ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 699 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Е.С.М., Т.Д.М. и Б.П.П., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адвокат К. с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмет на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Е.С.М., Т.Д.М. и Б.П.П. против Заповед №РД-01-152/27.02.2015 г. на Кмета на Община Царево, с която е наредено да бъде премахнат установеният незаконен строеж „Две масивни сгради”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00878.202.55 по Кадастралната карта на гр. Ахтопол, местност „Айроди”.

Постъпили са допълнително от Община Царево акт за резултатите от обявяването на заповедта по АПК и известие от „СПИДИ” АД.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете представените към същата писмени доказателства, както и приложената административна преписка.

Във връзка с възникналия спор дали въпросните сгради съставляват строеж, респ. дали се касае за масивно строителство, поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, със задачи, формулирани в жалбата.

Като допълнителен аргумент за незаконосъобразността на административния акт се позовавам на погрешно посочване на приложими правни разпоредби, а именно на тези на § 38 и § 36 от ДР на ЗУТ, тъй като такива параграфи не съществуват в този закон.

Други доказателствени искания на този етап нямам.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, оспорвам жалбата, оспорвам и представените с жалбата писмени доказателства, като такива без достоверна дата, с изключение на доказателството, представляващо удостоверение изх. № 01-162 от 03.05.2007г. издадено от Изпълнителна агенция „Национален филмов център”.

Не възразявам да бъдат приети представените с административната преписка писмени доказателства.

По повод направеното в жалбата възражение за нарушение на административнопроизводствените правила, че констативен протокол №19 е издаден от лице, което няма правомощия, представям заповед от Кмета на Община Царево, както и приложеното трудово досие на лицето, съставило констативния протокол. Съставянето на този протокол от това лице е в кръга на неговите правомощия.

При условие, че допуснете поисканата от жалбоподателя съдебно-техническа експертиза, моля да ми бъде дадена възможност в даден от Вас срок да поставя въпроси към същата. Други доказателства към този момент нямам.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат така представените доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, допълнителната молба и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в жалбата въпроси, като в заключението следва да се посочи и начина и материалите, с които са изградени всяка една от двете сгради.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответният платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание да постави задачи към допуснатата експертиза, като същите следва да са с копие за насрещните страни.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания към настоящия момент

 

СЪДЪТ, предвид липса на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.10.2015 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: