ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 698 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРОФИТ” АД, редовно призован, явяват се адвокат Н. и адвокат М., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител.

В изпълнение указанията на Върховен административен съд представям писмена молба с искане за допускане на съдебно-агрономическа експертиза, с формулиран въпрос към вещото лице. В решението на Върховен административен съд има указания за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, но считам, че първо трябва да се изготви съдебно-агрономическата експертиза, тъй като може да се застъпят въпросите със съдебно-счетоводната експертиза.

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата.

С оглед експертизите, които би трябвало да се назначат, представяме доказателства по опис, относно направени от доверителя ми разходи за гориво, съобразно указанията на Върховен административен съд, приемо-предавателни протоколи и други.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-агрономическа експертиза.

Относно представените доказателства, считам че са неотносими към спора, тъй като в ревизионното и в предходното съдебно производство е установено, че доставчикът „Антика 999” ЕООД е ползвало поддоставчик, който е ползвал услугите на физическо лице, а в момента се представят доказателства, които са различни от основната фактическа обстановка.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от пълномощниците на жалбоподателя под опис.

Следва да бъде уважено и искането за допускане на съдебно-агрономическа и съдебно-счетоводна експертизи, тъй като такова задължително указание се съдържа и в отменителното решение на Върховен административен съд.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени в днешно съдебно заседание от пълномощниците на жалбоподателя под опис.

ДОПУСКА извършването на съдебно-агрономическа експертиза, която да отговори на поставения в писмена молба, изготвена от адвокат Н., въпрос.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в решението на Върховен административен съд на стр. 24 от административно дело № 10265/2013 г. по описа на Върховен административен съд относно наличието на друга техника за жалбоподателя и наличието на счетоводно отразяване, както на техниката, така и на съответните дейности в счетоводството му и отчитане на разходи за поддръжка и експлоатация на селскостопанска техника за периода м. април, м. май и м. октомври 2009 г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещите лица общо в размер на 800 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес. След внасяне на депозита вещите лица ще бъдат определени от съда в закрито заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – редовно уведомени.

Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР                                                       СЪДИЯ: