ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 698 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР – гр. София, редовно уведомен, представлява се от главен юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.В.Т. против Заповед №3282з-493/12.02.2018 г., издадена от Директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР – гр. София, с която е образувано дисциплинарно производство против жалбоподателя и същият е отстранен от длъжност, като е разпоредено да му бъдат иззети служебните карта, личен знак и оръжие, считано от датата на запознаване със заповедта, с искане за отмяна на заповедта в частта на точка ІІ – временно отстраняване  от длъжност, като немотивирана и издадена в несъответствие с целта на закона.

Иска се и присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба, подадена от пълномощника на жалбоподателя адвокат С. И., с искане за спиране на производството по настоящото дело на основание чл. 144 от АПК във връзка с чл.229, ал. 1, т. 6 ГПК до произнасяне на Конституционния съд по образуваното конституционно дело № 4/2017 г. по искане на тричленен състав на Върховен административен съд на Република България за установяване на противоконституционна разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от ЗМВР.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запознах се с молбата. Предоставям на съда.

Да се приемат представените писмени доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата писмени документи, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

СЪДЪТ, по искането за спиране на производството съобрази следното:

Видно от оспорената заповед, жалбоподателят Г.Т. – старши полицай от ГПУ – гр. Малко Търново при РДГП – гр. Елхово, е временно отстранен от длъжност на основание чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

С искане до Конституционния съд на Република България от 01.06.2017 г. по административно дело № 11520/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България е оспорена конституционосъобразността на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи. С определение от 27.06.2017 г. по конституционно дело № 4/2017 г. е допуснато за разглеждане по същество искането за установяване на противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Към настоящия момент няма постановено решение по същество от Конституционния съд на Република България.

Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът спира производството когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон.

Предвид изложеното съдът намира, че е налице хипотезата на чл.229, ал. 1, т. 6 от ГПК и производството по настоящото дело следва да бъде спряно до произнасяне на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 4/2017 г., което е от значение за решаване на конкретния спор.

Воден от горното и на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 698/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас до произнасяне на Конституционния съд на Република България по конституционно дело №4/2017 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен от днес за ответника и в същия срок  от съобщаването за жалбоподателя.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: