ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 16.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на шестнадесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 69 описа за 2009 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Д.М.П., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адв. Т., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, С.И.Б., редовно уведомен, се явява лично.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Р.И.Н., редовно уведомена, не се явява. Същата се представлява от адв. Г., с днес представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Г.И.И., И.Г.И., М.Т.Ж. и Д.С., редовно уведомени, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, М.К. и С.П., редовно уведомени, се явяват лично в съдебно заседание.

        

         По хода на делото:

         АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Б.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Г.: Нямам възражение за хода на делото. Да се даде ход.

         ЗАИНТ. СТРАНА М.К.: Да се даде ход на делото.

         ЗАИНТ. СТРАНА С.П.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът,  с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от Д.П. против заповед № 3013/05.11.2008 г. и заповед № 3014/05.11.2008 г. издадени от зам. кмета на община Бургас, с които е одобрено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-82 и УПИ V-82 в кв. 25а по плана на гр. Бургас, ж.к. „Славейков”.

 

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от С.Б. против заповед № 3013/05.11.2008 г., с която е одобрено изменение на ПУП–ПРЗ в частта й по отношение на УПИ ІV-82 и УПИ V-82 в кв. 25а по плана на гр. Бургас, ж.к. „Славейков”.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси, посочени в жалбата. Засега няма да соча нови доказателства.

         Правният интерес на жалбоподателят е обоснован с приложения към жалбата нотариален акт № 89, том ІІІ, рег. № 4651, дело № 397/2004 г., съгласно който същият притежава обособени обекти в бл. 87б, който се явява съседен по отношение на УПИ, предмет на предвижданията на плана.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Б.: Поддържам жалбата. Смятам, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна, като най- силния ми довод е, че тревните площи, които се предвиждат по плана се предвижда да бъдат частна собственост и обществеността няма никакъв достъп до тези зелени площи по предвижданията на плана, тъй като те са предвидени да бъдат на покривните тераси. Аз живея в бл. 86, който е  съседен. Не съм собственик на имота в бл. 86, ап. 19. Собственик е моя баща И.Д. Б. по нотариален акт. В момента нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбите на първо място като недопустими. Считам, че подадената от Д.М.П. жалба е недопустима, тъй като считам, че лицето няма правен интерес съгласно нормата на чл. 131 от ЗУТ. Считам жалбата подадена от С.Б. също за недопустима, тъй като в днешно съдебно заседание се установи, че лицето не е собственик на имот, който е засегнат от плана. Ако счетете, че жалбите са допустими, то моля да ги отхвърлите като неоснователни. Моля да приемете представената от Община Бургас преписка по издаване на обжалваните заповеди, както и Ви моля да приемете становище на МОСВ по ПУП.

         По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза нямам възражение. Единствено моля да бъде отхвърлена експертизата в т. 1 където считам, че са налице писмени доказателства, от които може да се почерпи отговора на зададения така въпрос от жалбоподателя. В останалата част нямам възражение. Предоставям на съда. По делото са представени скица с виза за проектиране, от където могат да се направят изводите по този въпрос.

         АДВ. Г.: Оспорвам жалбите. Считам, че жалбоподателите нямат правен интерес да обжалват процесните заповеди. Посочила съм го в писмената молба, още повече за втория жалбоподател не е собственик на имота. Освен това считам, че жалбите дори да са допустими не са основателни, тъй като не са допуснати нарушения, които да засягат правата на жалбоподателя. По отношение на експертизата, предоставям на съда. Моля да ми се предостави възможност да ангажирам и представя доказателства по отношение на това, че моята доверителка и нейния брат и баща притежават документ за собственост и се легитимират като собственици на имота. Този имот е бил собственост на тяхната наследодателка.

         ЗАИНТ. СТРАНА К.: За мен жалбите са основателни дотолкова, доколкото отнемат въздуха, светлината и слънцето, където аз живея в бл. 86, западно изложение. С предвижданията на ПУП на строежа и на тази височина – 6 етажна сграда, отнема слънцето, простора, ние не можем да дишаме. Засега няма да соча и представям доказателства по делото.

         ЗАИНТ. СТРАНА С.П.: За мен жалбите са основателни. Живея на първи жилищен етаж в бл. 86 и съм категорично против застрояването на сграда, която ще засенчи слънчевата светлина до моето жилище. Нямам доказателствени искания. Същата тази сграда ще попречи на възможността да влизат пожарни коли, други превозни средства, както и това ще доведе до едно ненормално човешко съществуване на живущите в блока.

 

         Съдът по доказателствата и исканията

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата на жалбоподателя Д.П. до съда, тези изпратени като административна преписка от административния орган до съда, и днес представените по делото от процесуалния представител на ответника писмо изх. № 7538/06.01.2009 г., издадено от МОСВ - регионална инспекция Бургас относно инвестиционни предложения за жилищно строително за имот № 82 в кв. 25а, ж. к. „Славейков”, гр. Бургас, община Бургас.

        

 

Съдът, с оглед на днес заявеното от жалбоподателя С.И.Б. и по допустимостта на жалбата му, наименована „възражение”, адресирано до Административен съд - Бургас срещу оспорената заповед на зам. кмета на община Бургас, намира, че следва да остави същата без разглеждане като недопустима, тъй като жалбоподателят С.Б. не се легитимира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, а именно като собственик или носител на ограничени вещни права върху недвижим имот, непосредствено засегнат от предвижданията на подробния устройствен план. Същият заяви в днешно съдебно заседание, че живее в апартамент в бл. 86, вх. А, но правото на собственост върху апартамента е на баща му. По тези съображения жалбата на С.Б. против заповед № 3013/05.11.2008 г. за частично изменение на ПУП за УПИ V-82 и УПИ ІV-82 следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима и производството по отношение на този жалбоподател да бъде прекратено.

 

         Воден от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК вр. чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Б. от ж. к. „Славейков”, бл. 86, вх. 1 срещу заповед № 3013/05.11.08 г. на зам. кмета на община Бургас, в частта относно одобреното изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІV-82 и УПИ V-82 в кв.25а по плана на ж. к. „Славейков”, гр. Бургас.

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на ВАС на РБ в 7-дневен срок, считано от днес, за явилите се в днешно съдебно заседание страни, а за неявилите се в днешно съдебно заседание страни - в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението.

 

         Съдът намира за допустимо и своевременно направеното от жалбоподателя Д.  П. доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото по въпросите, поставени в жалбата до съда, поради което следва да бъде уважи.

Намира за нужно да укаже на жалбоподателя Д.М.П. да конкретизира с оглед различните хипотези на чл. 131 от ЗУТ наличието по отношение на него на правен интерес от оспорване на заповедите на зам. кмета на община Бургас, най-късно до следващо съдебно заседание, включително чрез ангажиране на доказателства в тази насока.

 

         Воден от горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да се изготви от вещото лице арх. Д.К., след внасяне на депозит от страна на жалбоподателя по сметка на Административен съд - Бургас в седмодневен срок считано от днес , чийто предварителен размер съдът определя на 450 лв.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя Д.М.П. да конкретизира в писмен вид, с препис за останалите страни по делото, съображенията, въз основа на които обосновава правния си интерес по делото, съобразно разпоредбите на чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, включително да изчерпи доказателствените си искания в тази насока.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Г. да представи най- късно до следващо съдебно заседание доказателства относно правото на собственост, чийто носители са заинтересованата страна Р.И.-Н., И.И. и Г.И..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото не са конституирани като заинтересовани страни всички лица, собственици и носители на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план, предмет на оспорените заповеди, а именно, всички собственици и носители на ограничени вещни върху самостоятелно обособени обекти, находящи се в бл. 86, бл.87 вх. А и вх. Б и бл. 88, ж. к.  „Славейков, гр.Бургас, съгласно приложения по делото от ответника разписен лист - лист 60 от материалите по делото. Това налага съдът да задължи ответника да представи по делото пълен и актуален списък на всички заинтересовани лица с посочване на актуалните им настоящи и постоянни адреси.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 20-дневен срок считано от днес да представи по делото пълен и актуален списък на всички заинтересовани лица – собственици и носители на ограничени вещни права върху самостоятелно обособени обекти, находящи се в бл. 86, бл.87 и бл. 88, ж. к.  „Славейков”, гр.Бургас, с посочване на техните актуални и настоящи адреси.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя и останалите заинтересовани по делото страни да представят в 20-дневен срок, считано от днес, в писмен вид информация относно собственици и носители на ограничени вещни права върху самостоятелно обособени обекти, находящи се в бл. 86, бл.87 и бл. 88, ж. к.  „Славейков”, гр.Бургас, с представяне на съответните титули за собственост и посочване на актуални постоянни и настоящи адреси, при наличие у тях на такава информация.

След постъпване по делото на горните доказателства, съдът ще се произнесе по конституирането на заинтересованите страни.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на собствениците на обособени обекти в бл. 86, 87, 88 от ж.к. „Славейков” да упълномощят един общ представител по делото, който да ги представлява, като пълномощника им да бъде надлежно упълномощен по предвидения в процесуалния закон ред.

НЕ приключва събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 11.05.2009 г.  – 15,30 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: