О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/26.01.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и шести януари, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 6/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на М.Х.Д. с ЕГН ********** *** против заповед № Z – 1615/27.11.2009 година на кмета на община Созопол. 

С определение № 31/06.01.2010 година (лист 2) жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателя е указано, да внесе дължимата държавна такса, като представи доказателство за това, да обоснове правния си интерес от оспорването на акта, както и да укаже в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед.

Съобщението за установената нередовност е получено от М.Д., на 18.01.2010 година.

В срока за изпълнение на указанията е представена молба от жалбоподателя с приложено към нея доказателство за внесена държавна такса по сметка на Административен съд – Бургас. Не е обоснован правния му интерес от обжалването, както и не е посочено в какво се състои незаконосъобразността на акта. Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 25.01.2010 година (работен ден), но процесуалните пречки не са отстранени от жалбоподателя.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.Д. с ЕГН ********** *** против заповед № Z – 1615/27.11.2009 година на кмета на община Созопол. 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 6/2010 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: