в цялост със счетоводството и с първичните счетоводни документи, като съм направила съпоставка с исканията, приложени по делото. Направила съм съпоставка с изписаните материали, с исканията и с констатациите, направени от колегата в съдебно-техническата експертиза.

 

въпрос: Освен това, което е изписано от ревизираното лице, как вещото лице е установило разполагаемото количество към всеки един от строителните материали, за да бъде преценено дали има за всеки един обект съответното количество от този материал, което да бъде вложено там?

 

Отговор: Нямам поставен такъв въпрос в заключението и затова не съм дала съответния отговор.

 

реплика: Твърдя, че в таблиците ясно са посочени количествата.

 

дуплика: Става дума за съпоставка от исканията по делото и количествата, изписани и вложени с констатациите по съдебно-техническата експертиза, каквито констатации съм написала и в моята експертиза. Това е налице за предмет на експертизата.

 

въпрос: Съобразено ли е количеството на материалите към момента на всяко искане за изписване с наличните, които  е имало лицето? Дали е имало налични количества към всеки материал към датата на всяко искане?

 

Отговор: Това е перифраза на втория въпрос. Отговорих вече на този въпрос.

 

въпрос: В колона 11 на всяко приложение са посочени положителни и отрицателни стойности.  Може ли вещото лице да каже на основата на каква логика за всяка една положителна и отрицателна стойност са получени крайните резултати и означава ли, че за положителните стойности в колоната вещото лице признава извършените разходи от ЕТ за съответния материал?

 

Отговор: В колона 11 е посочена разликата между стойностите от съдебно-техническата експертиза и действително вложените материали по исканията, като стойностите по съдебно-техническа експертиза са изчислени на база анализи, доколкото разбрах от заключението на вещото лице. Положителните  стойности означават, че остойностените материали по анализ, респективно по съдебно-техническа експертиза, сравнени с тези по счетоводни данни са повече като количество и стойност. Сумата в колона 11 като общ сбор е механичен сбор от положителни и отрицателни стойности от всеки от редовете от колона 11.

 

въпрос: Идеята беше защо се получават такива стойности? За някой са получени положителни, а за други отрицателни стойности. При определяне на въпрос №3, на страница №4 от експертизата вещото лице е посочило, че разликите са в размер на 195 589, 10 лв. Как вещото лице е получило тази разлика?

 

Отговор: Сборът е от отрицателни стойности.  Посоченият сбор на страница №4, където съм посочила, че разликата, установена за 2013 г. е 195 589, 10 лв. е сбор от отрицателни стойности.

 

въпрос: Защо този алгоритъм не е приложен към всяко приложение?

 

Отговор: Преди малко обясних този алгоритъм.

 

въпрос: Къде има изписани повече количества, които следва да се сумират?

 

Отговор: Не разбирам въпроса.

 

въпрос: Щом се събират положителни и отрицателни стойности каква е логиката един път да се събират положителни, а друг път отрицателни? Защо не са събрани само отрицателни стойности, които касаят изписани в повече материали?

 

Отговор: На Вас така Ви харесва, но в случая правим преценка за всички вложени в обекта материали. От някой има вложени повече, от други има недостиг. Няма избирателно да събирам само отрицателни стойности. Това е в ущърб на жалбоподателя. Аз така мисля.

 

въпрос: Как е определена среднопретеглената цена на всеки един строителен материал и дали са спазени разпоредбите на счетоводен стандарт № 2?

 

Отговор: Съобразила съм ги такива, каквито са посочени в РА и РД. Тези цени, посочени в РД са същите, които са посочени в исканията, а цените, посочени в исканията, с които жалбоподателят е изписвал материалите са такива по счетоводни данни. Там, където има искания от различни дати, защото има такива искания за някой от обектите и те са с различни дати съм съобразила стойността към датата на изписване на всяко от исканията и съм направила среднопретеглената стойност към посочените в исканията стойности. Така е направено и в РД. Следвала съм същия алгоритъм.

 

въпрос: В Приложение №3, позиция №14 пресят пясък там как е определена средно претеглената цена?

 

Отговор: Казах какъв е принципът за всички цени. Конкретно не мога да кажа.

 

реплика на юк. М.:  Няма как да съберем две цени и да получим средно претеглената цена при положение, че количествата са несъразмерими.

 

Дуплика на вещото лице: Обясних вече какъв е алгоритъмът.

 

въпрос: Как е определена среднопретеглената цена на материалите, при които са използвани различни мерни единици от жалбоподателя?

 

Отговор: Извършила съм превръщане на една мерна единица в друга, като съответно съм извършила превръщане и стойностно на цената. Ако ми е известна цената за една торба, която е 25 кг., то съм намерила цената на 1 кг.

 

въпрос: В приложение №3, позиции 127 и 128 за пясък по едното искане е вписано 13,292, а вещото лице е посочило две еднакви суми в колона номер 8?

 

Отговор: Г-жо съдия, в момента не мога да кажа какво съм посочила. Работя от изключително много време насам по експертизата, положила съм много труд и в момента това представлява трудност за мен.

 

Въпрос на съда: Колко са изписаните материали за 2013 г. от жалбоподателя по счетоводни данни за 16 обекта?

 

Отговор:  В том II от делото има приложени оборотни ведомости, на лист № 318 от делото изписаните материали за 2013 г. по сметка 302/1 основни материали са в размер на 919 003, 62 лв., като в РД, респективно акта е направена констатация, че изписаните, но невложени в обектите на жалбоподателя материали са в размер на 823 890, 04 лв.

 

Юк. М.: Оспорвам експертизата. Представям молба в писмен вид с допълнителен въпрос към експертизата.

 

адв. П.: Искам да представя на съда годишните данъчни декларации, подадени от моя доверител за 2013 г. и 2014 г., подадени по ел. път заедно с потвържденията за получаване. Считам, че въпросът е неотносим към настоящия спор. Не сме в производство по изследване за кой обект какво количество материал е вложено, а предмет е извършеното увеличение на финансовия резултат с разходи, които органа по приходите счита за ненаправени, въпреки че е признал приходите, които са получени от тези обекти.

 

Юк. М.: Предмет на спора са вложените в повече строителни материали от жалбоподателя, като в настоящия случай желаем да се установи дали към момента на всяко изписване на материали ЕТ е имал налично количество от този материал, за да бъдат вложени в съответния обект. Така, както са зададени въпросите, така следва да се установи този факт.

 

Съдът по направеното искане от ответника за поставяне на допълнителен въпрос към вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза намира същото за неоснователно, тъй като въпросът е неотносим към предмета на спора.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените от ответника доказателства с писмо вх. № 1060/02.02.2017 г. / от л.907 до л.940 от делото/.  и в днешно съдебно заседание по опис от жалбоподателя.

Оставя без уважение искането на процесуалния представител на ответника за допускане на допълнителен въпрос към вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 1500,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 1500 лв. на 12.04.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество:

адв. П.: От името на доверителя ми моля да отмените като незаконосъобразен и необоснован процесния РА в потвърдената му от директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас част, като ще моля с решението по същество на спора относно определеният размер на данъчна печалба и дължим данък за доходите от стопанска дейност на жалбоподателя като ет да вземете предвид приетите по делото съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи. Считам, че от събраните многобройни доказателства се установи, че доверителят ми е извършвал консервационно-реставрационни работи, като в по-голямата част от време по тези работи е действал като подизпълнител, под надзора на съответните компетентни органи по ЗКН и строителен надзор в това число. Възлагането на тези обекти като резултат от това така изградените обекти са част от културно-историческото наследство. Неправилно органът по приходите е приел, че за 2013 г. не са били направени разходи за материали в размер на 823 890,04 лв., с което е извършено увеличение на финансовия резултат. При направени общо за обекта малко над 900 000 лв. на практика това означава, че по тези обекти просто никакви работи не са извършвани. Считам, че органът по приходите е приложил недопустим подход, в този смисъл не са оценили всички факти и обстоятелства по делото. Поради липса на констатирани разлики от съдебно-счетоводната експертиза моля да отмените акта изцяло, като се приеме декларираното от доверителя ми като ФЛ от подадените ГДД-и. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото по представения списък на разноските и да ни бъде дадена възможност за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Юк. М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 2660,00 лв. , както и да ни бъде предоставен срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът предоставя на страните десетдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: