О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 582

 

гр.Бургас , 27.03.2012г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 699 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на К.Ц.М., Г.Й.Б., Л.Р.К., Ц.Е.Ц., К.А.А., Н.Т.Й., К.Н.А., Г.Р.М., Т.С.И., Я.Х.С. и К.Д.Ч., подадена от процесуалния им представител адв. М. П. против Заповед на командира на военно формирование 26720- гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, с която е утвърден график за ползване на неусвоени компенсации от минали години с рег. № 202/ 27.01.2012г. / Заповед № 94/27.01.2012г.  /.

            Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено, поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

            Оспореният акт, утвърждава график за ползване на неусвоени компенсации от минали години на военнослужещите от военно формирование 26720 с рег. № 202/ 27.01.2012г. и сочи реда, по който ще се ползват неусвоените компенсации до изчерпването им- с отделна заповед и график за всеки следващ месец. Издаден е в изпълнение на Заповед № 294/ 19.05.2011г. и на осн. чл. 55 ал.4 и чл. 157 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария.

            Предвид спецификата на регламентираните обществени отношения , ЗОВСРБ изрично посочва актовете, подлежащи на съдебен контрол по реда на АПК - чл. 171, чл.251, чл. 336 и оспорената заповед не е сред тях.

Отделно, оспорената заповед не е издадена от орган, административен или нарочно овластен със закон по см. на чл. 21 АПК. Не само с оглед издателя, но и с оглед съдържанието си заповедта няма характер на индивидуален административен акт.

Тогава когато един акт не притежава характеристиките на индивидуален административен акт съобразно нормата на чл. 21 АПК, то същия подлежи на съдебно оспорване по реда на кодекса само в случай на изрично предвиждане със  специална законова разпоредба, каквато в случая липсва.

Съдът е запознат, с посочените в жалбата решения на ВАС гр. София, но не споделя, застъпеното в тях становище.

Един от основните принципи, съблюдавани при регламентацията на обществените отношения, свързани с отбраната и с въоръжените сили на Република България,  е този на субординацията. Като изрично е прогласен с разпоредбата на чл. 178 от ЗОВСРБ, според който военнослужещите са длъжни да изпълняват уставите, нормативните и административните актове на органите за ръководство на отбраната, на длъжностните лица за управление на отбраната и на въоръжените сили, както и заповедите на командирите или началниците. В този смисъл, отношенията на власт и подчинение между командирите и военнослужещите не са изпълнени със съдържание, идентично на отношението на власт и подчинение, съпътстващо развитието на типичното административно правоотношение между административен орган и сезиращ го субект.

Макар и заповедите, издавани от командирите и началниците по реда на ЗОВСРБ да засягат правната сфера на техните адресати, то засягането е във връзка с изпълнението на специфични задължения, целящи да реализират адекватна отбрана на държавата. Поради това, както бе посочено по- горе, в случай на приравняване на тези отношения по начин на регламентация и последици, на възникналите по повод издаване на индивидуален административен акт по см. на чл.21 АПК такива, то това следва да е сторено с изрична законова разпоредба, каквато в случая липсва.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и  чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на К.Ц.М., Г.Й.Б., Л.Р.К., Ц.Е.Ц., К.А.А., Н.Т.Й., К.Н.А., Г.Р.М., Т.С.И., Я.Х.С. и К.Д.Ч., подадена от процесуалния им представител адв. М.П. против Заповед на командира на военно формирование 26720- гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, с която е утвърден график за ползване на неусвоени компенсации от минали години с рег. № 202/ 27.01.2012г. / Заповед № 94/27.01.2012г.  /.

Прекратява производството по адм. дело № 699 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………