ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 6 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „Гено Сивов” – гр.Каблешково, редовно уведомен, явява се лично председателят на кооперацията С.К. с адв.Х., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен,  представлява се от адв.А., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Х.: Поддържам жалбата.

         Представям допълнително становище към жалбата с допълнителни доводи и аргументи с препис за ответната страна.

         Представям и моля да приемете с преписи за ответната страна следните писмени доказателства:

         Молба от председателя на кооперацията до главния архитект на Община Поморие за издаване на удостоверения за търпимост;

         Заявление по § 184 от ПЗР на ЗУТ с входящ номер в Община Поморие относно процесния обект;

         По повод на тези молби и заявление и издаденото и представено по делото удостоверение за търпимост, представям сметка 203 „Сгради” извлечение от амортизационната книга на кооперацията;

         Разписка издадена от кмета на гр.Каблешково, от която е видно, че оригиналът на удостоверението за търпимост е предаден на Е.Б. – кмет на гр.Каблешково.

         Позоваваме се на разпоредбата на § 16, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, като твърдим, че процесният обект - предмет на заповедта е търпим по смисъла на тази разпоредба. Построен е през 1966г. и оттогава е въведен в книгите на кооперацията като материален актив. Не е противоречал на строителните норми по време на неговото извършване, както и по действащия план на гр.Каблешково и от тази гледна точка този обект не подлежи на премахване и събаряне, както е посочено в заповедта.

         В подкрепа на това наше твърдение моля да допуснете до разпит двама свидетели. В самата заповед е посочено, че обектът е построен през 1966г. и ако този факт не е спорен, оттеглям искането си за разпит на свидетели, но ако се спори за периода на построяване, поддържам искането.

         Моля да допуснете извършването експертиза, която да отговори на въпроса отговаря ли процесният обект на строителните правила и норми към момента на изграждането му през 1966г.

 

         Адв.А.: С оглед това твърдение, поддържате ли, че удостоверението за търпимост е с истинско съдържание или не? Ще се ползвате ли от това писмено доказателство?

         Адв.Х.: Да, позоваваме се на удостоверението за търпимост и ще се ползваме от това писмено доказателство.

 

         Адв.А.: Оспорвам жалбата и считам, че е постановен един законосъобразен административен акт.

         Поддържам посоченото в конкретната заповед относно годината на построяване. Считам, че не е налице за тази сграда основание да се позовават на разпоредбата на § 16, ал.1 от ПЗР на ЗУТ.

         Оспорваме представеното удостоверение за търпимост, като твърдим, че същото не е издадено от Община Поморие и не е подписано от главния архитект така, както е посочено в него. След като жалбоподателят ще се ползва и от това удостоверение за търпимост, ние ще поискаме извършване на съдебно-графологична експертиза, която да установи съществува ли удостоверение за търпимост с този изходящ номер и дата, издаден от изходящите дневници на Община Поморие и положен ли е подписа в удостоверението от главния архитект Рашков.

 

        

 

         Адв.Х.: Възразявам срещу искането за съдебно-графологична експертиза.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса формулиран от адв.Х. в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Т.Ч. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да формулират допълнителни задачи към експертизата.

 

 

По направеното искане за назначаване на съдебно-графологична експертиза по делото, която да отговори на въпроса на адв.А.  принадлежи ли подписът положен в удостоверението за търпимост на главния архитект на Община Поморие и съществува ли вписване на това удостоверение в съответните регистри на Община Поморие, съдът намира следното:

Удостоверението за търпимост се издава за целите на нотариалното производство и има удостоверителна функция единствено в това производство. Извън това производство то не поражда, нито удостоверява права или задължения, вкл. относно търпимостта на строежа. Допустимо е само обжалване на отказ за издаване на удостоверение за търпимост от молителя, но не и обжалване на позитивния акт от трети лица. Съгласно установената практика на Върховен административен съд, удостоверението за търпимост е позитивен административен акт, с който се удостоверяват факти с правно значение в полза на искащия неговото издаване, поради това е възприето становището, че удостоверението за търпимост не подлежи на оспорване по съдебен ред, както от заинтересованото лице, в  полза на което е издадено, така и от трети лица.

 

 

 

 

 

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на ответната страна за назначаване на съдебно-графологична експертиза по делото, която да отговори на въпроса принадлежи ли подписът положен в удостоверението за търпимост на главния архитект на общината и съществува ли вписване на това удостоверение в съответните регистри на Община Поморие.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 20.05.2015г. от 13.20 часа, за която дата и час страните са ред уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: