ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти април                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 69 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „МАРСИЛИЯ 2001 ООД, редовно уведомен, се явява управителя Д. Ж., лично. Представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор С..

В съдебна зала се явява вещото лице Д.П..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша експертизата.

 

Съдът СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Д.Д.П. – 40 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, счетоводител, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Имам въпроси относно доставчиците „ДИУС” ЕООД и „ЕСПРИТ” ЕООД. При проверката извършена при „Марсилия 2001” ООД проверихте ли как са извършени доставките на „Марсилия 2001” ООД от „ДИУС” и „ЕСПРИТ” ЕООД?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По време на посещението и при преглед на счетоводните регистри в „Марсилия 2001” ООД  установих, че са извършени разплащания от „Марсилия 2001” ООД към предходните доставчици. Към „ДИУС” ЕООД разплащанията са извършени основно по банков път. Закрити са разчетите към тези доставчици. Частични разплащания в брой имаше осчетоводени между „Марсилия 2001” ООД и „ЕСПРИТ” ЕООД.

При изготвянето на таблицата упоменах оборотите, но базата данни по сметки 401 е при мен и би могло да се направи съотношение при необходимост.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Описани ли са рекламациите от клиенти на едро?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В регистрите не се описват рекламациите на мобилните апарати, които са свързани с търговия на едро. Воденото на регистъра е задължение при продажби на дребно. Така са самите реквизити на регистъра, при които се упоменава съответният клиент извършил рекламацията, неговите данни, подписа му, имей на апарата, който се връща за рекламация и забележка това, което е извършено при техническата повреда.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Гаранционни карти се издават само на крайни клиенти?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, само на крайни клиенти. Върху гаранционната карта се слага стикер или се описва този имей номер, но той касае единствено и само тази търговия на дребно към прекия потребител. Имей номера е обвързан с гаранцията. При продажба на едро не се издават гаранционни карти. Това на мен ми беше обяснено за тази специфична търговия както от самия жалбоподател, така и от представителя на „Глобъл систем сълюшън” ООД. По принцип имей номера обвързва единствено и само крайния клиент, а между търговците на едро гаранциите се превъзлагат. Гаранционната подръжка и сервиз се осъществява от този търговец, който извършва продажбата на дребно.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: По идентичен начин ли са покупките и продажбите на мобилните телефони? Вписва ли се имей номера, в която и да е фактура когато получава доставката „Марсилия 2001” ООД и тогава когато тя е получател?

ОТГОВОР НА В ЕЩОТО ЛИЦЕ: Най-общо ако говорим в аспект, параметрите включени във фактурите от многото документооборот, който касае „Марсилия 2001” ООД и неговите доставчици и документооборот от доставчика към поддоставчиците два са случаите, в които съм констатирала, че във фактурите са отразени имей номера и точно конкретния модел мобилен апарат. Аз съм приготвила и папка с копия. В другите случаи прави впечатление, че търговците идентично упоменават във фактурите мобилен апарат, брой и цена. Практика в документооборота е да се предават с офис протокол към фактурите съответно бройки, доставчик и видове марки мобилни апарати и е практика в търговските договори, които сключват да упоменават този текст за гаранцията, че се поема от всеки следващ, който е контрагент по договора.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие говорите за практика в търговията с мобилни апарати. Откъде знаете каква е практиката в търговията с мобилни апарати? Откъде съдите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От търговци, лична практика и опит по отношение на осчетоводяване на сделките свързани с „Глобъл систем сълюшън” ООД и във веригата с други търговци на едро освен тази проверка, която направихме. Наблюдавайки първичните документи от „ДНС електроникс” ЕООД, който е голям търговец оттам правя тези изводи и в болшинството от случаите, например „Глобъл систем сълюшън” ООД, който е голям търговец не отразяват имей номера във фактурите. Прилагат списък на телефоните към фактурите.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как разбрахте, че документите на „Булгарцвет” ЕООД се намират в гр. София?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Връзката ми с първичните документи, които са разгледани на „Булгарцвет” ЕООД бяха оставени на разположение с приемо-предавателен протокол в офиса на „Марсилия 2001” ООД. Те и към настоящия момент тези документи са оставени в дружеството. При опит за връзка с бившата счетоводителка на „Булгарцвет” ЕООД, която е обработвала документите съм контактувала по телефон един път и оттам се черпи цялата информация, въз основа на която се правят анализите. Разпечатките са от счетоводната програма, с която счетоводителката е водила счетоводството до края на 2011 г., защото тя изработва ГДД и ГФО. Заверени бяха тези документи с печат на фирмата, има протокол от фирмата. Още по време на ревизията тези документи са били на разположение.

Настоящата управителка на „Булгарцвет” ЕООД е предала цялата първична документация на настоящия управител на „Марсилия 2001” ООД, като към настоящия момент ми бе обяснено, че дружеството „Булгарцвет” ЕООВ няма гл. счетоводител и не изпълнява задълженията си по ЗДДС.

Беше ми обяснено, че счетоводни данни са заверени от настоящия управител на „Булгарцвет” ЕООД, с която имах телефонен разговор, като проведох разговор с бившата счетоводителка на дружеството, която ме увери, че до края на 2011 г. е изготвила ГФО. От нея са изготвени и са подписани. От нея и настоящата управителка, но след 2011 г. не изпълнява такива задължения.

Така зададения въпрос за марка, модел, шифър, код по сметка 3041 - това е техен избор на счетоводството. Не съдържа данни за партида, вид, номер, марка и партида на доставката.

„Булгарцвет” ЕООД има аналитична отчетност. Въпрос на избор на счетоводна политика е дали подсметка телефони следва да има отделни видове подсметки за различните видове и марки, защото в счетоводството на „Марсилия 2001” ООД също се водят на две аналитични нива, но отделно от това с други спомагателни складови таблици се следи самия стоков поток, вид, марка. Не се води на ниво този счетоводен софтуер.  Това е за вътрешен контрол и употреба за следене на стокови наличности.

Методът на завеждане и изписване при „Булгарцвет” ЕООД е много ясен и опростен. Завежда се фактурата за доставка и към нея се прави отчетна стойност. Това се вижда от разпечатките, които съм приготвила.

Налице е отразяване номера на фактурата в счетоводството на „Булгарцвет” ЕООД, като срещу всяка фактурирана продажба е отразен номера на фактурата, броя на мобилните апарати с тяхната единична цена и съответно отчетна стойност. За мен като проверяващо лице е достатъчно да видя, че тази заведена фактура е записана и отчетена и касае една и съща сделка.

До складова програма не съм имала достъп и нямам разшифровки за водене на такава. Информацията е от счетоводен модул с хронологично и аналитично водене на сметка 304.

В „Булгарцвет” ЕООД има аналитични данни за сметка доставчици.

От подсметка 3041 със съответните аналитични записвания се установява, че стоките – телефонни апарати са отразявани по модел и марка. Според мен няма начин да бъдат водени подсметки на по-ниско от това ниво.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам заключението на вещото лице. Считам, че телефонните апарати не са родови определени вещи и не могат да бъдат завеждани и изписвани от счетоводството на търговци, които се занимават с такава търговия по начин, който да не дава ясна представа конкретно за целия стоков поток. На стр. 5, в абзац трети, вещото лице прави правен извод.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че експертизата следва да бъде приета.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да бъде изплатено възнаграждение, в размер на 700 лв., от които 400 лв. платими от внесения депозит, като 300 лв. следва да бъдат платени, в 7-дневен срок считано от днес.

 

АДВ. П.: Моля да приемете за сведение фактура № 0631423145/12.10.2007 г. от МТел, с която съм си закупил телефон и целя да докажа, че е практика мобилните оператори при продажба на телефонни апарати да не се изписва имей номер във фактурите за продажба.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам да се приеме представеното писмено доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представеното писмено доказателство.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представената фактура ведно с гаранционна карта, като правното значение на същата ще коментира с окончателния си съдебен акт.

 

АДВ. П.: Моля да приемете доказателства по опис, които са използвани от вещото лице при изготвяне на експертизата. Документите от „Марсилия 2001” ООД са подписани и заверени от управителката Ж. и документите, които вещото лице е използвало за заключението си.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да ми дадете срок, за да се запозная с представените писмени документи и да взема становище.

ПРОКУРОРЪТ: Да ми се даде възможност да се запозная с представените писмени доказателства.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че представените в днешно съдебно заседание от адв. П. писмени доказателства са със значителен обем, би следвало да уважи искането на юрисконсулт Й. за даване на възможност за запознаване с тях и да вземе становище относно допустимостта и относимостта им, поради което счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като относно представените днес писмени доказателства от жалбоподателя становище за допустимостта и относимостта им, съдът ще вземе в следващо съдебно заседание след изслушване на ответника и на представителя на Окръжна прокуратура.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.05.2013 г. от 13,20 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

 


Гл