О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№971                             28.04.2015 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на двадесет и осми април                                                   две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 696 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Първоначално производството по делото е образувано по постъпила жалба от „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, гр.София, ул.Витоша №103, против заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. на кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеж „дървено бунгало“, находящ се ПИ № 10647 и № 1044, м.Мапи, землище на гр.Созопол и покана за доброволно изпълнение.

По жалбата е образувано адм.д.№ 2392/2014г. на Административен съд Бургас, който с протоколно определение в откр.с.з. на 03.04.2014г. е разделил производството по това дело, като по него е продължило разглеждането на жалбата в частта й против заповед № 8-Z-110/14.01.2014г., а в останалата й част – против поканата за доброволно изпълнение на заповедта, производството е отделено и е образувано настоящото адм.д.№ 696/2015г.

В сезиращата съда жалба, по отношение на поканата за доброволно изпълнение е заявено, че същата не е редовно връчена на дружеството-жалбоподател, което е разбрало за нейното издаване едва на 20.11.2014 год., когато фирма-изпълнител е отишла на място за премахване на бунгалата. 

След като прецени заявените в жалбата твърдения и изпратените с административната преписка писмени доказателства, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Със заповед № 8-Z-110/14.01.2014г., кметът на Община Созопол е наредил да бъде премахнат незаконния строеж „дървено бунгало“, находящ се ПИ № 10647 и № 1044, м.Мапи, землище на гр.Созопол. Указано е също, след влизане в сила на заповедта да се отправи до „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл.277 от АПК, като при неспазване срока за доброволно изпълнение да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ. С цитираната заповед е забранен, считано от 27.01.2014г. достъпът до строежа.

С изх. № 5-26-00-270/24.03.2014г., кметът на Община Созопол е изпратил покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК до „Хелио-тур-с“АД, в която е указано, че във връзка с проведеното административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. за премахване на незаконен строеж, която заповед е влязла в сила на 06.03.2014г. С оглед на това и на основание чл.277, ал.1 от АПК, дружеството е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да изпълни доброволно разпореденото в заповедта. При липса на доброволно изпълнение е указано, че заповедта ще бъде изпълнена принудително по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ, като против дружеството ще бъде образувано и административно-наказателно производство и наложена глоба, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ. Така изготвената покана е изпратена на адреса на дружеството – гр. София, бул.Витоша №103, като видно от известие за доставяне ИД PS 8130 001QY8 Q, същата е получена на 26.03.2014г., от лице с фамилия Д..

В сезиращата жалба са оспорени действията по изпълнението и по-конкретно изпратената покана за доброволно изпълнение с изх. № 5-26-00-270/24.03.2014г. на кмета на Община Созопол. Заявено е, че същата не е получена редовно от представляващия дружеството, като последния е научил за нея едва на 20.11.2014г., когато фирма-изпълнител е пристъпила към премахване на бунгалото.

След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира жалбата на „Хелио-тур-с“АД против поканата за доброволно изпълнение за процесуално недопустима, като просрочена по следните съображения:

Настоящото производство е по реда на Глава ХVІІ, Раздел VІ от АПК – Обжалване на действията на орган по изпълнението. Съгласно чл.294 от АПК, на обжалване подлежат постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението, поради което и изпратената покана за доброволно изпълнение с изх. № 5-26-00-270/24.03.2014г. подлежи на оспорване по този ред. В текста на чл.296, ал.1 от АПК е указано, че жалбата се подава чрез органа по изпълнението до административния съд по мястото на изпълнението в 7-дневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът тече от узнаване на действието. В настоящия случай, дружеството жалбоподател оспорва редовното връчване на поканата за доброволно изпълнение, но недвусмислено е заявило, че същата му е станала известна на 20.11.2014г., когато фирма е пристъпила към изпълнение на заповедта за премахване. В този смисъл, 7-дневния срок по чл.296, ал.1 от АПК започва да тече от 20.11.2014г. и е изтекъл на 27.11.2014г. – четвъртък, присъствен ден. Сезиращата съда жалба е изготвена на 03.12.2014г. и депозирана в деловодството на Административен съд Бургас на 04.12.2014г. С оглед на това, към момента на изготвяне на жалбата, в частта й по оспорване на поканата за доброволно изпълнение и депозирането й в Административен съд Бургас, 7-дневния срок по чл.296, ал.1 от АПК е изтекъл.

Съгласно чл.159, т.5 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено. Предвид това, подадената след срока жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Освен това поканата за доброволно изпълнение не подлежи на самостоятелно обжалване. Съгласно нормата на чл.294 от АПК „На обжалване по съдебен ред подлежат постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението”. Поканата за доброволно изпълнение няма характера на постановление или действие на органа по смисъла на чл.294 от АПК, тъй като не представлява действие по принудително изпълнение, а цели единствено да предупреди длъжника, че ще се пристъпи към такова, ако не изпълни доброволно в посочения в нея срок. Тя е с уведомителен и подготвителен характер относно действията, които ще бъдат извършени в процеса по изпълнение на влезлия в сила или подлежащ на предварително изпълнение административен акт и основната й функция е да предостави възможност на длъжника да изпълни доброволно задължението си преди разпоредените с административния акт последици да бъдат осъществени принудително. В този смисъл е и последователната практика на Върховния административен съд - Определение № 967 от 27.01.2015г. на ВАС по адм.д.№ 13637/2014г., II о., Определение № 1377 от 9.02.2015г. на ВАС по адм.д. № 1493/2015г., II о., Определение № 10908 от 16.09.2014г. на ВАС по адм.д.№ 10921/2014г., II о.

С оглед горните мотиви, следва да се приеме, че поканата за доброволно изпълнение не подлежи на самостоятелно обжалване, което е още едно основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.1 и 5 от АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, гр.София, ул.Витоша №103, против покана за доброволно изпълнение с изх. № 5-26-00-270/24.03.2014г. на кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 696/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: