Р Е Ш Е Н И Е

 

  1194/15.06.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд –Бургас, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

при секретар Г.С.,

разгледа адм.д. № 699/2018 година.

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл. 211 от ЗМВР.

Жалбоподателят Д.С.Ю. с ЕГН **********, старши полицай на ГКПП „Малко Търново“ от ГПУ – Малко Търново при РД „Гранична полиция“ - Елхово е оспорил заповед  № 3282з - 494/12.02.2018 година на директора на главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

С оспорената заповед, на основание чл. 207 ал.1 т.2 ал.2 и ал.12, чл. 214 ал.2 и чл. 215 ал.1 от ЗМВР, срещу Д.Ю. е образувано дисциплинарно производство, той е отстранен временно от длъжност и е назначен дисциплинарно – разследващ орган, който да проведе дисциплинарно производство спрямо служителя (лист 8-9).

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразността на заповедта – в частта относно разпореденото временно отстраняване от длъжност на Ю.. Иска се отмяната на акта – в тази част. Претендират се разноски.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

След като съпостави доказателствата по делото, съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

Срещу Д.Ю. има образувано наказателно производство – досъдебно производство № 70/2016 година по описа на Следствен отдел при Специализираната прокуратура – за това, че в периода декември 2016 – декември 2017 година, на ГКПП - Малко Търново, към ГПУ - Малко Търново, РДГП - Елхово, е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93 т.20 от НК, заедно с няколко конкретно изброени лица, престъпление по чл. 321 ал.3 т.2 във връзка с ал.2 от НК.

С постановление от 23.01.2018 година на следовател по досъдебното производство Ю. е привлечен като обвиняем (лист 14 - 15).

На 07.02.2018 година във връзка с досъдебното производство и повдигнатото обвинение на Д.Ю., директорът на РДГП – Елхово е отправил предложение до директора на ГД „Гранична полиция“ за образуване на производство за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина от Ю.. В предложението е обоснована и необходимостта от временно отстраняване на служителя от длъжност по време на дисциплинарното производство с мотив, че служебното му положение би затруднило разкриването на обективната истина (лист 12 - 13).

На 12.02.2018 година по направеното предложение директорът на ГД „Гранична полиция“ е издал обжалваната заповед. С т. I от нея е образувано дисциплинарно производство срещу Д.Ю.. С т. II Ю. е отстранен временно от длъжност. С т. III – V, са назначени дисциплинарно – разследващ орган и са дадени указния за хода на дисциплинарното производство (лист 8 - 9).

Д.Ю. е уведомен за издадената заповед на 19.02.2018 година (лист 9 стр.2). Заповедта – в частта по т.II, е обжалвана на 28.02.2018 година (лист 4). 

При така установените факти, съдът приема за от правна страна следното.

Жалбата е допустима. Подадена е срещу акт, за който е предвидена възможност за съдебен контрол и от лице, което има правен интерес от обжалването – адресата на акта.

Разгледаната по същество, жалбата е основателна.

Заповедта е издадена от компетентен орган по смисъла на ЗМВР, при съблюдаване на изискванията за форма и без да са допуснати процесуални нарушения.

Оспорената част от заповедта е материално незаконосъобразна.

Съгласно чл. 211 от ЗМВР, заповедта за временно отстраняване от длъжност по чл. 214, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

Нормата на чл. 214 ал.2 от ЗМВР, въз основа на която Ю. е отстранен на 12.02.2018 година, предвижда, че при привличане на държавен служител като обвиняем за престъпление, извършено от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "а" от Наказателния кодекс и е образувано дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1, съответният орган по чл. 158 и 159 го отстранява временно от длъжност.

С решение № 10/29 май 2018 година по конституционно дело № 4 от 2017 година на Конституционния съд (КС) разпоредбата на чл. 214 ал.2 от ЗМВР е обявена за противоконституционна. Действието на отмяната, по аргумент от чл. 151 ал.2 изр.3 от Конституцията, е ex nunc, но доколкото заповедта не е влязла в сила, на основание чл. 142 ал.2 от АПК съдът е длъжен да отчете решението на КС при преценката на материалната законосъобразност.

След като актът на ответника не е влязъл в сила и текстът на чл. 214 ал.2 от ЗМВР е обявен междувременно за противоконституционен, то конкретната норма не може да бъде годно правно основание за отстраняване на Д.Ю. от длъжност.

Заповед  № 3282з - 494/12.02.2018 година на директора на главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР – в частта си по т.II, с която Ю. е отстранен временно от длъжност, следва да се отмени.

Основателността на жалбата обуславя възлагане на разноските в производството върху ответника. От жалбоподателя е представено доказателство за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лева, което следва да му бъде присъдено от бюджета на Министерството на вътрешните работи – юридическото лице, в чиято структура е органа - ответник (лист 6).

С оглед на изложеното, на основание чл. 172 ал.2 от АПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ заповед № 3282з - 494/12.02.2018 година на директора на главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР – в частта по т.II.

 

ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи да заплати на Д.С.Ю. с ЕГН ********** сумата от 500 (петстотин) лева разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: