ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 698 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРОФИТ” АД, редовно уведомен, явява се адвокат М., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

Явяват се вещите лице М.Л. и М.Д.-Д..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСПЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-агрономическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Д.Д.-Д. – 57 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Имам един въпрос към вещото лице и той е следният: Възможно ли е с техниката, която е била налична, да се осъществи процесната селскостопанска дейност, която е предмет на правния спор?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Д.: Да, възможно е. Аз не напразно съм свалила норми, за да се види натовареността и производителността на техниката – 51 дка е нормата за оран, това означава, че за 10 дни 500 дка могат да се изорат с една машина. За култивирането е по същия начин – там нормата е по-висока и дори може същата площ да бъде култивирана за 7 дни.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Може ли да се каже, че е невъзможно в един и същ месец да бъде извършено и култивиране, и оран?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Д.: Изхождайки от протокола, който ми е даден, в който е записано и резитба, и оран, и култивиране, физически е възможно да се извършват всички дейности в един месец, например резитбата отнема 20 дни и в случая е невъзможно, защото имаме резитба, която отнема физическо време 20 дни, след това следва оран, за която са необходими най-малко 9 дни, след оранта не е възможно веднага да бъде извършено култивиране, защото следва да бъде изчакан определен период, в който да поникнат плевелите и едва след това да се пристъпи към култивирането, за което са необходими най-малко 7 дни. Затова съм посочила, че тези три вида дейности е невъзможно да бъдат извършени в един месец.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възможно ли е през м. април едно лице да извърши резитбата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Д.: Резитбата не може да бъде извършена от едно лице. Това е ръчна операция и в рамките на месеца на тази площ, която е установена по делото, не може да бъде извършена резитба от едно лице. Нормата за резитба е един декар и малко отгоре за едно лице. Трябват ни в случая почти 500 души, за да бъде извършена резитбата за един месец. Но култивирането е възможно да бъде извършено от едно лице, защото се кара една машина. За оранта се изискват 9 дни, за култивирането 7 дни. Въпросът е да има достатъчен период между оранта и култивирането, защото култивирането е разрохкване на почвата и унищожаване на плевелите и за да поникнат им трябва време. Ако оранта е в началото на месеца, култивирането може да стане на края на месеца.

Резитбата се извършва в период на покой на пъпките – в зимния период. До началото на м. април е възможно да се извършва резитба, докато пъпките още са спящи, но това може в много кратък период много хора да го правят, а може и от м. февруари по пет души да го правят. След резитбата се прави оран, защото е отъпкано и оранта отнема 10 дни. Трябва да изчакаме плевелите да поникнат. След оранта се правят 4-5 обработки почти всеки месец – било то разрохкване или култивиране, или по-плитки повърхностни обработки в зависимост от състоянието на плевелите и лозовите насаждения.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възможно ли след като през м. март е извършена резитба и оран, през м. април също да се извършат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Д.: Не, само ако са извършвани поотделно. Има приложена по делото технологична карта и аз се изненадах, че според документите не са спазвани изискванията за съответната технология на обработка на почвата, при това имат и агроном.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Добивът от такъв тригодишен масив колко ще е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.-Д.: При добро гледане може и 50% добив на третата година да се получи. Ако сметнем около 400кг на добив, са 20 тона за 500 дка. Не е възможно двама души да извършат беритба на 500 дка при добив около 400 кг трета година.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 59 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положение труд и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ М.: Нямаме други доказателствени искания

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. В хода на съдебното дирене се събраха достатъчно доказателства, които по категоричен начин доказват, че са налице предвидените от закона условия относно ползването на данъчен кредит, каквато е практиката на Европейския съд. Ако уважите жалбата, Ви моля да присъдите в тежест на приходната администрация направените разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата в частта и, относно която е отменено решението на Административен съд Бургас от Върховния административен съд. Подробни съображения за това ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: