ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети февруари                      две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 69 по описа за 2013 година

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „МАРСИЛИЯ 2001 ООД, редовно уведомен, се представлява от адв. П., от АК гр. Ямбол, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., с представено пълномощно от днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Г. К..

 

ПРОКУРОРЪТ:  Моля на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в настоящия процес.

 

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че са налице предпоставките на чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в настоящото производство Прокуратурата на РБългария, представлявана от прокурор К. от Окръжна прокуратура – Бургас.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Марсилия 2001” ООД, с ЕИК 128529252, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, против Ревизионен акт № 02 1200692/17.09.2012 г. на старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 434/07.12.2012 г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

Съдът УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване наличие на законовите предпоставки за постановяване на спорния административен акт, а относно всяко позитивно твърдение на страните, съдът УКАЗВА на всяка от тях, че е в тежест на страната изложила твърдението да ангажира доказателства за същото.

 

АДВ. П.: Поддържам изцяло жалбата. Моля да допуснете назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите в представената молба. Представям копие от молбата на представителя на ТД на НАП и на прокуратурата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка.

Относно искането за експертиза, моля да бъде уточнено по така поставените въпроси вещото лице след посещение в счетоводствата на доставчиците ли ще отговори или на база на наличните документи затова, че част от тях не са открити на адреса. Дали ще се гледа цялостното счетоводство на доставчиците или на база на документите по преписката?

АДВ. П.: Ние бихме желали вещото лице да извърши експертизата след посещение в счетоводството при условие, че ги намерят. Следва да се провери счетоводството на място. В случай, че дружествата не бъдат открити на адресите им, вещото лице да изготви заключението на база събраните по делото доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за процесуално допустима. Подадена е в законоустановения срок и не са налице пречки за разглеждането й. Да се приеме представената административна преписка от Дирекция „ОДОП”.

По депозираната в днешно съдебно заседание молба от процесуалния представител на жалбоподателя с искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, считам същата за основателна, като зададените въпроси са във връзка с предмета на доказване на настоящото дело и ще допринесат за изясняване на фактическата обстановка.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и доказателствените им искания счита на първо място, че следва да бъде приета административната преписка представена от ответния орган в цялост. Що се отнася до доказателственото искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира въпросите за относими към предмета на спора, като поради което същата следва да бъде допусната, като на  вещото лице бъде уточнено обстоятелството, че изводите си следва да направи след посещение на място в счетоводствата на дружествата-доставчици на жалбоподателя, а в случай, че същите не могат да бъдат намерени на посочените в ТР адреси, вещото лице да изготви заключението си ползвайки събраните по делото доказателства.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в нарочната молба депозирана от адв. П. в днешно съдебно заседание въпроси след посещение на място в счетоводствата на изброените в молбата доставчици, както и на жалбоподателя, а в случай, че същите не могат да бъдат установени на регистрираните в ТР адреси, заключението да бъде изготвено в случай, че това е възможно с наличните събрани по делото доказателства.

Експертизата да бъде изготвена от вещото лице Д.П. след внасяне на депозит, в размер на 400 лв. по сметка на Административен съд – Бургас, в 7-дневен срок от днес.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че представените по делото от страна на жалбоподателя писмени доказателства, а именно фактури за доставка на мобилни апарати, съдържащи се на стр. от 388-476 по делото са изготвени изцяло от едно единствено посочено в тях лице, а именно Р.Б., намира за необходимо да задължи жалбоподателя, в седмичен срок от днес да представи адрес за призоваване на лицето като свидетел по настоящото дело или да осигури явяването на същото лице за следващо съдебно заседание.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА „Марсилия 2001” ООД чрез процесуалния представител – адв. П., в седмичен срок от днес да посочи адрес за призоваване на Р.Б., в качеството й на свидетел по настоящото дело или в случай, че същата ще бъде доведена от дружеството-жалбоподател да уведоми съдебния състав за това обстоятелство.

 

СТРАНИТЕ: Нямам да сочим други доказателства на този етап.

 

Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.03.2013 г. – 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъде призован свидетеля Р.Б. след представяне на данни за адреса й в случай, че същата няма да бъде водена от дружеството-жалбоподател.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: