ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 697 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателите К.Т.К., В.Т.Д. и Р.С.К., редовно призовани, не се явяват.

Всички жалбоподатели се представляват от адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът началник на СГКК Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За заинтересованата страна „ФСТ трейдинг” ООД, редовно призован, се явява адвокат В., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересована страна „Бългерия конструкшън енд пропърти лимитед” ЕООД, е редовно призована на основание чл.50, ал.2 от ГПК. До страната е изпратена призовка, указваща за днешното съдебно заседание, както и качеството на страната като заинтересована. Призовката е изпратена на адрес гр.София, ул.”Люлякова градина” №15, бл.37а, вх.1, ет.2. Длъжностното лице - призовкар е отбелязал на призовката, че адреса е посетен на 08.05.2014г., 19.05.2014г. и 3.05.2014г. На адресът няма знаци на дружеството, на оставените съобщения на входната врата никой не отговаря. Съдът извърши служебна справка на 29.05.2014г. в Търговския регистър и установи, че в него към тази дата седалището и адреса на управление на дружеството изцяло отговаря на адреса, на който това дружество е търсено за връчване на съобщения. Отбелязването на длъжностното лице - призовкар е, че на адреса няма никакви знаци и следи за съществуването на такъв търговец и на самия адрес няма лице, което да приема съобщения на търговеца. По тази причина, на осн. чл.50, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК съобщаването следва да бъде прието за редовно.

Заинтересована страна Р.Г.Д., редовно призован, не се явява.

Съдът установи, че поради некоректно изпълнение от страна на ответника на задължението му да представи списък на лицата за призоваване, заповедта, която се оспорва засяга правата на още две лица, които не са включени в този списък и не са призовани за днешното съдебно заседание - това са „АЛАЕДДИН К” ЕООД и М.А.Х..

 

АДВОКАТ С. – С оглед на така направената констатация на съда, считам че не следва да бъде даван ход на делото и да бъдат призовани за следващото съдебно заседание тези две страни.

АДВОКАТ В. – Считам, че са налице процесуални пречки и не трябва да се дава ход на делото с оглед нередовното призоваване на тези две заинтересовани страни.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даден поради липса на надлежно призоваване на две от заинтересованите страни, посочени по-горе в протокола, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 30.09.2014г. от 10.35ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват двете страни посочени в протокола, които са нередовно призовани, на адреса вписан в Търговския регистър

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: