ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 09.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На девети март                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 6 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя К.Б.А. като ЕТ „Кибор – К.А.”, с ЕИК по Булстат 020656624 , със седалище и адрес на управление- от гр. Созопол, ул. „Милет” № 50 - редовно уведомен се явява лично и с адв. П. – представя пълномощно.

         За ответника  - директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. М. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.Б.А. като ЕТ „Кибор – К.А.” с ЕИК по Булстат 020656624, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. „Милет” № 50 против Ревизионен акт № Р-02000215001376-091-001 от 12.10.2015г. на началник сектор и главен инспектор по приходите при ТД  НАП Бургас, частично потвърден с Решение № 315/15.02.2015 г. на директора на Дирекция „ОДОП”- Бургас.

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК, във вр. §  2  ДР ДОПК.

 

         Адв. П.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка, която не е в цялост. Не са представени всички искания за представяне на доказателства, писмените обяснения от ревизираното лице, отговорите, които моят доверител е представил пред органите на НАП в ревизионното производство. ДОПК задължава органите по приходите да представят ревизионния доклад, ведно с всички доказателства, на които обосновават своите правни изводи. Не са представени доказателствата към протокола от насрещната проверка от 15.07.2015 на „Софийски строител” ООД въпреки, че в него изрично е посочено, че тези приложения представляват неразделна част от протокола.

Моля да задължите ответника да окомплектова административната преписка.

Моля, ако ответникът е в невъзможност да представи четливи копия от фактурите, издадени от ЕТ „Кибор – К.А.”, а именно: фактура №  436 на л.460 от делото;  № 439 на л. 437; № 415 на л.410; № 441 на л. 463; № 414 на л. 407; № 413 на л. 388 - гръб ;  № 449 на л.193;  № 444 на л. 177;  № 438 на л. 173-гръб; № 440 на л. 155-гръб; № 435 на л. 148 - ние ще ги представим.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза със задачи формулирани в писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

 

         Юк. М.: Представената преписка е тази, която е представена от ТД НАП Бургас и същата е копирана и представена в Административен съд Бургас. Относно посочените номера на фактури, копията са такива, каквито са дадени от жалбоподателя. Не можем да ги предоставим в по-добър вид. Нямаме възражение по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. Втори въпрос не ми е ясен.

 

         Адв. П.: Уточняваме, втори въпрос: Съществуват ли специфични дейности при извършването на видовете строителни работи - реставрационни и консервационни дейности, извършени през 2013 г. и 2014 г. от жалбоподателя ЕТ „Кибор – К.А.”.  Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „ОДОП” Бургас  да представи, надлежно заверени, следните доказателства: всички приложения към издадения ревизионен доклад; отговорите на жалбоподателя и всички приложения към ревизионния доклад, всички искания, отправени до жалбоподателя, и неговите отговори по тях с приложените към тях, доказателствата относими към настоящата ревизия по издаване на процесния ревизионен акт, както доказателствата към протокола от насрещната проверка от 15.07.2015 на „Софийски строител” ООД, в 14-дневен срок считано от днес.

 

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, да представи надлежно заверени четливи копия на следните фактури: №  436 на л.460 от делото;  № 439 на л. 437; № 415 на л.410; № 441 на л. 463; № 414 на л. 407;  № 413 на л. 388 - гръб; № 449 на л.193; № 444 на л. 177; № 438 на л. 173-гръб; № 440 на л. 155-гръб; № 435 на л. 148, в 7-дневен срок от днес,.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място и необходимите справки, да отговорите на въпросите, поставени от процесуалния представител  на жалбоподателя, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 650,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.05.2016 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото  лице за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: