ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На деветнадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 696 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.В.Р., редовно уведомен,  се явява лично, доведен от служители на Областна дирекция „Съдебна охрана”.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Затвора – гр. Бургас, редовно уведомен, явява се лично г-н М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на П.В.Р., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затворническо общежитие от открит тип „Дебелт“ към Затвора – гр. Бургас, против Заповед № 324/08.03.2018 г. на Началника на Затвора – гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 10 (десет) денонощия” за нарушение на разпоредбите на чл. 96, т.3, чл. 97, т. 1 и т. 3, във връзка с чл.100, ал. 2, т. 5 от ЗИНЗС .

Жалбоподателят оспорва заповедта за наложеното му дисциплинарно наказание като неправомерна и моли за уважаване на жалбата му от съда.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Поддържам си жалбата.

Искам ако е възможно не да отмените наказанието, а да намалите задържането ми с няколко дни. Моята вина е до там, че съм признал, че са мои телефоните. Искам да ми се намали наказанието на по-малко дни.

Няма да соча доказателства.

ОТВЕНИКЪТ М.: Оспорвам жалбата. Поддържам заповедта. Моля да бъде отхвърлена жалбата.

Представям и моля да приемете изисканата от съда моя заповед, с която, съм възложил на заместник-началника на затвора главен инспектор М.В. да ме замества поради отсъствие в платен годишен отпуск, както и седем броя заповеди за налагане на дисциплинарни наказания на лишения от свобода П.В.Р., които мотивират защо е такова по вид и размер наложеното наказание.

Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед за налагане на дисциплинарно наказание; допълнително изисканата и представена като доказателство по делото от ответника заповед № 156/02.03.2018 г. за удостоверяване на компетентността на издателя на заповедта, както и днес представените от ответника 7 броя заповеди за налагане на дисциплинарни наказания на жалбоподателя П.В.Р. – № 322/08.03.2018 г.; № 326/08.3.2018 г.; №60/25.01.2018 г.; № 1307/19.10.2017 г.; № 1268/12.10.2017 г. и №230/16.03.2017 г., издадени от Началника на Затвора – гр. Бургас.

 

Поради изчерпване на исканията по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Моля да ми се намали наказанието поради това, че съм признал, че са мои телефоните.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Моля да отхвърлите жалбата. Смятам, че заповедта, видно от приложената заповед, с която съм възложил на заместник-началника на затвора да ме замества, е издадена от компетентен орган. При налагане на дисциплинарното наказание е спазена процедурата. Лишеният от свобода е изслушан, за което има приложен протокол, подписан от двете страни. Преди налагане на наказанието е извършена проверка.

Смятам, че заповедта следва да бъде потвърдена, за което Ви моля.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и на основание чл. 111, ал. 5 ЗИНЗС ще ОБЯВИ решенето си в съдебно заседание днес в 11:50 часа.

 

На именното повикване в 11:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.В.Р., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Затвора – гр. Бургас, редовно уведомен,  явява се лично г-н М.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решението си.

 

Съдът ВРЪЧИ на страните преписи от решението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: