ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 699 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.И., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява съпругата му К.С.И., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР, София, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

Явява се свидетелят М.Т.М..

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

М.Т.М.***, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните, работи в Дирекция „Сигурност на МВР”, държавен служител на длъжност „разузнавач”.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

Става дума за една справка, която придружаваше искане за прилагане на СРС. Тъй като първоначално аз съм  искал прилагането на СРС, аз трябваше да изготвя документите за продължаване на срока и затова справката я изготвих аз.

Впоследствие разбрах, че проблемът на тази справка е, че не съм изписал в горния десен ъгъл адресата на справката.

В долния ляв ъгъл на справката се изписва според инструкцията броя на екземплярите, в които се изготвя документа и в същия долен ляв ъгъл трябва да се посочи кой екземпляр до кого следва да бъде изпратен, за кого е предназначен. Съгласно инструкцията изобщо според мен липсва указание в горния десен ъгъл на справката, че трябва да е отбелязан адресатът точно на това място. Инструкцията разпорежда, че справката трябва да има адресат, но не и къде да е този адресат. На процесната справка на долния ляв ъгъл е посочено, че справката е изготвена в един екземпляр единствен, като на този един екземпляр буквално е записано „Екз. 1 – ДАТО”. Тази справка придружава искането за продължаване срока за прилагане на СРС, на което искане също се отбелязва в долния ляв ъгъл, че е в един екземпляр и също за ДАТО. Тези документи – искането и справката, се изготвят от мен и са т. нар. проект. Аз само ги изготвям, а ги подписва директорът на нашата служба. Тогава към момента на изготвяне на тези документи Т.К. беше директор на службата. Той трябваше да ги подпише. Първоначално не ги подписа, защото е преценено, че справката е сгрешена, защото няма посочен адресат в горния десен ъгъл. След това аз я изготвих отново и беше подписана, защото имаше адресат в горния десен ъгъл.

Началникът на сектора в гр. Стара Загора може би два дни след изготвяне на първоначалната справка ме уведоми, че трябва да изготвя нова справка, тъй като съм допуснал неточност, като не съм посочил съобразно инструкцията в горния десен ъгъл адресата на справката. Аз я поправих, изготвих нова справка, като старата не съм я виждал, новата вероятно е била подписана, защото впоследствие продължиха срока на разрешението за СРС.

Към този период М.И. изпълняваше длъжността „началник на отдел 03” при дирекция „Вътрешна сигурност”.

Справката минава през началника на отдела за съгласуване, после се представя на директора за подпис. Подписва се единствено от директора. Началникът на отдела я съгласува, което означава, че той трябва да я провери и ако намери нередност, може да ми върне документа, ако няма нередности, го изпраща на директора за подпис.

За такова нещо друг път справка изготвена от мен не ми е била връщана. До момента на изготвянето на тази справка съм изготвял и други справки многократно и не съм посочвал адресат в горен десен ъгъл. Нито една от тези справки не ми е била връщана за корекция.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Имате ли информация по същото време други служители от вашата служба да са изготвяли подобни справки и коментирали ли сте в каква форма са изготвяни?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Точно по същото време на изготвяне на тази справка още един служител от нашата служба изготвяше документи отново свързани със СРС. Той правеше същата такава справка и я оформи по начин, по който и аз бях изготвил моята.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Имате ли информация неговата справка да е върната за корекция или е подписана?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: По същия начин той получи указание да изготви нова справка с адресат.

ВЪПРОС НА СЪДА: Когато започнахте работа и Ви се наложи да изготвяте такива документи, някой запозна ли Ви с тази инструкция?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не си спомням

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Запознати ли сте с някакви образци, които следва да прилагате?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: От колегите ми бяха предоставени образци, които те използват точно в тези случаи, когато започнах работа. Показаха ми какви документи следва да изготвям. Нямам спомен да съм запознаван срещу подпис с Инструкция І-5/2003 г. за реда за използване, осигуряване и прилагане на СРС от службите на МВР и изготвяне на веществени доказателствени средства. Не си спомням да съм я виждал тази инструкция. Аз лично при мен не съхранявам такава инструкция.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Срещу Вас беше ли извършена проверка за това, че сте изготвили този документ по този начин?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Заповед за назначаване на проверка по отношение на мен не е имало. Давал съм показания. Имаше заповед, че в нашия отдел има проверка. Доколкото знам проверката не беше персонално срещу някой, а е относно извършени нарушения в отдела.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Беше ли Ви наложено наказание за това?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Както казах давал съм обяснения, но нямам наложни наказания. За този пропуск не съм бил наказван.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Нямам повече въпроси.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Моля да ми присъдите пътни разноски, тъй като съм от гр. Стара Загора. Представям автобусен билет в една посока на стойност 18 лева.

 

СЪДЪТ намира, че искането за присъждане на разноски е основателно, но тъй като са представени доказателства за платени пътни такива само в една посока, на свидетеля следва да бъде указано да представи с писмена молба доказателства за пътни разноски от гр. Бургас до гр. Стара Загора, като включително в писмена молба посочи и номер на банкова сметка, ***а.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСЪЖДА  на свидетеля М.Т.М. разноски в размер на 36 лева, които да се изплатят от внесения депозит след представяне на всички доказателства, които удостоверяват пътни разходи, като сумата се преведе по посочена от свидетеля сметка.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становището за липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде  ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.: Поддържам жалбата. Моля да отмените оспорения акт, да ми присъдите направените разноски и да вземете предвид аргументите, които съм изложила в жалбата и представени в днешно съдебно заседание  писмени бележки.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: