РЕШЕНИЕ № 883

 

12.05.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:     1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело номер  696  по описа за 2016  година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Техномаркет България“ АД, гр. София против решение № 280 от 26.02.2016г., постановено по адм.д.№ 6048/2015г. на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 29417 от 16.09.2015 г. издадено от Директора на Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр. Бургас, с което на дружеството е наложено  административно наказание на основание чл. 210а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/– имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. /хиляди лева/ за извършено административно нарушение по чл. 68е, ал. 2, пр.2, вр. чл. 68г, ал. 4 от ЗЗП.

В касационната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение и допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила. Твърди се, че не е осъществен съставът на визираното в АУАН нарушение. Наведени са доводи за липса на дата, на която е извършено нарушението и за маловажност на административното нарушение по смисъла на  чл. 28 от ЗАНН. Моли съда да отмени оспореният съдебен акт и да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление.

Ответникът, Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр. Бургас, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд Бургас само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на  „Техномаркет България“ АД, гр. София против наказателно постановление № 29417 от 16.09.2015 г. издадено от Директора на Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр. Бургас, с което на дружеството е наложено  административно наказание, на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/– имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. / хиляда лева/ за извършено административно нарушение по чл. 68е, ал. 2, пр., вр. чл. 68г, ал. 4 от ЗЗ., за това, че при проверка на 25.02.2015 г. в магазин на „Техномаркет България“ АД, находящ се в гр. Бургас, ул. „Транспортна“ е установено, че се рекламира и предлага за продажба мобилен телефон Apple iPhone 5, за който в описанието се съдържа думата рефърбиш,  RFB owend. Търговецът е бил длъжен да преведе думите от английски език и тяхното значение в контекста на търговската сделка, иначе информацията остава неясна и неразбираема. Административнонаказващият орган е приел, че това  по съществото си е нелоялна, заблуждаваща търговска практика, с което осъществено нарушение по чл.68е, ал. 2 от ЗЗП, вр. чл. 68г, ал. 4 от ЗЗП.

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в ЗАНН.     Приел е, че в случая е осъществено вмененото на жалбоподателя нарушение, като не е налице нарушение относно посочената дата на извършване на същото. По отношение на наложеното наказание е преценил, че същото е правилно определено и не са налице предпоставките за намаляването му или за прилагане на чл. 28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е правилно.

Доводите наведени в касационната жалбата, са идентични с тези наведени и пред районния съд, който в мотивите на решението си ги е обсъдил подробно. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

Както вече бе казано, обосновано районният съд  от правна страна е приел, че е осъществено административно нарушение, и в тази връзка е формирал извод за наличие на нелоялна и заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл. 68е, ал. 2, предложение второ, във връзка с чл. 68г от ЗЗП. В разпоредбата на чл. 68г, ал. 4 е посочено, че нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики по чл. 68д - 68к от закона. Съобразно чл. 68е, ал. 2 от ЗЗП, във връзка с който е наложено процесното административно наказание, заблуждаваща е и всяка търговска практика, при която чрез премълчаване, имайки предвид елементите по ал. 1, търговецът прикрива съществена информация по смисъла на ал. 1 или я предоставя по неясен, неразбираем или двусмислен начин, или не я предоставя своевременно, или при която търговецът не посочва своята истинска търговска цел, ако тя не се разбира от контекста и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение от средния потребител, което той не би взел без използването на търговската практика.

Съдът в решаващия състав намира, че в процесния случай от страна на жалбоподателя е осъществена нелоялна заблуждаваща търговска практика по смисъла на закона. От доказателствата по делото се установи, че с представяне на информация за предлаган продукт потребителят е доведен до вземане на търговско решение за закупуване на продукт предлаган от жалбоподателя. От анализа на разпоредбите на чието основание е издадено процесното постановление следва извода, че заблуждаваща нелоялна търговска практика е налице ако търговецът извършва определени действия, които да са довели до определено поведение на потребителя - в случая до закупуване на мобилен телефон Apple iPhone.

 В тази връзка само за пълнота следва да се посочи, че съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение съгласно чл. 42-44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното наказателно постановление против дружеството, което е изцяло съобразено с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН

С оглед на изложено касационната инстанция намира жалбата на „Техномаркет България“ АД гр. София за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Бургас е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Бургаският административен съд,

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 280 от 26.02.2016г., постановено по адм.д.№ 6048/2015г. на Районен съд гр. Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                           2.