ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    137/    26.01.2017 година, гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, деветнадесети състав, двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева касационно административно дело № 69 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по касационна жалба на директора на ТД на НАП Бургас  с адрес: гр. Бургас,  ул. „Цар Петър“№ 5б, против решение № 1772 от 25.11.2016г., постановено по нахд № 5132/2016г.  по описа на Бургаския районен съд.

Съдът констатира, че касационната жалба е подадена от страна с правен интерес от оспорването, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но след законоустановения срок, поради което е недопустима:

 Видно от приложеното съобщение (л.28 от АНД № 5132/2016г. на БРС) решение № 1772 от 25.11.2016г., постановено по нахд № 5132/2016г.  по описа на Бургаския районен съд е връчено на 05.12.2016г., срещу подпис, на юрисконсулт в ТД на НАП  Бургас.

Съгласно по чл.211, ал.1 от АПК срокът за обжалване на така съобщеното решение е 14 дни и изтича на 19.12.2016г.-понеделник, присъствен ден.

С придружително писмо изх.№ ИТ-00-7444#3 от 20.12.2016г. на ТД на НАП – Бургас, на 21.12.2016г. по поща  е изпратена касационната жалба срещу решение № 1772 от 25.11.2016г. по АНД № 5132/2016г. на БРС. Същата е приета в деловодството на Районен съд – Бургас на 22.12.2016г. След дадените от съда указания до касатора се установява, че жалбата е изпоратена именно с това придружително писмо на 21.12.2016г. При така установените факти,  касационната жалба е просрочена, тъй като дори датата на изходящия номер на придружителното писмо, с което жалбата е изведена от ТД на НАП – Бургас е един ден след последния ден от течението на срока за обжалване.

С оглед изложеното настоящият състав счита, че касационната жалба е недопустима, като просрочена, и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, Административен съд, гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директор на ТД на НАП Бургас против решение № 1772 от 25.11.2016г., постановено по нахд № 5132/2016г.  по описа на Бургаския районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №69/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      

    

 ЧЛЕНОВЕ: