ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 698 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ – „ПРИМАСТИЛ” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. За него се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА – Община Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод искова молба от „Примастил” ЕООД против Община Карнобат с правно основание чл. 128, ал. 2 от АПК, като е формулирано искане съдът да приеме за установено по отношение на Община Карнобат, че дружеството не дължи такса битови отпадъци за 2010 г., както и за 2011 г., както и да бъдат заплатени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Карнобат, в което е формулирано становище по допустимостта и основателността на исковата молба.

        

         АДВ. Д.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете представените с нея доказателства.

Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с исковата молба и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         Поради липсата на формулирани допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля, съдът да уважи иска изцяло като доказан.

По отношение на допустимостта считам, а и видно е от самото становище на Община Карнобат, че те не зачитат силата на присъдено нещо и влезли в сила съдебни актове и решения. Аз считам, че ние сме изчерпали възможността по административен ред да бъде разрешен този въпрос за същите тези години, за същите тези ТБО, но Община Карнобат продължава да счита, че по реда на чл. 107, ал. 3 от ДОПК може да установява нови размери.

По отношение на основателността съм приложил влязло в сила решение на Административен съд – Бургас, от което е видно, че за процесните две години ТБО не се дължат. Отменен е актът за установяване на задължения по декларация.

Моля да ни бъдат присъдени изцяло направените съдебно-деловодни разноски в размер на 50 лв. за държавна такса и 2000 лв. адвокатски хонорар.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: