Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1189

 

гр. Бургас, 01 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 6/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директор на ТД на НАП Бургас, против Решение №2254/18.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. №3981 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № 34974-О-F023032/11.01.2013 г., издадено от директор на дирекция „Обслужване” към ТД на НАП Бургас, с което на „Холидейс 2011” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева на основание чл. 178 от ЗДДС за нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

Касаторът счита, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон и излага аргументи в подкрепа на тази теза. Иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител адвокат Ж.Й., намира оспорването за неоснователно. Счита, че първоинстанционният съд правилно е отменил оспореното пред него наказателно постановление, тъй като последното изцяло противоречи на закона и нарушава основни процесуални права на санкционираното лице.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че при издаването му е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, с което е нарушено правото на защита на санкционираното лице. Като такова нарушение е отчел непосочването в наказателното постановление на периода, в който е достигнат облагаемият оборот, така че да е възможно да се прецени от кой момент възниква задължението на лицето да се регистрира по ЗДДС. Посочил е, че е недопустимо по тълкувателен път съдът да прави извод относно факти, които са релевантни за ангажиране на административнонаказателната отговорност на санкционираното лице.

Настоящият състав на съда намира, че материалният закон е приложен правилно, а възраженията на касатора за обратното са неоснователни. Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС предвижда задължение за регистрация на всяко данъчно задължено лице, което достигне определен от закона размер на облагаемия оборот, в 14-дневен срок от това. Ето защо, задължение на наказващия орган е да посочи към кой момент е достигнат този оборот, за да е възможно да се прецени и в какъв срок и през кой месец данъчно задълженото лице е следвало да действа, а в конкретния случай, както правилно е констатирал първоинстанционният съд, е посочен само размер на облагаемия оборот без да е ясно към кой момент е бил достигнат този размер. Информация за този факт не се съдържа нито в АУАН, нито в наказателното постановление.

Действително такава информация има в протокол, изготвена на 18.10.2012 г., но тук следва да се посочи, че началото на административнонаказателното производство се поставя със съставянето на АУАН. Цитираният протокол може да служи само като писмено доказателство относно релевантни за преценката за съставомерност факти, но не може да ги замести.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2254/18.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. №3981 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: