ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На пети юни                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 69 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „МАРСИЛИЯ 2001 ООД, редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор С..

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

            АДВ. П.: Моля да приемете, че представляваното от мен дружество е в невъзможност да представи в оригинал или надлежно заверен препис от настоящия управител на дружеството писмените доказателства обсъждани в предходно съдебно заседание, тъй като въпреки положените усилия не можехме да се свържем със законния представител на дружеството. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Поддържам становището от 21.05.2013 г. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът като взе предвид становището на страните, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. П.: Считам, че от подробно изложените в жалбата съображения, от приетото по делото заключение на вещото лице, включително неговия разпит, както и от допълнително събраните в хода на делото доказателства се потвърждава основателността на подадената против ревизионен акт жалба. С ревизионния акт на доверителя ми не е признат данъчен кредит за действията на предходните доставчици, като този извод на органа по приходите е в противоречие с практиката на СЕС. Освен принципното решение на СЕС от 21.06.2012 г. по дела С-80/11 и С-142/11 СЕС постанови и три решения относно въпроса за реалността на доставките в контекста на българските дела, а именно решенията за  фирмите „Стройтранс”, „Боник” и „Левека 56”. В тази връзка Ви моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт в обжалваната му част, като моля да съобразите вашия съдебен акт и с установената практика на вашия състав - например по административно дело № 2109, № 1742 и № 1768 всички от 2012 г. В аналогичен аспект е и решение по административно дело № 1724/2011 г., ІХ-ти състав на Административен съд – Бургас, оставено в сила с решение на Върховен административен съд по административно дело № 14171/2012 г.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски съгласно списък, който Ви представям. Моля да ми дадете възможност да представя съображения в писмени бележки, като ми определите срок за това.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да  постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Подробни съображения ще изложим в писмени бележки, в даден от Вас срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 435 лева.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена по мотивите, подробно изложени в нея. От събраните по делото доказателства, включително и експертизата на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза по безспорен начин се установява реалност на сделките. В този смисъл са и показанията на свидетелката Б., която е разпитана по делото. Същата подробно обяснява, че при извършване на покупки при продажба на едро, имей на телефона не се описва в данъчните фактури. Такива се вписват само при продажби на едро. Видно от заключението на вещото лице са послужили за други облагаеми доставки. Между доставките и продажбите е налице съответствие. Това касае всички доставчици на жалбоподателя. Освен това, няма нормативно изискване за вписване на имей в данъчните фактури. ДДС-то е начислено и внесено. Извършените доставки са изплатени от жалбоподателя. Счетоводството на жалбоподателя е водено редовно, а вещото лице е дало такова заключение и по отношение на фирма „Булгарцвет”. Обстоятелството, че редовността на счетоводството на другите двама доставчици не е проверено, не касае настоящото дело, тъй като ревизията не е по отношение на тях.

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения месечен срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: