О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                    Година 31.01.2012 г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тридесет и първи януари две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 69 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по повод жалба на “Маргарита” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.М.С. против решение за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № РД-10-425/22.12.2012г. постановено от Началник отдел „Обслужване” в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Бургас, при ЦУ на НАП.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член, отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя с която е направен отказ от оспорването, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по административно дело № 69/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159 т.8 от АПК, във връзка с § 2 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Маргарита” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.М.С. против решение за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № РД-10-425/22.12.2012г. постановено от Началник отдел „Обслужване” в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Бургас, при ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: